Skip to content

Fios air Fuaimean – Fonaigs Ghàidhlig

Gabhaidh Fios air Fuaimean a chleachdadh mar ghoireas bunaiteach gus fonaigs shinteataig, rianail a theagasg. Tha e air a dhealbh gus co-fhreagradh nan litrichean ri fuaim ann an còd na h-aibidil Ghàidhlig a theagasg, agus gus piseach a thoirt air briathrachas, labhairt agus èisteachd.

Two covers of books

Aonad 1

Tha an leabhar seo a’ còmhdach a’ chiad 15 de cho-fhreagraidhean nan litrichean ri fuaim ann an còd na h-aibidil Ghàidhlig.

Tha e stèidhte air prionnsapalan teagasg fonaigs shinteataig, rianail agus a’ cur iomadh ciadfàth gu feum gus an ionnsaich clann tro ghnìomhan lèirsinneach, claisneach agus cineisteadaigeach.

Bidh clann ag ionnsachadh, ag ath-sgrùdadh agus a’ practasadh co-fhreagradh gach litir no buidheann litrichean ri fuaim san aon dòigh, fhad ’s a tha iad a’ leasachadh nan trì sgilean bunaiteach – leughadh, litreachadh agus làmh-sgrìobhadh.

Leis a’ mhodh-obrach seo bidh clann a’ cleachdadh an eòlais agus nan sgilean a th’ aca a thaobh fonaigs gus teacsaichean a leughadh a ghabhas dì-chòdadh gu lèir agus le sin bidh iad soirbheachail.

Goireasan feumail as urrainn dhut luchdachadh a-nuas airson Aonad 1:

Icon
Còd na h-aibidil Gàidhlig 1
Icon
Bratach còd na h-aibidil
Icon
Cairtean dhealbhan le faclan
Icon
Cairtean dhealbhan
Icon
Dealbh facal cairtean A4
Icon
Cairtean litrichean beaga agus mòra
Icon
Litir mhòr, litir bheag, aon chairt
Icon
Dealbh agus ciad litir cairtean A4
Icon
Liosta fhaclan
Icon
Càit an cluinn thu am fuaim?
Icon
Seantansan
Icon
Cairtean litrichean dhealbhan
Icon
Cairtean dealbh litir facal
Icon
Cairtean cumadh litrichean beaga
Icon
Cairtean cumadh litrichean mòra
Fios air Fuaimean App

App

Practas fonaigs bhunaiteach Ghàidhlig gu furasta leis an app eadar-obrachail againn. Chaidh an app a dhealbhadh mar thaic do sgoilearan a tha a’ faighinn grèim air prìomh sgilean leughaidh agus litreachaidh.

FAF APP

Aonad 2

Tha an leabhar seo a’ còmhdach an ath 14 de cho-fhreagraidhean nan litrichean ri fuaim ann an còd na h-aibidil Ghàidhlig.

Tha e stèidhte air prionnsapalan teagasg fonaigs shinteataig, rianail agus a’ cur iomadh ciadfàth gu feum gus an ionnsaich clann tro ghnìomhan lèirsinneach, claisneach agus cineisteadaigeach.

Bidh clann ag ionnsachadh, ag ath-sgrùdadh agus a’ practasadh co-fhreagradh gach litir no buidheann litrichean ri fuaim san aon dòigh, fhad ’s a tha iad a’ leasachadh nan trì sgilean bunaiteach – leughadh, litreachadh agus làmh-sgrìobhadh.

Leis a’ mhodh-obrach seo bidh clann a’ cleachdadh an eòlais agus nan sgilean a th’ aca a thaobh fonaigs gus teacsaichean a leughadh a ghabhas dì-chòdadh gu lèir agus le sin bidh iad soirbheachail.

Goireasan feumail as urrainn dhut luchdachadh a-nuas airson Aonad 2:

Icon
Còd na h-aibidil Gàidhlig 2
Icon
Cairtean dealbh litir facal
Icon
Litir mhòr litir bheag aon chairt
Icon
Càit an cluinn thu am fuaim?
Icon
Cairtean dhealbhan
Icon
Cairtean litrichean dhealbhan
Icon
Liosta fhaclan
Icon
Cairtean cumadh litrichean mòran
Icon
Cairtean dhealbhan le faclan
Icon
Cairtean litrichean beaga agus mòra
Icon
Cairtean litrichean beaga agus mòra
Icon
Dealbh ciad litir cairtean A4
Icon
Dealbh facal cairtean A4
Icon
Cairtean cumadh litrichean
Icon
Bratach còd na h-abidil
Icon
Seantansan

Aonad 3

Tha an leabhar seo a’ còmhdach 7 de cho-fhreagraidhean nan litrichean ri fuaim ann an còd na h-aibidil Ghàidhlig, a’ coimhead gu h-àraidh ri fonaigs dhà-litireach agus dà-ghrafan connragach.

