Skip to content
Call na h-Iolaire

An Iolaire 1919 ~ 2019

Aig 1.55m air a’ chiad latha den Fhaoilleach 1919, bhuail HMY Iolaire ann an sgeirean ris an canar Biastan Thuilm ’s i a’ tighinn faisg air caladh Steòrnabhaigh.

Bha 280 maraiche air bòrd ’s iad a’ tilleadh a Leòdhas agus dha na Hearadh an dèidh a’ Chogaidh Mhòir. Chaill 201 am beatha san tubaist, ’s iad cho faisg air a’ phort ’s gun robh na solais rim faicinn. Thug an call buaidh uabhasach air na h-eileanan airson grunn adhbharan.

Air na duilleagan a leanas tha goireasan sgoile a tha a’ comharrachadh nan ceud bliadhna bho thachair an call nach tèid à cuimhne a chaoidh.

Call na h-Iolaire
Icon

Call na h-Iolaire

45.46 MB 680 downloads
Call na h-Iolaire
Icon

Call na h-Iolaire

10.51 MB 838 downloads

An Turas

Pages
Leugh an sgeulachd mu Chall na h-Iolaire agus faigh a-mach tuilleadh mun dòigh san deach HMY Iolaire fodha.

Icon

An Turas

3.85 MB 2830 downloads

Planadh agus measadh

Planner
Icon

Duilleag Planaidh

17.70 MB 428 downloads
Tar-sealladh
Icon

Plana - Tar-shealladh

397.30 KB 510 downloads
Ceistean
Icon

Fèin-mheasadh

873.04 KB 344 downloads
Individual Planner
Icon

Plana - Pearsanta

1.35 MB 421 downloads
Class Planner
Icon

Plana - Clas

1.35 MB 520 downloads
Ceistean
Icon

Fèin-mheasadh - cairtean

2.74 MB 337 downloads
Plana Cò, Cuinn, Càite...? msaa
Icon

Plana - Cò, Dè, Cuin...

9.06 MB 451 downloads
Navigational aids

An Cogadh Mòr

WW1
Icon

An Cogadh Mòr

2.19 MB 447 downloads
WW1
Icon

ACM Leugh & Freagair

4.32 MB 450 downloads
WW1
Icon

Cogadh, Connspaid & Còrdadh

3.39 MB 392 downloads
WW1 Cards
Icon

Cairtean

3.32 MB 458 downloads
WW1 Questions
Icon

Seantansan

381.69 KB 423 downloads
WW1Closed sentences with answers
Icon

Seantansan le freagairtean

383.39 KB 584 downloads
WW1 Ceart no ceàrr
Icon

Ceart no ceàrr

1.74 MB 460 downloads

HMY IOLAIRE

Information about HMY Iolaire
Icon

Clàr-fiosrachaidh

938.45 KB 413 downloads
HMY Iolaire - Memorial Inscription
Icon

Carragh-cuimhne na h-Iolaire

528.58 KB 303 downloads
HMY Iolaire - Family Research
Icon

Rannsachadh teaghlaich

1.94 MB 331 downloads
Questions
Icon

DUILLEAG CHEISTEAN

19.46 MB 518 downloads
Sentences
Icon

Seantansan

680.99 KB 483 downloads
Flash Cards
Icon

Ceistean

5.80 MB 418 downloads
Newspaper Template
Icon

Gasaet Steòrnabhaigh

815.40 KB 393 downloads
Sequencing Cards
Icon

Cairtean Cur an Òrdugh

282.06 KB 480 downloads

Bhidiothan

 

 

Mgr Chris Moireach, Steòrnabhagh (YouTube)

A’ Bh-uas Catrìona NicLeòid ag innse na chuala i mun Iolaire bho h-athair, Dòmhnall MacIllinnein, Tolstadh. (Point Media Earr, an clàradh fuaim tùsail le Catrìona Aitken)

Bàrdachd agus Òrain

Is e Raoir Reubadh an Iolaire agus Banntrach Cogaidh dhà den iomadh pìos bàrdachd a chaidh a sgrìobhadh an dèidh mòr-thubaist na h-Iolaire.

