Fios air Fuaimean – Fonaigs Ghàidhlig

Gabhaidh Fios air Fuaimean a chleachdadh mar ghoireas bunaiteach gus fonaigs shinteataig, rianail a theagasg. Tha e air a dhealbh gus co-fhreagradh nan litrichean ri fuaim ann an còd na h-aibidil Ghàidhlig a theagasg, agus gus piseach a thoirt air briathrachas, labhairt agus èisteachd.

Two covers of books

Aonad 1

Tha an leabhar seo a’ còmhdach a’ chiad 15 de cho-fhreagraidhean nan litrichean ri fuaim ann an còd na h-aibidil Ghàidhlig.

Tha e stèidhte air prionnsapalan teagasg fonaigs shinteataig, rianail agus a’ cur iomadh ciadfàth gu feum gus an ionnsaich clann tro ghnìomhan lèirsinneach, claisneach agus cineisteadaigeach.

Bidh clann ag ionnsachadh, ag ath-sgrùdadh agus a’ practasadh co-fhreagradh gach litir no buidheann litrichean ri fuaim san aon dòigh, fhad ’s a tha iad a’ leasachadh nan trì sgilean bunaiteach – leughadh, litreachadh agus làmh-sgrìobhadh.

Leis a’ mhodh-obrach seo bidh clann a’ cleachdadh an eòlais agus nan sgilean a th’ aca a thaobh fonaigs gus teacsaichean a leughadh a ghabhas dì-chòdadh gu lèir agus le sin bidh iad soirbheachail.

Goireasan feumail as urrainn dhut luchdachadh a-nuas airson Aonad 1:

Bratach còd na h-aibidil
Icon 2.36 MB 253 downloads
Cairtean cumadh litrichean beaga
Icon 49.31 KB 261 downloads
Cairtean cumadh litrichean mòra
Icon 45.07 KB 128 downloads
Cairtean dealbh litir facal
Icon 4.17 MB 251 downloads
Cairtean dhealbhan
Icon 42.49 MB 203 downloads
Cairtean dhealbhan le faclan
Icon 11.94 MB 196 downloads
Cairtean litrichean beaga agus mòra
Icon 664.41 KB 119 downloads
Cairtean litrichean dhealbhan
Icon 2.37 MB 148 downloads
Càit an cluinn thu am fuaim?
Icon 6.56 MB 193 downloads
Còd na h-aibidil Gàidhlig 1
Icon 1.37 MB 156 downloads
Dealbh facal cairtean A4
Icon 3.16 MB 138 downloads
Liosta fhaclan
Icon 847.93 KB 231 downloads
Seantansan
Icon 337.02 KB 261 downloads

Aonad 2

Tha an leabhar seo a’ còmhdach an ath 14 de cho-fhreagraidhean nan litrichean ri fuaim ann an còd na h-aibidil Ghàidhlig.

Tha e stèidhte air prionnsapalan teagasg fonaigs shinteataig, rianail agus a’ cur iomadh ciadfàth gu feum gus an ionnsaich clann tro ghnìomhan lèirsinneach, claisneach agus cineisteadaigeach.

Bidh clann ag ionnsachadh, ag ath-sgrùdadh agus a’ practasadh co-fhreagradh gach litir no buidheann litrichean ri fuaim san aon dòigh, fhad ’s a tha iad a’ leasachadh nan trì sgilean bunaiteach – leughadh, litreachadh agus làmh-sgrìobhadh.

Leis a’ mhodh-obrach seo bidh clann a’ cleachdadh an eòlais agus nan sgilean a th’ aca a thaobh fonaigs gus teacsaichean a leughadh a ghabhas dì-chòdadh gu lèir agus le sin bidh iad soirbheachail.