Tha e stèidhte air prionnsapalan teagasg fonaigs shinteataig, rianail agus a’ cur iomadh ciadfàth gu feum gus an ionnsaich clann tro ghnìomhan lèirsinneach, claisneach agus cineisteadaigeach.

Bidh clann ag ionnsachadh, ag ath-sgrùdadh agus a’ practasadh co-fhreagradh gach litir no buidheann litrichean ri fuaim san aon dòigh, fhad ’s a tha iad a’ leasachadh nan trì sgilean bunaiteach – leughadh, litreachadh agus làmh-sgrìobhadh.

Leis a’ mhodh-obrach seo bidh clann a’ cleachdadh an eòlais agus nan sgilean a th’ aca a thaobh fonaigs gus teacsaichean a leughadh a ghabhas dì-chòdadh gu lèir agus le sin bidh iad soirbheachail.

Goireasan feumail as urrainn dhut luchdachadh a-nuas airson Aonad 3:

Aonad 4a

Tha Leabhar 4a a’ toirt a-steach 9 co-fhreagraidhean litrichean ri fuaim le fòcas air  uaimreagan. Bidh sgoilearan a’ cleachdadh agus a’ leudachadh eòlas air còd fonaigs agus sgilean litreachaidh agus làmh-sgrìobhaidh. Aig an aon àm bidh iad a’ togail briathrachas ùr agus tuigse air cànan tro sheantansan agus sgeulachdan goirid.

Tha e stèidhte air prionnsapalan teagasg fonaigs shinteataig, rianail agus a’ cur iomadh ciadfàth gu feum gus an ionnsaich clann tro ghnìomhan lèirsinneach, claisneach agus cineisteadaigeach.

Leis a’ mhodh-obrach seo bidh clann a’ cleachdadh an eòlais agus nan sgilean a th’ aca a thaobh fonaigs gus teacsaichean a leughadh a ghabhas dì-chòdadh gu lèir agus le sin bidh iad soirbheachail.

Goireasan feumail as urrainn dhut luchdachadh a-nuas airson Aonad 4a:

Aonad 4b

Tha Leabhar 4b a’ toirt a-steach 10 co-fhreagraidhean litrichean ri fuaim le fòcas air fuaimreagan. Bidh sgoilearan a’ cleachdadh agus a’ leudachadh eòlas air còd fonaigs agus sgilean litreachaidh agus làmh-sgrìobhaidh. Aig an aon àm bidh iad a’ togail briathrachas ùr agus tuigse air cànan tro sheantansan agus sgeulachdan goirid.

Tha e stèidhte air prionnsapalan teagasg fonaigs shinteataig, rianail agus a’ cur iomadh ciadfàth gu feum gus an ionnsaich clann tro ghnìomhan lèirsinneach, claisneach agus cineisteadaigeach.

Leis a’ mhodh-obrach seo bidh clann a’ cleachdadh an eòlais agus nan sgilean a th’ aca a thaobh fonaigs gus teacsaichean a leughadh a ghabhas dì-chòdadh gu lèir agus le sin bidh iad soirbheachail.

Goireasan feumail as urrainn dhut luchdachadh a-nuas airson Aonad 4b:

Aonad 5

Tha Leabhar 5 a’ toirt a-steach 13 co-fhreagraidhean litrichean ri fuaim.  Bidh sgoilearan a’ cleachdadh agus a’ leudachadh eòlas air còd fonaigs agus sgilean litreachaidh agus làmh-sgrìobhaidh. Aig an aon àm bidh iad a’ togail briathrachas ùr agus tuigse air cànan tro sheantansan agus sgeulachdan goirid.

Tha e stèidhte air prionnsapalan teagasg fonaigs shinteataig, rianail agus a’ cur iomadh ciadfàth gu feum gus an ionnsaich clann tro ghnìomhan lèirsinneach, claisneach agus cineisteadaigeach.

