Image: Ceumannan 3 Modal 1 Aonad 2

Oisean an tidseir

Fàilte gu Ceumannan 3!

Tha na stuthan a gheibhear air an làraich a’ cur ris na tha san leabhar. Gheibh sibh stuthan eadar-dhealaichte a bheir piseach air ionnsachadh agus fileantachd: faclair a bhruidhneas, earrannan èisteachd agus òrain a tha a’ còmhdach a’ chànain ùir anns gach modal den leabhar. Tha cliopan bhidio ann cuideachd agus duilleagan-obrach ri luchdachadh a-nuas a chuidicheas gus briathrachas a dhaingneachadh agus gus cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh am measg luchd-ionnsachaidh na h-àrd-sgoile. Tha cruth a’ chùrsa stèidhte air a’ Churraicealam airson Sàr-mhathais agus bheir e cothrom do luchd-ionnsachaidh na h-èolasan agus na builean a choileanadh. Tha liosta de na sgrìobhainnean as cudromaiche a dh’fheumas tu airson a’ chùrsa gu h-ìosal.

 

 

Graphic - Twitter

Image: paperclips

An e turchairt a thug an seo thu, no ùidh? (no do shròn?!) Dh’fhaodadh tu a bhith nad thidsear Gàidhlig...

Graphic text: Gabh an CothromIcon: Audio
Graphic: GGB! Gàidhlig gu Bràth!

In the Ceummanan book, a listening extract is usually identified with the audio icon.

Graphic text with audio icon: An rud seo

 

The Earrannan èisteachd listening extracts are as detailed in the book and are available on each of the Modal pages on this website.

 

Each small listening extract is a different sound file.  Eg C3-1-1-1.mp3 : Ceumannan 3, Modal 1, Aonad 1,  Extract 1. Each file is displayed in a list within the Flash Media Player.

 

You can start at any file in the list and choose whether to pause after each one, or let it play automatically.

 

To play and pause the media player, click on the small triangle (or II sign).

Graphic Text: Seo E and Meddai player button

 

Logo: www.gaelic4parents.com