Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Image: Ceumannan Montage
Image: Footstep Navigation Ceumannan 2 Ceumannan 2 Ceumannan 1

Oisean an tidseir:

Fàilte gu Ceumannan 2!

Graphic Text : Pupil Free Zone

Seo an dara leabhar ann an cùrsa do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig san àrd-sgoil. 'S e prìomh amas a' chùrsa sgilean Gàidhlig nan sgoilearan a thoirt air adhart ann an dòigh far a bheil an obair tlachdmhor, tarraingeach agus feumail dhaibh. Thathar an dùil gum bi sgoilearan nas deònaiche cumail orra le Gàidhlig gus an ruigear fileantachd sa chànan agus gun tuigear gu bheil feum air a' Ghàidhlig airson conaltradh a dhèanamh ann an diofar shuidheachaidhean – aig obair, san dachaigh agus ann an conaltradh pearsanta san fharsaingeachd. Tha cruth a' chùrsa stèidhichte air a' Churraicealam airson Sàr-mhathais.

 


bàrr na duilleig

Fiosrachadh Feumail

bàrr na duilleigImage: Làithean Lachaidh

Ann an Làithean Lachaidh bidh
sgoilearan a' leantainn Lachaidh tro sheachdain inntinneach far a bheil e an sàs ann an iomadh seòrsa rud: ag obair ann an ospadal, stèiseanpoilis, bùth, a' dràibheadh tagsaidh timcheall a' bhaile, a' dol gu na geamannan Gàidhealach agus tòrr de rudan eile.

 

Tha gach latha anns a' ghèam air a cheangal ri faclan ùra agus puingean cànain sònraichte
bhon chùrsa agus thathas an dòchas gun còrd Làithean Lachaidh ri sgoilearan agus gun ionnsaich iad bhuaithe aig an aon àm.

 

 

Diluain buill na bodhaig/parts of the body
Dimàirt biadh agus prìsean/food and prices
Diardaoin   obraichean agus àitichean timcheall a’ bhaile/jobs and places around town
Diciadain spòrs is cur-seachadan/sports and pastimes
Dihaoine gnìomhairean riaghailteach san tràth chaithte/past tense of regular verbs
Disthairne gnìomhairean mì-riaghailteach san tràth chaithte/past tense or irregular verbs
Didòmhnaich coltas/appearance

  
ICT


The use of ICT is very important at all stages of A Curriculum for Excellence and pupils are encouraged to develop their computer skills by using the online dictionary, listening extracts and social networking facilities.  Pupils may also post their own interesting pieces of work and video clips of plays, songs etc made in class to give them a wider audience and a feeling of inclusion. 

 

To ensure that children have the widest access to multimedia facilities on this and related websites, you should check that your computers have up to date web browsers installed. These include Internet Explorer 7 and 8, Firefox 2 and 3, Safari 3 and 4 and Google Chrome. Your computers should be set to a minimum of 1024x768 resolution.

 

Graphic: Don't be a dinosaur!

 

Community

Please use GLOW to interact with other schools using Ceumannan.

 

You should also give pupils the opportunity to use online services such as YouTube, Flickr and Twitter and give advice regarding internet safety and responsible use. LTS have a good article at //www.ltscotland.org.uk/usingglowandict/internetsafety/practitioners.asp and the Child Exploitation and Online Protection Centre have articles specifically for teachers at //www.ceop.gov.uk/

 

 

Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig has purchased a multi-user licence for use within the schools following the 'Ceumannan' course.  If you would like to receive a copy of Comic Life, please email Stòrlann at oifis@storlann.co.uk and you will be sent a copy of along with instructions for registering the product.

 

Image: Comic Life Screenshot  

 

When emailing, please indicate whether you wish a Windows or MAC version and give the number of machines that you will be using. In the meantime, you can use the 30 day free trial (which can be upgraded when you receive the licence).

Logo: An Seotal
Facal an latha


Leig a-nuas Ceumannan 1
 


Graphic link: Topic pack


Image: Think U Know

Copyright © Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig