An t-Alltan 2016 - A conference for Gaelic Teachers
An t-Alltan - Aviemore 2016
An t-Alltan - Aviemore 2016 - Workshops for teachers

Fàilte

Bidh An t-Alltan 2016 air a chumail ann an Ionad Co-labhairt MhicDhòmhnaill san Aghaidh Mhòir, air 28 & 29 Sultain.

Tha a’ cho-labhairt seo a’ toirt sàr chothrom do luchd-foghlaim Gàidhlig air leasachadh dreuchdail agus a’ toirt cothrom sùil a thoirt air iomairtean teagaisg agus ionnsachaidh ùra tro shreath de dh’òraidean agus bùthan-obrach.

Am-bliadhna, airson a’ chiad uair, tha sinn toilichte gum bi luchd-obrach nan tràth bhliadhnachan nam pàirt den Alltan fhèin seach a bhith aig co-labhairt air leth. Cuiridh sinn fàilte bhlàth orra.

Pàighidh Stòrlann no Bòrd na Gàidhlig làn chosgaisean àitean-fuirich dhaibhsan a bhios an làthair.

Tha sinn an dòchas gum bi sibh còmhla rinn aig an t-sàr ionad-co-labhairt seo!

Clàradh

 

Alltan Mascot

Bùthan-obrach 2016

1. Òrain is rannan

Màiri NicAonghais

Cothrom òrain is rannan Gàidhlig ùra ionnsachadh airson a bhith ag obair le clann òga còmhla le Mairi NicAonghais. Tòrr spòrs agus gàireachdainn!

2. A’ sgrìobhadh òrain sìmplidh

Mòrag Stiùbhart agus Màiri NicAonghais

Cothrom òrain shìmplidh a sgrìobhadh a bhios furasta agus spòrsail a chleachdadh le teaghlaichean agus clann ag ionnsachadh Gàidhlig.

3. Mindstretchers: Bho Àrach gu Nàdar
(a’ toirt clann 0-3 a-mach)

Katy Hookham

A’ toirt clann òga 0-3  a-mach agus ag ionnsachadh bho nàdar anns a’ choimhearsneachd tro bhith a’ cluich  agus a’ cleachdadh na tha timcheall airson na sgilean agus an t-eòlas aca a neartachadh.

4. Teaghlaichean agus Sgoiltean Còmhla (TASC)

Comann nam Pàrant
Diorbhail Wentworth & Carrie Afrin

Tha am buidheann-obrach seo air a ruith le Diorbhail Wentworth agus Carrie Afrin aig Comann nam Parant agus gheibh sibh fiosrachadh agus taic air a bhith a’ brosnachadh Gàidhlig san dachaigh, san sgoil agus sa choimhearsneachd. Fiosrachadh air pròiseact ùr airson  a bhith ag obair còmhla ri teaghlaichean agus a’ brosnachadh Gàidhlig anns an dachaigh.

5. Eadar-ghluasadan – anns na trath ìrean

Fiosrachadh air taic do chlann anns na tràth ìrean airson an deisealachadh gu bhith a’ gluasad dhan sgoil-àraich agus dhan bhun-sgoil.

6. Go!Gaelic

Fiosrachadh air Go!Gaelic agus na goireasan a th’ ann airson taic a thoirt  do phàrantan agus do chlann òga ag ionnsachadh Gàidhlig.

 

Early Years - Quick View

Clàr-ama na Co-labhairt

19:00 – 20:00

Clàradh

Clàradh

Tagh sruth aig a’ cho-labhairt…

Tràth Ìrean

Tràth Ìrean
Clàraich an-dràsta

Òraidiche / Stiùiriche Bùth-obrach / Neach-taisbeanaidh / Neach-tadhail eile nach eil a’ teagasg

Clàraich an-dràsta

Bhidiothan

Dealbhan

An t-Alltan 2016

Làithean
Uairean
Mionaidean
Diogan

“Tha e math a bhith coinneachadh ri daoine eile san aon shuidheachadh riut fhèin.”

An t-Alltan air Twitter