Skip to content

Pròiseact an Dàrna Cogaidh

Chaidh an goireas eadar-chuspaireil seo a chruthachadh airson taic a thoirt do luchd-teagaisg an cuspair seo a lìbhrigeadh le clasaichean 4-7 sa bhun-sgoil.

Tha planaichean agus goireasan feumail ann a tha a’ ceangal ris na cuspairean a leanas: A’ planadh CuspairAig an Dachaigh, Fògradh Chloinne, Anne Frank, Am Blitz, Prìosanaich Cogaidh, Obair nam Mnathan, Latha a’ Chuimhneachaidh.

A’ planadh Cuspair

Toiseach a’ Chogaidh

 

 

Image: Newspaper Vendor

Neville Chamberlain - 11.15m, 3 Sultain, 1939

Toiseach a’ Chogaidh

Bliadhnaichean an dèidh a’ Chiad Chogaidh cha robh an t-sìth anns an Roinn Eòrpa ach cugallach.

Bha Adolf Hitler ag obair gus a’ Ghearmailt a dhèanamh na dùthaich chumhachdach agus ged a rinn riaghaltasan Bhreatainn agus dùthchannan Eòrpach eile an dìcheall stad a chur air, dh’ fhaillich orra, agus leis sin thòisich cogadh cho mòr ’s cho cosgail ’s a bha riamh ann an eachdraidh a’ chinne-daonna.

Icon
ÒRAID CHAMBERLAIN
Icon
LOIDHNE TÌM
Icon
FACLAN
Icon
DEITEAN

  “Tha an dùthaich seo a’ cogadh ris a’ Ghearmailt…”

  Image: Photograph of WW2 Battleship
  Graphic: 1930's Crown

  Aig An Dachaigh

  Graphic: Montage of WW2 Posters
  Graphic: Union Flag

  Cò ris a bha e coltach a bhith beò ann am Breatainn aig àm a’ chogaidh?

  WW2 Gas Mask

  • Am Fògradh
  • An Sgoil
  • Raiseanadh
  • Cur-seachadan
  • An Dubhadh
  • Fasgaidhean Anderson agus masgaichean-gas
  • Feachd na Dùthcha
  Dachaigh
  Icon
  RAISEANADH BIADH FACLAN
  Icon
  RAISEANADH AODACH FACLAN
  Icon
  MASGAICHEAN GAS
  Icon
  FEACHD NA DUTHCHA TEACSA
  Icon
  FACLAN
  Icon
  AM FOGRADH TEACSA
  Graphic: Montage of WW2 Posters

  Am Blitz

  Fhuair sluagh Bhreatainn rabhadh anns an t-Sultain 1939 dùil a bhith aca ri ionnsaighean-adhair.

  Dè an sgrios a rinn a’ Luftwaffe air bailtean Bhreatainn oidhche an dèidh oidhche agus dè na h-oidhirpean a chaidh a dhèanamh gus daoine a dhìon bho bhomaichean feachd-adhair na Gearmailt?

   Image: Stuka Dive Bomber

   Blitz Bruaich Chluaidh

   Twitter

   Nam b’ e an-dè an-diugh, ciamar a chluinneamaid naidheachdan a’ chogaidh?

   Dè th’ ann an Twitter agus ciamar a bhios daoine ga chleachdadh gus teachdaireachdan a chur agus a leughadh.

   Ionnsaich mun dòigh anns am bi naidheachdan air an sgaoileadh air na meadhanan sòisealta.

   BBC – Naidheachdan

   BBC – An Là

   BBC – Radio nan Gàidheal

   Icon
   FACLAN - TWITTER

    Silhouette

    ’S iomadh ìomhaigh cogaidh a chì duine agus a dh’ fhuiricheas na inntinn.

    Tha cuid de luchd-ealain air silhouette thogalaichean sònraichte agus measgachadh dhathan a chleachdadh gus buaidh a’ mhillidh agus ionnsaighean a’ Bhlitz a thoirt gu aire dhaoine.

     an-darna-cogadh-henry-moore

     Artaigil pàipeir-naidheachd

     Seall ri eisimpleirean de sheann phàipearan-naidheachd bho àm a’ chogaidh gus faicinn an dreach a bh’ orra agus an stoidhle sgrìobhaidh a bh’ aig an luchd-naidheachd aig an àm agus smaoinich mu na h-ionnsaighean a thug bomairean Gearmailteach air factaraidhean armachd agus gàrraidhean shoithichean Taobh Chluaidh.

     Foghlam Alba – The Clydebank Blitz

     Icon
     FACLAN - AM BLITZ

     Beòthachadh

     Dè na h-ìomhaighean a thig gu d’ aire nuair a smaoineachas tu air a’ Bhlitz?

     Cothrom an seo beò-dhealbh mun Bhlitz a chruthachadh a’ cleachdadh stiall film, dealbh 3D no taois.

     Category doesn't exist

     stamp-blitz

     Graphic: Bombs
     Graphic: Bombs
     Image: Anne Frank
     Image: Anne Frank's Diary
     Stamp - Iudhach

     Anne Frank

     Rugadh Anneliese Marie Frank ann am Frankfurt am Main sa Ghearmailt air 12ra An t-Ògmhios 1929.

