Pròiseact an Dàrna Cogaidh

Chaidh an goireas eadar-chuspaireil seo a chruthachadh airson taic a thoirt do luchd-teagaisg an cuspair seo a lìbhrigeadh le clasaichean 4-7 sa bhun-sgoil.

Tha planaichean agus goireasan feumail ann a tha a’ ceangal ris na cuspairean a leanas: A’ planadh CuspairAig an Dachaigh, Fògradh Chloinne, Anne Frank, Am Blitz, Prìosanaich Cogaidh, Obair nam Mnathan, Latha a’ Chuimhneachaidh.

A’ planadh Cuspair
VE DAY
Dachaigh

Luchdaich a-nuas

Icon
Latha VE
Icon
Latha VE - Gniòmhan sgrìobhaidh
Icon
A’ comharrachadh Latha VE

  Toiseach a’ Chogaidh

   

   

  Image: Newspaper Vendor

  Neville Chamberlain - 11.15m, 3 Sultain, 1939

  Toiseach a’ Chogaidh

  Bliadhnaichean an dèidh a’ Chiad Chogaidh cha robh an t-sìth anns an Roinn Eòrpa ach cugallach.

  Bha Adolf Hitler ag obair gus a’ Ghearmailt a dhèanamh na dùthaich chumhachdach agus ged a rinn riaghaltasan Bhreatainn agus dùthchannan Eòrpach eile an dìcheall stad a chur air, dh’ fhaillich orra, agus leis sin thòisich cogadh cho mòr ’s cho cosgail ’s a bha riamh ann an eachdraidh a’ chinne-daonna.

  Icon
  ÒRAID CHAMBERLAIN
  Icon
  LOIDHNE TÌM
  Icon
  FACLAN
  Icon
  DEITEAN

   “Tha an dùthaich seo a’ cogadh ris a’ Ghearmailt…”

   Image: Photograph of WW2 Battleship
   Graphic: 1930's Crown

   Aig An Dachaigh

   Graphic: Montage of WW2 Posters
   Graphic: Union Flag

   Cò ris a bha e coltach a bhith beò ann am Breatainn aig àm a’ chogaidh?

   WW2 Gas Mask

   • Am Fògradh
   • An Sgoil
   • Raiseanadh
   • Cur-seachadan
   • An Dubhadh
   • Fasgaidhean Anderson agus masgaichean-gas
   • Feachd na Dùthcha
   Dachaigh
   Icon
   RAISEANADH BIADH FACLAN
   Icon
   RAISEANADH AODACH FACLAN
   Icon
   MASGAICHEAN GAS
   Icon
   FEACHD NA DUTHCHA TEACSA
   Icon
   FACLAN
   Icon
   AM FOGRADH TEACSA
   Graphic: Montage of WW2 Posters

   Am Blitz

   • Dachaigh
   • Dachaigh
   • Dachaigh
   • Dachaigh
   • Dachaigh
   • Dachaigh
   • Dachaigh
   • Dachaigh

   Fhuair sluagh Bhreatainn rabhadh anns an t-Sultain 1939 dùil a bhith aca ri ionnsaighean-adhair.

   Dè an sgrios a rinn a’ Luftwaffe air bailtean Bhreatainn oidhche an dèidh oidhche agus dè na h-oidhirpean a chaidh a dhèanamh gus daoine a dhìon bho bhomaichean feachd-adhair na Gearmailt?

    Image: Stuka Dive Bomber

    Blitz Bruaich Chluaidh

    Twitter

    Nam b’ e an-dè an-diugh, ciamar a chluinneamaid naidheachdan a’ chogaidh?

    Dè th’ ann an Twitter agus ciamar a bhios daoine ga chleachdadh gus teachdaireachdan a chur agus a leughadh.

    Ionnsaich mun dòigh anns am bi naidheachdan air an sgaoileadh air na meadhanan sòisealta.

    BBC – Naidheachdan

    BBC – An Là

    BBC – Radio nan Gàidheal

    Icon
    FACLAN - TWITTER

     Silhouette

     ’S iomadh ìomhaigh cogaidh a chì duine agus a dh’ fhuiricheas na inntinn.

     Tha cuid de luchd-ealain air silhouette thogalaichean sònraichte agus measgachadh dhathan a chleachdadh gus buaidh a’ mhillidh agus ionnsaighean a’ Bhlitz a thoirt gu aire dhaoine.

      an-darna-cogadh-henry-moore

      Artaigil pàipeir-naidheachd

      Seall ri eisimpleirean de sheann phàipearan-naidheachd bho àm a’ chogaidh gus faicinn an dreach a bh’ orra agus an stoidhle sgrìobhaidh a bh’ aig an luchd-naidheachd aig an àm agus smaoinich mu na h-ionnsaighean a thug bomairean Gearmailteach air factaraidhean armachd agus gàrraidhean shoithichean Taobh Chluaidh.

      Foghlam Alba – The Clydebank Blitz

      Icon
      FACLAN - AM BLITZ

      Beòthachadh

      Dè na h-ìomhaighean a thig gu d’ aire nuair a smaoineachas tu air a’ Bhlitz?

      Cothrom an seo beò-dhealbh mun Bhlitz a chruthachadh a’ cleachdadh stiall film, dealbh 3D no taois.

       stamp-blitz

       Graphic: Bombs
       Graphic: Bombs
       Image: Anne Frank
       Image: Anne Frank's Diary
       Stamp - Iudhach

       Anne Frank

       Rugadh Anneliese Marie Frank ann am Frankfurt am Main sa Ghearmailt air 12ra An t-Ògmhios 1929.

