fàilte

Thathas an dòchas gun cuidich an goireas seo le bhith a’ teagasg Eaconamas Dachaigh tro mheadhan na Gàidhlig agus gum brosnaich e tuilleadh ùidh ann an slàinteachas, a bhith cruthachail, agus smaoineachadh mun àrainneachd.

Chaidh an goireas a sgrìobhadh le buidheann comhairleachaidh de thidsearan Eaconamas Dachaigh a bha ag obair còmhla ri Stòrlann.

Airson a bhith gan cleachdadh sa chlasrum, tha na h-aonadan air am foillseachadh ann am pasgan air pàipear dìonach.

Tha na h-aonadan cuideachd rim faighinn airson an luchdachadh a-nuas gu h-ìosal.

Toiseach tòiseachaidh »

welcome

The Home Economics resource is a collection of units which will help pupils to learn about the subject through the medium of Gaelic.

The collection encourages an interest in health and wellbeing, creativity, and a care for the environment and the content was written by a panel of Home Economics teachers in collaboration with Stòrlann.

For use in the classroom, the units are presented in a folder using water-impermeable stock paper.

All the units are also available for download below.

Get Started »

Aonadan/Units

  reasabaidhean/recipes

na reasabaidhean air fad/
recipes in full

PDF 7 »

Foileagan/Cnapagan (Pancakes)

Pancakes »