     Ghluais Otto Frank a theaghlach gu sàbhailteachd ann an Amsterdam anns An Òlaind nuair a bha e foilleasach gu robh gràin aig Hitler agus aig ceannardan Nadsaidheach eile air Iùdhaich agus gun robh iad a’ dèanamh leth-bhreith air feadhainn eile a bha, nam beachdsan, a’ cumail na dùthcha air ais.

     Chaidh leabhar-latha a thoirt do dh’Anne Frank air a co-là breith nuair a bha i 13 bliadhna.

     Sgrìobh i leabhar-latha fad còrr air dà bhliadhna nuair a bha i fhèin agus a teaghlach air falach bho na feachdan Nadsaidheach ann an Amsterdam.

     Sgrìobh i mu cuingealachadh agus a bhith a’ call saorsa ri linn a bhith am falach bho na Gearmailtich.

     Beatha le Buaidh – Anne Frank

      

     Icon
     BEATHA LE BUAIDH - ANNE FRANK
     Icon
     ANNE FRANK MONTAGE
     Icon
     FACLAN - ANNE FRANK
     Icon
     BEATHA ANNE FRANK
     Icon
     CÒRAICHEAN CHLOINNE
     Icon
     FIOSRACHADH MU ANNE FRANK

      The Secret Annex Online

      Beatha le Buaidh

      Clann air Fògradh

      Chaidh an t-òrdugh ‘Dèanaibh fògradh air ball’ a thoirt seachad aig 11.07m Diardaoin 31 Lùnastal 1939.

      Mar thoradh air seo chaidh faisg air 3,000,000 leanabh a ghluasad à mòr-bhailtean agus à bailtean Bhreatainn ann an iomairt Opairèisean Pied Piper, gus faighinn air falbh bho bhomairean na nàmhaid.

      Foghlam Alba – Evacuation

      YouTube Carrie’s War

      Icon
      FACLAN - CLANN AIR FÒGRADH
      Icon
      BÀRDACHD - CLANN AIR FÒGRADH
      Icon
      AM FÒGRADH TEACSA

       Prìosanaich Cogaidh

       Image: PoWs walking with hands in the air

       Bha sinn a’ coiseachd a h-uile latha, fad trì seachdainean.”

       PoWs

       Èist ri seann ghaisgich ag innse mar a thachair dhaibh nuair a chaidh an glacadh agus an cur an grèim mar phrìosanaich ann an campaichean-cogaidh sa Phòlainn.

       Tobar an Dualchais – 24665
       Tha dithis shaighdearan à Uibhist a Tuath ag innse mar a thachair às dèidh dhaibh a bhith air an glacadh aig na Gearmailtich aig St Valery ann an 1940: mar a chaidh an toirt nam prìosanaich-cogaidh gu campaichean anns a’ Phòlainn, far an robh iad an greim gu 1945.

       Tobar an Dualchais – 5747
       Chaidh Seonaidh MacIllIosa gu Cardiff airson deireadh-seachdain airson cruinneachadh de sheann eòlaichean; prìosanaich cogaidh a bha air a bhith còmhla ris ann an campa Milag Nord ann an ceann a tuath na Gearmailt eadar 1941 agus 1945.

       Èisteachd loidhne tìm agus leabhar latha

       Èisteachd, aithisg

       Icon
       FACLAN - Èisteachd agus Aithisg

        german stamp ww2 a

        German officer speaking to POWs - WW2
        Dachaigh
        WRNS LAPEL BADGE

        Obair nam Mnathan Aig Àm A’ Chogaidh

        Womens Timber Corps

        Leis gun deach barrachd is barrachd fhireannach a thogail dha na feachdan armaichte, cha robh gu leòr air fhàgail gus na factaraidhean a chumail a’ dol, no tuathanasan a chumail a’ fàs biadh.

        Dh’fheumadh boireannaich an obair a b’ àbhaist do fhireannaich a dhèanamh a ghabhail os làimh.

        Foghlam Alba – Mnathan an Fhiodha agus Caileagan Fearainn

        Taigh-tasgaidh nan Gàidheal – Obair Àm-cogaidh Anna NicDhòmhnaill

        ATS operating searchlight World War 2

        • An WRNS – Seirbheis Cabhlach Rìoghail nam Ban
        • An ATS – Seirbheis Taic Dhùthchail
        • An WAAF – Feachd-adhair Taic nam Ban
        • An WLA – Feachd Fearainn nam Ban (Feachd Fearainn na h-Alba, ann an Alba)

         

         

        Womens' Land Army

        Icon
        FACLAN - OBAIR NAM MNATHAN
         Graphic: Montage of WW2 Posters
         Image: Womens' Land Army Badge
         VE DAY
         Dachaigh

         Luchdaich a-nuas

         Icon
         Latha VE
         Icon
         Latha VE - Gniòmhan sgrìobhaidh
         Icon
         A’ comharrachadh Latha VE

          Aig dol fodha na grèine…

          Latha a’ Chuimhneachaidh

          Air Latha a’ Chuimhneachaidh bidh daoine a’ cur urram air na milleanan a chaidh às an rathad ann an diofar chogaidhean o sguir a’ Chiad Chogadh.

          Tha dà mhionaid de shàmhchair ga chumail aig 11m air an 11mh den t-Samhain, ach carson a tha seo agus dè bhios a’ tachairt aig Seirbheis Cuimhneachaidh?

          Latha a’ Chuimhneachaidh (MS Sway)

          Icon
          FACLAN - Latha a' Chuimhneachaidh

           Commando Memorial, Spean Bridge