Ceumannan 5

Ceumannan 5

Aonad 1 - Air feadh an t-saoghail

Cànan:
Possessive case
– air feadh an t-saoghail timcheall na dùthcha beagan siubhail cothroman obrach

Conditional tense (talking about what people would, could or should do) – Nam faighinn an cothrom… Chòrdadh e rium tilleadh a dh’Afraga. Cha deigheamaid air ais a dh’Astràilia. Bu chòir dhut tòrr rannsachaidh a dhèanamh mus falbh thu. Am moladh tu siubhal do dhaoine eile?

Gnàthasan-cainnt – Chuir mi seachad… Chuir mi romham… Cha dèanainn a’ chùis. Chuireadh sin an ceòl air feadh na fìdhle!

 

Luchdachaidhean a-nuas

Ceumannan 5 Ro-ràdh (PDF)
Ceumannan 5 Aonad 1 (PDF)
Ceumannan 5 A1 Sgriobtaichean Earrannan Bhidio (PDF)
Ceumannan 5 A1 Sgriobtaichean Earrannan Èisteachd (PDF)
Ceumannan 5 A1 Freagairtean (PDF)

Around the world - image montage

Earranan Èisteachd

Download all these files

Polar bear and Penguins illustration

Na h-Innseachan


Baboon eating fruit

Iapan


Sumo wrestlers

Afraga a Deas


Gap year student
Ceumannan Aonad 2 - Montage


Aonad 2 - Làithean na h-òige, làithean na slàinte

Cànan:
Relative future tense –
Ma chumas mi sùil air na dh’itheas mi, cha bhi mi cho buailteach a bhith a’ faireachdain ìseal.
Nuair a chluicheas mi spòrs agus nuair a dh’itheas mi gu fallain, bidh mi a’ faireachdainn nas fheàrr nam bhodhaig agus nam inntinn.


Perfect tense –
Tha mi air sgur a dh’òl dheochan milis.
Tha mi air tòiseachadh air coiseachd dhan sgoil.
Tha Dòmhnall air gearradh sìos air an uiread de shiùcar agus agus de shalann a bhios e a’ gabhail.
Tha mi air iris a cheannach mu dheidhinn eacarsaich.


Impersonal forms of the verb To be –
Thathar a’ creidsinn gum faod Mothachas cuideachadh le trom-inntinn agus iomagain.
Bhathar a’ creidsinn aig aon àm gun robh siùcar math dhuinn.


Impersonal forms of the verbs Faod and Feum –
Chan fhaodar deoch làidir òl.
Feumar cuimhneachadh gu bheil cus siùcair uabhasach dona dhuinn.


Possessive case –
Spàin-bhùird, spàin-teatha, sradag salainn, sradag siùcair, tinneas an t-siùcair

Gnàthasan-cainnt –
a’ lìonadh do chraois
a’ caithris na h-oidhche
cha tig an aois leatha fhèin
tha mo cheann na bhrochan
chan eil e idir aige fhèin


Luchdachaidhean a-nuas

Ceumannan 5 Aonad 2 (PDF)
Ceumannan 5 Aonad 2 Notaichean an Tidseir (PDF)
Ceumannan 5 A2 Structair an Aonaid (PDF)
Ceumannan 5 A2 Sgriobtaichean Earrannan Èisteachd (PDF)
Ceumannan 5 A2 Freagairtean (PDF)
Ceumannan 5 A2 Geamanan Cànain (PDF)

Earranan Èisteachd


Ceumannan Super Hero

Health and Wellbeing - Gaelic- Selection of healthy eating


Aonad 4 - Litreachas

Privacy Policy Cookie Policy