Skip to content

Fios air Fuaimean – Fonaigs Ghàidhlig

Gabhaidh Fios air Fuaimean a chleachdadh mar ghoireas bunaiteach gus fonaigs shinteataig, rianail a theagasg. Tha e air a dhealbh gus co-fhreagradh nan litrichean ri fuaim ann an còd na h-aibidil Ghàidhlig a theagasg, agus gus piseach a thoirt air briathrachas, labhairt agus èisteachd.

Two covers of books

Aonad 1

Tha an leabhar seo a’ còmhdach a’ chiad 15 de cho-fhreagraidhean nan litrichean ri fuaim ann an còd na h-aibidil Ghàidhlig.

Tha e stèidhte air prionnsapalan teagasg fonaigs shinteataig, rianail agus a’ cur iomadh ciadfàth gu feum gus an ionnsaich clann tro ghnìomhan lèirsinneach, claisneach agus cineisteadaigeach.

Bidh clann ag ionnsachadh, ag ath-sgrùdadh agus a’ practasadh co-fhreagradh gach litir no buidheann litrichean ri fuaim san aon dòigh, fhad ’s a tha iad a’ leasachadh nan trì sgilean bunaiteach – leughadh, litreachadh agus làmh-sgrìobhadh.

Leis a’ mhodh-obrach seo bidh clann a’ cleachdadh an eòlais agus nan sgilean a th’ aca a thaobh fonaigs gus teacsaichean a leughadh a ghabhas dì-chòdadh gu lèir agus le sin bidh iad soirbheachail.

Goireasan feumail as urrainn dhut luchdachadh a-nuas airson Aonad 1:

Icon
Còd na h-aibidil Gàidhlig 1
Icon
Bratach còd na h-aibidil
Icon
Cairtean dhealbhan le faclan
Icon
Cairtean dhealbhan
Icon
Dealbh facal cairtean A4
Icon
Cairtean litrichean beaga agus mòra
Icon
Litir mhòr, litir bheag, aon chairt
Icon
Liosta fhaclan
Icon
Càit an cluinn thu am fuaim?
Icon
Seantansan
Icon
Cairtean litrichean dhealbhan
Icon
Cairtean dealbh litir facal
Icon
Cairtean cumadh litrichean beaga
Icon
Cairtean cumadh litrichean mòra

Aonad 2

Tha an leabhar seo a’ còmhdach an ath 14 de cho-fhreagraidhean nan litrichean ri fuaim ann an còd na h-aibidil Ghàidhlig.

Tha e stèidhte air prionnsapalan teagasg fonaigs shinteataig, rianail agus a’ cur iomadh ciadfàth gu feum gus an ionnsaich clann tro ghnìomhan lèirsinneach, claisneach agus cineisteadaigeach.

Bidh clann ag ionnsachadh, ag ath-sgrùdadh agus a’ practasadh co-fhreagradh gach litir no buidheann litrichean ri fuaim san aon dòigh, fhad ’s a tha iad a’ leasachadh nan trì sgilean bunaiteach – leughadh, litreachadh agus làmh-sgrìobhadh.

Leis a’ mhodh-obrach seo bidh clann a’ cleachdadh an eòlais agus nan sgilean a th’ aca a thaobh fonaigs gus teacsaichean a leughadh a ghabhas dì-chòdadh gu lèir agus le sin bidh iad soirbheachail.

Goireasan feumail as urrainn dhut luchdachadh a-nuas airson Aonad 2:

Icon
Còd na h-aibidil Gàidhlig 2
Icon
Cairtean dealbh litir facal
Icon
Litir mhòr litir bheag aon chairt
Icon
Càit an cluinn thu am fuaim?
Icon
Cairtean dhealbhan
Icon
Cairtean litrichean dhealbhan
Icon
Liosta fhaclan
Icon
Cairtean cumadh litrichean mòran
Icon
Cairtean dhealbhan le faclan
Icon
Cairtean litrichean beaga agus mòra
Icon
Cairtean litrichean beaga agus mòra
Icon
Dealbh ciad litir cairtean A4
Icon
Dealbh facal cairtean A4
Icon
Cairtean cumadh litrichean
Icon
Bratach còd na h-abidil
Icon
Seantansan

Aonad 3

Tha an leabhar seo a’ còmhdach 7 de cho-fhreagraidhean nan litrichean ri fuaim ann an còd na h-aibidil Ghàidhlig, a’ coimhead gu h-àraidh ri fonaigs dhà-litireach agus dà-ghrafan connragach.

Tha e stèidhte air prionnsapalan teagasg fonaigs shinteataig, rianail agus a’ cur iomadh ciadfàth gu feum gus an ionnsaich clann tro ghnìomhan lèirsinneach, claisneach agus cineisteadaigeach.

Bidh clann ag ionnsachadh, ag ath-sgrùdadh agus a’ practasadh co-fhreagradh gach litir no buidheann litrichean ri fuaim san aon dòigh, fhad ’s a tha iad a’ leasachadh nan trì sgilean bunaiteach – leughadh, litreachadh agus làmh-sgrìobhadh.

Leis a’ mhodh-obrach seo bidh clann a’ cleachdadh an eòlais agus nan sgilean a th’ aca a thaobh fonaigs gus teacsaichean a leughadh a ghabhas dì-chòdadh gu lèir agus le sin bidh iad soirbheachail.

Goireasan feumail as urrainn dhut luchdachadh a-nuas airson Aonad 3:

Aonad 4

Tha dùil gum bi seo deiseil ’s air a sgaoileadh nas fhaide ann an 2021.

Aonad 5

Tha dùil gum bi seo deiseil ’s air a sgaoileadh tràth ann an 2022.

Tragadh agus Measadh

Seo stuthan gus do chuideachadh a’ tragadh agus a’ measadh adhartas nan sgoilearan.

Goireasan feumail as urrainn dhut a luchdachadh a-nuas airson tragadh agus measadh:

Icon
Aonad 2 Can na Fuaimean
Icon
Tar-shealladh air measadh Aonad 2
Icon
Aonad 2 Can na fuaimean
Icon
Aonad 2 Cairtean litrichean
Icon
Aonad 2 Faclan Cumanta
Icon
Aonad 2 Faclan rin Coimeasgachadh

Icon
Aonad 3 Tar-shealladh air measadh
Icon
Aonad 3 Faclan rin Coimeasgachadh
Icon
Aonad 3 Faclan cumanta
Icon
Aonad 3 Can na fuaimean
Icon
Aonad 3 Cairtean litrichean

  Modhan-teagaisg

  A’ teagasg eòlas air còd na h-aibidil ’s air na trì sgilean bunaiteach agus air na fo-sgilean co-cheangailte riutha.

  A’ teagasg fonaigs shinteataig, rianail

  Cuairt an Teagaisg agus an Ionnsachaidh

  Gaelic Phonics Study commissioned by Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

  Ionad Chaluim Chille Ìle Gaelic Phonics Study Report March 2003