Goireasan feumail as urrainn dhut luchdachadh a-nuas airson Aonad 2:

Bratach còd na h-abidil
Icon 806.86 KB 97 downloads
Cairtean cumadh litrichean
Icon 53.35 KB 94 downloads
Cairtean cumadh litrichean mòran
Icon 62.86 KB 65 downloads
Cairtean dealbh litir facal
Icon 1.86 MB 92 downloads
Cairtean dhealbhan
Icon 10.21 MB 101 downloads
Cairtean dhealbhan le faclan
Icon 10.57 MB 97 downloads
Cairtean litrichean dhealbhan
Icon 877.46 KB 67 downloads
Càit an cluinn thu am fuaim?
Icon 7.78 MB 95 downloads
Còd na h-aibidil Gàidhlig 2
Icon 1.70 MB 83 downloads
Dealbh ciad litir cairtean A4
Icon 510.88 KB 70 downloads
Dealbh facal cairtean A4
Icon 1.05 MB 73 downloads
Liosta fhaclan
Icon 1.75 MB 129 downloads
Litir mhòr litir bheag aon chairt
Icon 206.66 KB 73 downloads
Seantansan
Icon 1.05 MB 161 downloads

Aonad 3

Tha an leabhar seo a’ còmhdach 7 de cho-fhreagraidhean nan litrichean ri fuaim ann an còd na h-aibidil Ghàidhlig, a’ coimhead gu h-àraidh ri fonaigs dhà-litireach agus dà-ghrafan connragach.

Tha e stèidhte air prionnsapalan teagasg fonaigs shinteataig, rianail agus a’ cur iomadh ciadfàth gu feum gus an ionnsaich clann tro ghnìomhan lèirsinneach, claisneach agus cineisteadaigeach.

Bidh clann ag ionnsachadh, ag ath-sgrùdadh agus a’ practasadh co-fhreagradh gach litir no buidheann litrichean ri fuaim san aon dòigh, fhad ’s a tha iad a’ leasachadh nan trì sgilean bunaiteach – leughadh, litreachadh agus làmh-sgrìobhadh.

Leis a’ mhodh-obrach seo bidh clann a’ cleachdadh an eòlais agus nan sgilean a th’ aca a thaobh fonaigs gus teacsaichean a leughadh a ghabhas dì-chòdadh gu lèir agus le sin bidh iad soirbheachail.

Goireasan feumail as urrainn dhut luchdachadh a-nuas airson Aonad 3:

Aonad 4

Tha dùil gum bi seo deiseil ’s air a sgaoileadh nas fhaide ann an 2019.

Aonad 5

Tha dùil gum bi seo deiseil ’s air a sgaoileadh tràth ann an 2020.

Tragadh agus Measadh

Seo stuthan gus do chuideachadh a’ tragadh agus a’ measadh adhartas nan sgoilearan.

Goireasan feumail as urrainn dhut a luchdachadh a-nuas airson tragadh agus measadh:

Aonad 1 Cairtean litrichean
Icon 29.04 KB 122 downloads
Aonad 1 Can na fuaimean
Icon 156.45 KB 117 downloads
Aonad 1 Faclan Cumanta
Icon 22.25 KB 112 downloads
Aonad 1 Faclan Doirbh
Icon 17.87 KB 80 downloads
Aonad 1 Faclan rin coimeasgachadh
Icon 156.69 KB 67 downloads
Tar-shealladh air measadh Aonad 1
Icon 164.43 KB 89 downloads
Aonad 1 Tragadh agus sgrùdadh
Icon 183.30 KB 113 downloads

Aonad 2 Cairtean litrichean
Icon 31.94 KB 43 downloads
Aonad 2 Can na Fuaimean
Icon 156.06 KB 66 downloads
Aonad 2 Can na fuaimean
Icon 155.04 KB 26 downloads
Aonad 2 Faclan Cumanta
Icon 22.73 KB 58 downloads
Aonad 2 Faclan rin Coimeasgachadh
Icon 22.62 KB 64 downloads
Tar-shealladh air measadh Aonad 2
Icon 163.59 KB 69 downloads

Modhan-teagaisg

A’ teagasg eòlas air còd na h-aibidil ’s air na trì sgilean bunaiteach agus air na fo-sgilean co-cheangailte riutha.

A’ teagasg fonaigs shinteataig, rianail

Cuairt an Teagaisg agus an Ionnsachaidh

Gaelic Phonics Study commissioned by Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

Ionad Chaluim Chille Ìle Gaelic Phonics Study Report March 2003