       Ghluais Otto Frank a theaghlach gu sàbhailteachd ann an Amsterdam anns An Òlaind nuair a bha e foilleasach gu robh gràin aig Hitler agus aig ceannardan Nadsaidheach eile air Iùdhaich agus gun robh iad a’ dèanamh leth-bhreith air feadhainn eile a bha, nam beachdsan, a’ cumail na dùthcha air ais.

       Chaidh leabhar-latha a thoirt do dh’Anne Frank air a co-là breith nuair a bha i 13 bliadhna.

       Sgrìobh i leabhar-latha fad còrr air dà bhliadhna nuair a bha i fhèin agus a teaghlach air falach bho na feachdan Nadsaidheach ann an Amsterdam.

       Sgrìobh i mu cuingealachadh agus a bhith a’ call saorsa ri linn a bhith am falach bho na Gearmailtich.

       Beatha le Buaidh – Anne Frank

        

       Icon
       BEATHA LE BUAIDH - ANNE FRANK
       Icon
       ANNE FRANK MONTAGE
       Icon
       FACLAN - ANNE FRANK
       Icon
       BEATHA ANNE FRANK
       Icon
       CÒRAICHEAN CHLOINNE
       Icon
       FIOSRACHADH MU ANNE FRANK

        The Secret Annex Online

        Beatha le Buaidh

        Clann air Fògradh

        Chaidh an t-òrdugh ‘Dèanaibh fògradh air ball’ a thoirt seachad aig 11.07m Diardaoin 31 Lùnastal 1939.

        Mar thoradh air seo chaidh faisg air 3,000,000 leanabh a ghluasad à mòr-bhailtean agus à bailtean Bhreatainn ann an iomairt Opairèisean Pied Piper, gus faighinn air falbh bho bhomairean na nàmhaid.

        Foghlam Alba – Evacuation

        YouTube Carrie’s War

        Icon
        FACLAN - CLANN AIR FÒGRADH
        Icon
        BÀRDACHD - CLANN AIR FÒGRADH
        Icon
        AM FÒGRADH TEACSA

         Prìosanaich Cogaidh

         Image: PoWs walking with hands in the air

         Bha sinn a’ coiseachd a h-uile latha, fad trì seachdainean.”

         PoWs

         Èist ri seann ghaisgich ag innse mar a thachair dhaibh nuair a chaidh an glacadh agus an cur an grèim mar phrìosanaich ann an campaichean-cogaidh sa Phòlainn.

         Tobar an Dualchais – 24665
         Tha dithis shaighdearan à Uibhist a Tuath ag innse mar a thachair às dèidh dhaibh a bhith air an glacadh aig na Gearmailtich aig St Valery ann an 1940: mar a chaidh an toirt nam prìosanaich-cogaidh gu campaichean anns a’ Phòlainn, far an robh iad an greim gu 1945.

         Tobar an Dualchais – 5747
         Chaidh Seonaidh MacIllIosa gu Cardiff airson deireadh-seachdain airson cruinneachadh de sheann eòlaichean; prìosanaich cogaidh a bha air a bhith còmhla ris ann an campa Milag Nord ann an ceann a tuath na Gearmailt eadar 1941 agus 1945.

         Èisteachd loidhne tìm agus leabhar latha

         Èisteachd, aithisg

         Icon
         FACLAN - Èisteachd agus Aithisg

          german stamp ww2 a

          German officer speaking to POWs - WW2
          Dachaigh
          WRNS LAPEL BADGE

          Obair nam Mnathan Aig Àm A’ Chogaidh

          Womens Timber Corps

          Leis gun deach barrachd is barrachd fhireannach a thogail dha na feachdan armaichte, cha robh gu leòr air fhàgail gus na factaraidhean a chumail a’ dol, no tuathanasan a chumail a’ fàs biadh.

          Dh’fheumadh boireannaich an obair a b’ àbhaist do fhireannaich a dhèanamh a ghabhail os làimh.

          Foghlam Alba – Mnathan an Fhiodha agus Caileagan Fearainn

          Taigh-tasgaidh nan Gàidheal – Obair Àm-cogaidh Anna NicDhòmhnaill

          ATS operating searchlight World War 2

          • An WRNS – Seirbheis Cabhlach Rìoghail nam Ban
          • An ATS – Seirbheis Taic Dhùthchail
          • An WAAF – Feachd-adhair Taic nam Ban
          • An WLA – Feachd Fearainn nam Ban (Feachd Fearainn na h-Alba, ann an Alba)

           

           

          Womens' Land Army

          Icon
          FACLAN - OBAIR NAM MNATHAN
           Graphic: Montage of WW2 Posters
           Image: Womens' Land Army Badge

           Aig dol fodha na grèine…

           Latha a’ Chuimhneachaidh

           Air Latha a’ Chuimhneachaidh bidh daoine a’ cur urram air na milleanan a chaidh às an rathad ann an diofar chogaidhean o sguir a’ Chiad Chogadh.

           Tha dà mhionaid de shàmhchair ga chumail aig 11m air an 11mh den t-Samhain, ach carson a tha seo agus dè bhios a’ tachairt aig Seirbheis Cuimhneachaidh?

           Latha a’ Chuimhneachaidh (MS Sway)

           Icon
           FACLAN - Latha a' Chuimhneachaidh

            Commando Memorial, Spean Bridge