Fàilte

Tha sinn an dòchas sreath de bhùthan-obrach a thòiseachadh san Fhaoilleach 2021.

Thoir sùil air an duilleag seo gu cunbhalach airson tuilleadh fiosrachaidh agus gus co-labhairtean lìn a ghleidheadh.

 

Logo: STòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

An t-Alltan air-loidhne

Leis an amas gun lean CLPL bho Stòrlann, ’s e seo an riochd a bhios air an Alltan a-nis:

An t-Alltan
  • Tachartasan Bhiortail Beò (Webinar)  Tachartas beò air-loidhne air aon chuspair no a dhà
An t-Alltan
  • Tachartasan Clàraichte (Tutorials)  Trèanadh air-loidhne/far-loidhne le bhidiothan oideachaidh ro-chlàraichte, stiùireadh agus fiosrachadh rin luchdachadh a-nuas
An t-Alltan
  • Tachartasan Bhiortail Haibrid (Webinar)  Bhidio ro-chlàraichte de bhùth-obrach/clas agus cothrom aig an luchd-amais conaltradh ri taoitear/eòlaiche às a dhèidh
An t-Alltan
  • Thèid beachdachadh air àireamh bheag de thachartasan CLPL ionadail sònraichte (do LA fa leth) a chumail, a rèir ’s mar a cheadaicheas riaghailtean a thaobh COVID-19

An t-Alltan air Twitter

Dachaigh 2020