Fios air Fuaimean – Fonaigs Ghàidhlig

Gabhaidh Fios air Fuaimean a chleachdadh mar ghoireas bunaiteach gus fonaigs shinteataig, rianail a theagasg. Tha e air a dhealbh gus co-fhreagradh nan litrichean ri fuaim ann an còd na h-aibidil Ghàidhlig a theagasg, agus gus piseach a thoirt air briathrachas, labhairt agus èisteachd.

Two covers of books

Aonad 1

Tha an leabhar seo a’ còmhdach a’ chiad 15 de cho-fhreagraidhean nan litrichean ri fuaim ann an còd na h-aibidil Ghàidhlig.

Tha e stèidhte air prionnsapalan teagasg fonaigs shinteataig, rianail agus a’ cur iomadh ciadfàth gu feum gus an ionnsaich clann tro ghnìomhan lèirsinneach, claisneach agus cineisteadaigeach.

Bidh clann ag ionnsachadh, ag ath-sgrùdadh agus a’ practasadh co-fhreagradh gach litir no buidheann litrichean ri fuaim san aon dòigh, fhad ’s a tha iad a’ leasachadh nan trì sgilean bunaiteach – leughadh, litreachadh agus làmh-sgrìobhadh.

Leis a’ mhodh-obrach seo bidh clann a’ cleachdadh an eòlais agus nan sgilean a th’ aca a thaobh fonaigs gus teacsaichean a leughadh a ghabhas dì-chòdadh gu lèir agus le sin bidh iad soirbheachail.

Goireasan feumail as urrainn dhut luchdachadh a-nuas airson Aonad 1:

Cairtean cumadh litrichean mòra
Icon 45.07 KB 346 downloads
Cairtean cumadh litrichean beaga
Icon 49.31 KB 593 downloads
Cairtean dealbh litir facal
Icon 4.17 MB 599 downloads
Cairtean litrichean dhealbhan
Icon 2.37 MB 444 downloads
Seantansan
Icon 337.02 KB 589 downloads
Càit an cluinn thu am fuaim?
Icon 6.56 MB 547 downloads
Liosta fhaclan
Icon 847.93 KB 546 downloads

Aonad 2

Tha an leabhar seo a’ còmhdach an ath 14 de cho-fhreagraidhean nan litrichean ri fuaim ann an còd na h-aibidil Ghàidhlig.

Tha e stèidhte air prionnsapalan teagasg fonaigs shinteataig, rianail agus a’ cur iomadh ciadfàth gu feum gus an ionnsaich clann tro ghnìomhan lèirsinneach, claisneach agus cineisteadaigeach.

Bidh clann ag ionnsachadh, ag ath-sgrùdadh agus a’ practasadh co-fhreagradh gach litir no buidheann litrichean ri fuaim san aon dòigh, fhad ’s a tha iad a’ leasachadh nan trì sgilean bunaiteach – leughadh, litreachadh agus làmh-sgrìobhadh.

Leis a’ mhodh-obrach seo bidh clann a’ cleachdadh an eòlais agus nan sgilean a th’ aca a thaobh fonaigs gus teacsaichean a leughadh a ghabhas dì-chòdadh gu lèir agus le sin bidh iad soirbheachail.

Goireasan feumail as urrainn dhut luchdachadh a-nuas airson Aonad 2:

Seantansan
Icon 1.05 MB 433 downloads
Bratach còd na h-abidil
Icon 806.86 KB 296 downloads
Cairtean cumadh litrichean
Icon 53.35 KB 264 downloads
Dealbh facal cairtean A4
Icon 1.05 MB 256 downloads
Dealbh ciad litir cairtean A4
Icon 510.88 KB 186 downloads
Cairtean dhealbhan le faclan
Icon 10.57 MB 377 downloads
Cairtean cumadh litrichean mòran
Icon 62.86 KB 191 downloads

Aonad 3

Tha an leabhar seo a’ còmhdach 7 de cho-fhreagraidhean nan litrichean ri fuaim ann an còd na h-aibidil Ghàidhlig, a’ coimhead gu h-àraidh ri fonaigs dhà-litireach agus dà-ghrafan connragach.

Tha e stèidhte air prionnsapalan teagasg fonaigs shinteataig, rianail agus a’ cur iomadh ciadfàth gu feum gus an ionnsaich clann tro ghnìomhan lèirsinneach, claisneach agus cineisteadaigeach.

Bidh clann ag ionnsachadh, ag ath-sgrùdadh agus a’ practasadh co-fhreagradh gach litir no buidheann litrichean ri fuaim san aon dòigh, fhad ’s a tha iad a’ leasachadh nan trì sgilean bunaiteach – leughadh, litreachadh agus làmh-sgrìobhadh.

Leis a’ mhodh-obrach seo bidh clann a’ cleachdadh an eòlais agus nan sgilean a th’ aca a thaobh fonaigs gus teacsaichean a leughadh a ghabhas dì-chòdadh gu lèir agus le sin bidh iad soirbheachail.

Goireasan feumail as urrainn dhut luchdachadh a-nuas airson Aonad 3:

Aonad 4

Tha dùil gum bi seo deiseil ’s air a sgaoileadh nas fhaide ann an 2019.

Aonad 5

Tha dùil gum bi seo deiseil ’s air a sgaoileadh tràth ann an 2020.

Tragadh agus Measadh

Seo stuthan gus do chuideachadh a’ tragadh agus a’ measadh adhartas nan sgoilearan.

Goireasan feumail as urrainn dhut a luchdachadh a-nuas airson tragadh agus measadh:

Tar-shealladh air measadh Aonad 1
Icon 164.43 KB 202 downloads
Aonad 1 Can na fuaimean
Icon 156.45 KB 263 downloads
Aonad 1 Cairtean litrichean
Icon 29.04 KB 231 downloads
Aonad 1 Faclan Cumanta
Icon 22.25 KB 237 downloads
Aonad 1 Faclan Doirbh
Icon 17.87 KB 180 downloads
Aonad 1 Faclan rin coimeasgachadh
Icon 156.69 KB 152 downloads
Aonad 1 Tragadh agus sgrùdadh
Icon 183.30 KB 223 downloads

Aonad 2 Can na Fuaimean
Icon 156.06 KB 186 downloads
Tar-shealladh air measadh Aonad 2
Icon 163.59 KB 143 downloads
Aonad 2 Can na fuaimean
Icon 155.04 KB 110 downloads
Aonad 2 Cairtean litrichean
Icon 31.94 KB 110 downloads
Aonad 2 Faclan Cumanta
Icon 22.73 KB 143 downloads
Aonad 2 Faclan rin Coimeasgachadh
Icon 22.62 KB 143 downloads

Aonad 3 Cairtean litrichean
Icon 495.30 KB 100 downloads
Aonad 3 Can na fuaimean
Icon 27.54 KB 174 downloads
Aonad 3 Faclan cumanta
Icon 714.71 KB 97 downloads
Aonad 3 Faclan rin Coimeasgachadh
Icon 598.64 KB 179 downloads
Aonad 3 Tar-shealladh air measadh
Icon 486.19 KB 101 downloads

Modhan-teagaisg

A’ teagasg eòlas air còd na h-aibidil ’s air na trì sgilean bunaiteach agus air na fo-sgilean co-cheangailte riutha.

A’ teagasg fonaigs shinteataig, rianail

Cuairt an Teagaisg agus an Ionnsachaidh

Gaelic Phonics Study commissioned by Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

Ionad Chaluim Chille Ìle Gaelic Phonics Study Report March 2003