Fàilte

Bu mhath leinn toirt gu ur n-aire nach bi a’ cho-labhairt An t-Alltan a’ tachairt san Aghaidh Mhòir san t-Sultain 2020.

Mar a tha cùisean an-dràsta, tha dùbhlain ro fhoghlam Gàidhlig agus ro na seirbheisean a tha a’ toirt taic dha.

San fharsaingeachd, ’s e cuid de na dùbhlain gu bheil e doirbh tidsearan a leigeil chun an Alltain air sgàth ’s na th’ aca de dh’obair agus cho duilich ’s a tha e tidsearan-ionaid fhaighinn nan àite leis gu bheil iad sin cho gann.

Tha mòran Ùghdarrasan Ionadail air fios a chur gu Stòrlann mu na dùbhlain a thaobh tidsearan a shaoradh agus tha Stòrlann air freagairt ri seo ann an dòigh iomchaidh.

A bharrachd air seo, le suidheachadh COVID-19, cha ghabh cruinneachaidhean a chur air dòigh mar a chleachd sna mìosan ri teachd.

Logo: STòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

An t-Alltan air-loidhne

Leis an amas gun lean CLPL bho Stòrlann, ’s e seo an riochd a bhios air an Alltan a-nis:

An t-Alltan
  • Tachartasan Bhiortail Beò (Webinar)  Tachartas beò air-loidhne air aon chuspair no a dhà
An t-Alltan
  • Tachartasan Clàraichte (Tutorials)  Trèanadh air-loidhne/far-loidhne le bhidiothan oideachaidh ro-chlàraichte, stiùireadh agus fiosrachadh rin luchdachadh a-nuas
An t-Alltan
  • Tachartasan Bhiortail Haibrid (Webinar)  Bhidio ro-chlàraichte de bhùth-obrach/clas agus cothrom aig an luchd-amais conaltradh ri taoitear/eòlaiche às a dhèidh
An t-Alltan
  • Thèid beachdachadh air àireamh bheag de thachartasan CLPL ionadail sònraichte (do LA fa leth) a chumail, a rèir ’s mar a cheadaicheas riaghailtean a thaobh COVID-19

An t-Alltan air Twitter

Dachaigh 2020