Geamannan a’ Cho-fhlaitheis

Stòrlann Logo

Glaschu 2014

’S e Geamannan Ìompaireachd Bhreatainn a bh’ air Geamannan a’ Cho-fhlaitheis nuair a chaidh an cumail an toiseach ann an 1930 ann an Hamilton, Canada.

Bha sia spòrsan aig na Geamannan a’ chiad uair a chaidh an cumail –snàmh agus dàibheadh; lùth-chleasachd;  bogsadh; bòbhladh lèanaig; iomradh; agus carachd.

An-diugh tha deich spòrsan bunaiteach ann – snàmh agus dàibheadh; lùth-chleasachd; badmantan; bogsadh; hocaidh; bòbhladh lèanaig; ball-lìn; rugbaidh sheachdnaran; sguais agus togail-chuideaman, agus faodaidh an dùthaich a tha gan cumail suas ri 7 spòrsan eile a thaghadh.

Bidh 17 spòrsan aig Geamannan 2014 ann an Glaschu agus bha 17 ann an Delhi nuair a chaidh na Geamannan a chumail mu dheireadh ann an 2010.

Feumaidh co-dhiù ceithir para-spòrsan a bhith nam pàirt de na Geamannan cuideachd. Tha eadar sia agus ochd spòrsan aig Geamannan Òigridh a’ Cho-fhlaitheis.

An-diugh, tha 53 dùthchannan sa Cho-fhlaitheas, ach tha 70 dùthchannan no roinnean ann an Caidreachas Geamannan a’ Cho-fhlaitheis as urrainn pàirt a ghabhail anns na Geamannan.

Luchd-buannachaidh na Farpais >>>

Storlann Gaelic Sports App

Fiosrachadh agus geamannan eadar-obrachail co-cheangailte ri na spòrsan aig Geamannan a’ Cho-fhlaitheis

Button: Get it on Google Play
Download on the App Store

Image: Schoolgirl with tablet computer

Goireasan gan sgaoileadh gu sgoiltean

Postairean...

Commonwealth Games Posters

2 Phostair A2 – fear le dealbhan de na 17 spòrsan aig Glaschu 2014 agus fear le brataich dùthchannan a’ Cho-fhlaitheis.

Postairean (PDF)  

Cairtean...

Commonwealth Game Fact Cards and Questions

2 sheat chairtean – aon seat le fiosrachadh agus ceistean co-cheangailte ri na 17 spòrsan aig Glaschu 2014, agus seat eile le fiosrachadh mu na dùthchannan sa Cho-fhlaitheas.

Stigearan...

Commonwealth Games Stickers

Stigearan a tha freagarrach airson spòrs no obair buidhne: a’ chiad àite; Tha mise math ann an sgioba; ’S math a rinn sibh; Bhuannaich sinne! Rinn an sgioba againne gu math!

Stigearan (PDF)  

CWG Baton
CWG Saltire
CWG fireworks Copyright http://www.erki.nl/ Wikimedia Commons
CWG Sprint

Luchd-buannachaidh na Farpais

Spòrs <1000

STORLANN COMPETITION WINNERS BADGE
 • Òr: Marsaili NicNèill, Sgoil Bhàgh a’ Chaisteil
 • Airgead:  Calum Garvin,  Bun-sgoil Achadh na Creige
 • Umha: Iona NicDhòmhnaill, Bun-sgoil Steòrnabhaigh
 • Àrd-mholadh:
  Blair Mills, Bun-sgoil Innis an Uillt
  Sarah Garvin, Bun-sgoil Achadh na Creige
  Kelly NicIlleBhràth, Bun-sgoil Achadh na Creige

Spòrs <1000

STORLANN COMPETITION WINNERS BADGE
 • Òr: Anna NicIlleathain, Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis
 • Airgead: Millie Denehy, Sgoil Bhàgh a’ Chaisteil
 • Umha: Laura NicAoidh, Sgoil Lionacleit
 • Àrd-mholadh:
  Megan O’Donnell, Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis
  Rhiannon Hopcroft, Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis
  Eilidh Dhùghlas, Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis
  Maria Steele, Sgoil Lionacleit

Spòrs @60

STORLANN COMPETITION WINNERS BADGE
 • Òr:
  Sgoil Lionacleit: Marc Lindsay, Kara Creighton, Georgia NicIlleMhaoil, Coinneach MacFhilip, Uilleam Brass

Na Sgeulachdan a Bhuannaich

 


Scotland Map
GLASCHU 2014

Spòrs

 • Snàmh agus dàibheadh
 • Lùth-chleasachd
 • Bogsadh
 • Saidhcleadh
 • Hocaidh
 • Diùdo
 • Bòbhladh lèanaig
 • Ball-lìn
 • Rugbaidh sheachdnaran
 • Losgadh
 • Sguais
 • Teanas-bùird
 • Triathlan
 • Badmantan
 • Gymnastaigs
 • Togail chuideaman
 • Carachd

 

Image: Female athlete