Leis a’ mhodh-obrach seo bidh clann a’ cleachdadh an eòlais agus nan sgilean a th’ aca a thaobh fonaigs gus teacsaichean a leughadh a ghabhas dì-chòdadh gu lèir agus le sin bidh iad soirbheachail.

Goireasan feumail as urrainn dhut luchdachadh a-nuas airson Aonad 5:

Aonad 6

Tha Leabhar 6 a’ toirt a-steach 9 co-fhreagraidhean litrichean ri fuaim, fuaimean sàmhach am broinn fhaclan agus roghainnean eile a chuidicheas sgoilearan grafioman aithneachadh agus fhuaimneachadh.

Bidh sgoilearan a’ cleachdadh agus a’ leudachadh eòlas air còd fonaigs agus sgilean litreachaidh agus làmh-sgrìobhaidh. Aig an aon àm bidh iad a’ togail briathrachas ùr agus tuigse air cànan tro sheantansan agus sgeulachdan goirid.

Tha e stèidhte air prionnsapalan teagasg fonaigs shinteataig, rianail agus a’ cur iomadh ciadfàth gu feum gus an ionnsaich clann tro ghnìomhan lèirsinneach, claisneach agus cineisteadaigeach.

Leis a’ mhodh-obrach seo bidh clann a’ cleachdadh an eòlais agus nan sgilean a th’ aca a thaobh fonaigs gus teacsaichean a leughadh a ghabhas dì-chòdadh gu lèir agus le sin bidh iad soirbheachail.

Goireasan feumail as urrainn dhut luchdachadh a-nuas airson Aonad 6:

Tragadh agus Measadh

Seo stuthan gus do chuideachadh a’ tragadh agus a’ measadh adhartas nan sgoilearan.

Goireasan feumail as urrainn dhut a luchdachadh a-nuas airson tragadh agus measadh:

 
 

Icon

Tar-shealladh air measadh Aonad 1

Icon

Aonad 1 Can na fuaimean

Icon

Aonad 1 Cairtean litrichean

Icon

Aonad 1 Faclan Cumanta

Icon

Aonad 1 Faclan Doirbh

Icon

Aonad 1 Faclan rin coimeasgachadh

 

Icon

Aonad 2 Can na Fuaimean

Icon

Tar-shealladh air measadh Aonad 2

Icon

Aonad 2 Can na fuaimean

Icon

Aonad 2 Cairtean litrichean

Icon

Aonad 2 Faclan Cumanta

Icon

Aonad 2 Faclan rin Coimeasgachadh

 

Icon

Aonad 3 Tar-shealladh air measadh

Icon

Aonad 3 Faclan rin Coimeasgachadh

Icon

Aonad 3 Faclan rim bristeadh an-airde

Icon

Aonad 3 Faclan cumanta

Icon

Aonad 3 Can na fuaimean

Icon

Aonad 3 Cairtean litrichean

 
 
 
 

Icon

Faclan rin coimeasgachadh 4a

Icon

Faclan rim bristeadh an airde 4a

Icon

Faclan doirbh 4a

Icon

Faclan cumanta 4a

Icon

Cairtean litrichean 4a

 
 
 
 

Icon

Cairtean litrichean 4b

Icon

Faclan rin coimeasgachadh 4b

Icon

Faclan rim bristeadh an airde 4b

Icon

Faclan cumanta 4b

Icon

Faclan doirbh 4b

 
 
 
 

Icon
Faclan rin coimeasgachadh 5
Icon
Faclan rim bristeadh an airde 5
Icon
Faclan cumanta 5
Icon
Faclan doirbh 5
Icon
Cairtean litrichean 5

Icon
Cairtean litrichean 6
Icon
Faclan rin coimeasgachadh 6
Icon
Faclan rim bristeadh an airde 6
Icon
Faclan doirbh 6
Icon
Faclan cumanta 6

Modhan-teagaisg

A’ teagasg eòlas air còd na h-aibidil ’s air na trì sgilean bunaiteach agus air na fo-sgilean co-cheangailte riutha.

A’ teagasg fonaigs shinteataig, rianail

Cuairt an Teagaisg agus an Ionnsachaidh

Sgrùdadh Fonaigs Ghàidhlig air a choimiseanadh le Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

Aithisg Ionad Chaluim Chille Ìle air Sgrùdadh Fonaigs Ghàidhlig, Màrt 2003

Còd na h-aibidil