Ceumannan 5

Ceumannan 5

Aonad 1 - Air feadh an t-saoghail

Cànan:
Possessive case
– air feadh an t-saoghail timcheall na dùthcha beagan siubhail cothroman obrach

Conditional tense (talking about what people would, could or should do) – Nam faighinn an cothrom… Chòrdadh e rium tilleadh a dh’Afraga. Cha deigheamaid air ais a dh’Astràilia. Bu chòir dhut tòrr rannsachaidh a dhèanamh mus falbh thu. Am moladh tu siubhal do dhaoine eile?

Gnàthasan-cainnt – Chuir mi seachad… Chuir mi romham… Cha dèanainn a’ chùis. Chuireadh sin an ceòl air feadh na fìdhle!

 

Luchdachaidhean a-nuas

Ceumannan 5 Ro-ràdh (PDF)
Ceumannan 5 Aonad 1 (PDF)
Ceumannan 5 A1 Sgriobtaichean Earrannan Bhidio (PDF)
Ceumannan 5 A1 Sgriobtaichean Earrannan Èisteachd (PDF)
Ceumannan 5 A1 Freagairtean (PDF)

Around the world - image montage

Earranan Èisteachd

Download all these files

Polar bear and Penguins illustration

Na h-Innseachan


Baboon eating fruit

Iapan


Sumo wrestlers

Afraga a Deas


Gap year student
Ceumannan Aonad 2 - Montage


Aonad 2 - Làithean na h-òige, làithean na slàinte

Cànan:
Relative future tense –
Ma chumas mi sùil air na dh’itheas mi, cha bhi mi cho buailteach a bhith a’ faireachdain ìseal.
Nuair a chluicheas mi spòrs agus nuair a dh’itheas mi gu fallain, bidh mi a’ faireachdainn nas fheàrr nam bhodhaig agus nam inntinn.


Perfect tense –
Tha mi air sgur a dh’òl dheochan milis.
Tha mi air tòiseachadh air coiseachd dhan sgoil.
Tha Dòmhnall air gearradh sìos air an uiread de shiùcar agus agus de shalann a bhios e a’ gabhail.
Tha mi air iris a cheannach mu dheidhinn eacarsaich.


Impersonal forms of the verb To be –
Thathar a’ creidsinn gum faod Mothachas cuideachadh le trom-inntinn agus iomagain.
Bhathar a’ creidsinn aig aon àm gun robh siùcar math dhuinn.


Impersonal forms of the verbs Faod and Feum –
Chan fhaodar deoch làidir òl.
Feumar cuimhneachadh gu bheil cus siùcair uabhasach dona dhuinn.


Possessive case –
Spàin-bhùird, spàin-teatha, sradag salainn, sradag siùcair, tinneas an t-siùcair

Gnàthasan-cainnt –
a’ lìonadh do chraois
a’ caithris na h-oidhche
cha tig an aois leatha fhèin
tha mo cheann na bhrochan
chan eil e idir aige fhèin


Luchdachaidhean a-nuas

Ceumannan 5 Aonad 2 (PDF)
Ceumannan 5 Aonad 2 Notaichean an Tidseir (PDF)
Ceumannan 5 A2 Structair an Aonaid (PDF)
Ceumannan 5 A2 Sgriobtaichean Earrannan Èisteachd (PDF)
Ceumannan 5 A2 Freagairtean (PDF)
Ceumannan 5 A2 Geamanan Cànain (PDF)

Earranan Èisteachd


Ceumannan Super Hero

Health and Wellbeing - Gaelic- Selection of healthy eating
Aonad 3

Taghadh de dh'aonadan cuspaireil inntinneach agus iad uile a' còmhdachadh nan aon phuingean cànain.

Cànan

Using B’/Bu —
B’ ann às an eilean a bha iad.
B’ e siud an rud a b’ annasaiche.
Cò bu choireach? B’ e Iain a bh’ ann.
Passive Voice —
An deach corp a lorg?
Chaidh duine a mharbhadh.
Cha deach duine fhaicinn.
Bha a baga air a ghoid.
Impersonal forms of verbs —
Chithear a’ bhidio air-loidhne.
Rugadh is thogadh mi ann an Inbhir Nis.
Fhuaras corp air an tràigh.
Mus cuirear fios air na poilis,
Mar a bhithear an dùil,
Gnàthasan-cainnt —
cha tàinig e a-steach air
a’ dol às àicheadh
a’ dèanamh gàirdeachas ri…
cha ghabh sin a bhith
eagal dearg mo bheatha
cha robh for aig duine
cha b’ e a cheannach a rinn e

Luchdachaidhean a-nuas

Earranan Èisteachd
Illustration of marriage ceremony

Bhidiothan


Aonad 4 - Litreachas

Ceumannan Cànain

 1. Dictionary Skills
 2. Nouns
 3. Adjectives
 4. Adverbs
 5. Conditional tense
 6. Relative future tense
 7. Impersonal tense-forms of Bi, Faod, and Feum
 8. Passive voice 3 ways
 9. Using Bu
 10. Prepositions associated with particular verbs and phrases
 11. The possessive case
 12. Troubleshooting - common mistakes and difficulties
 13. General tips for improving skills
 14. Reference Tables
 15. Grammar Index
 16. Glossary of grammatical terminology

Ceumannan Canain 5 (PDF)

Ceumannan Cànain Notaichean an Tidseir

girl with megaphone
Privacy Policy Cookie Policy
Stòrlann
Bòrd na Gàidhlig