Raoir Reubadh An Iolaire
Icon

Raoir Reubadh an Iolaire

371.76 KB 1015 downloads
Raoir Reubadh An Iolaire
Icon

Banntrach Cogaidh

1.66 MB 432 downloads
Banntrach cogaidh - ceistean
Icon

Banntrach cogaidh - Ceistean

4.51 MB 468 downloads
Cairtean
Icon

Banntrach cogaidh - Cairtean

1.60 MB 421 downloads

Raoir Reubadh an Iolaire le Ceitidh Ghreumach (1)

Raoir Reubadh an Iolaire le Ceitidh Ghreumach (2)

Dachaigh

Cunntasan dhaoine a thàinig às beò

John MacLeod
Icon

Sgeulachd Iain F MhicLeòid

2.02 MB 2722 downloads
Donald Morrison
Icon

Am Patch sa chrann

2.61 MB 455 downloads

Cunntasan

 

Èist ri cunntasan cuid de na maraichean a bha air bòrd na h-Iolaire air Oidhche na Bliadhn’ Ùire.Audio

Mapaichean

Leòdhas & Na Hearadh

Map

Icon

Mapa - Leòdhas & Na Hearadh

735.71 KB 511 downloads

Na h-Eileanan Siar

Map

Icon

Mapa - Na h-Eileanan Siar

840.63 KB 502 downloads

Alba

Iolaire

Icon

Mapa - Alba

916.42 KB 579 downloads

An Rìoghachd Aonaichte

Iolaire

Icon

Mapa - An Rìoghachd Aonaichte

819.44 KB 464 downloads

Slighean nam Bàtaichean

Iolaire

Icon

Mapa - Slighean nam Bàtaichean

1.08 MB 396 downloads

An Saoghal

Iolaire

Icon

Mapa - An Saoghal

922.00 KB 507 downloads
Compass

Combaistean

Dh’fhosgail Bataraidh an RNR ann an Steòrnabhagh ann an 1878. B’ ann an seo a chaidh na mìltean mòra de dh’fhireannaich à Leòdhas, na Hearadh agus Ros an Iar a thrèanadh airson na seirbheis aca sa Chabhlach Rìoghail.

Bha an t-eòlas agus na sgilean aig muinntir nan eilean air leth feumail nuair a ghabh iad ann an Cùl-chuideachd a’ Chabhlaich Rìoghail.

Nuair a chaidh riaghailtean ùra a chur an sàs ann an 1904, bha e an uair sin riatanach gun robh iadsan a bha airson gabhail san RNR  air chomas Beurla a bhruidhinn agus a thuigsinn, an ainm a sgrìobhadh agus a bhith air co-dhiù dà bhliadhna a chur seachad aig muir agus a bhith mion-eòlach air a’ chombaist.

Seo combaistean agus na h-àirdean sa Ghàidhlig…

Compass - 4 point

Icon

Combaist – 4 Puingean

1.13 MB 644 downloads


Compass - 8 Point
Icon

Combaist – 8 Puingean

1.18 MB 463 downloads
Compass 4 Point
Icon

Combaist – 16 Puingean

1.29 MB 558 downloads
Compass 4 Point
Icon

Combaist – Bàn airson notaichean

1.13 MB 409 downloads

Icon

Cùrsaichean air combaist

917.21 KB 397 downloads

Icon

A' togail cùrsa

1.31 MB 404 downloads
The Campbells
Campbell Family

Chaidh ceathrar mhic le Iain agus Iseabail Chaimbeil an gairm dhan chogadh aig àm a’ Chiad Chogaidh Mhòir.

Bha triùir de na mic aca, Murchadh, Ruairidh agus Tormod san arm agus bha Ailig Iain sa Chabhlach Rìoghail.  Chailleadh Murchadh ann am Palastain ann an 1917 agus chaochail Tormod san ospadal ann am Manchester ann an 1916.  Chaidh Ruairidh a dhroch mhilleadh le gas ach thàinig e beò às.  Dà bhliadhna an dèidh sin, agus an cogadh air a thighinn gu ceann, chaill Ailig Iain a bheatha an uair a bha e a’ tilleadh dhachaigh a Leòdhas air an HMY Iolaire.

Sgrìobh Iain, am balach a b’ òige san teaghlach, cumha dha bhràthair anns a bheil e ag innse cho tiamhaidh ’s a bha e a bhith a’ sireadh corp a bhràthar sìos is suas nan cladaichean.  Cha deach corp Ailig Iain a lorg a riamh. 

Campbell Family Tree
Icon

Craobh-teaghlaich

3.12 MB 352 downloads
Storlann-Iolaire-Campbell-Family-Tree-with-blanks
Icon

Craobh-teaghlaich le beàrnan

1.91 MB 311 downloads
Campbell family information
Icon

Fiosrachadh teaghlaich

1.24 MB 305 downloads
campbells-creating-your-own-timeline
Icon

A’ cruthachadh loidhne-tìme

1.72 MB 310 downloads
My Own Family
Icon

An Teaghlach Agam Fhèin

105.82 KB 354 downloads
Campbell family information
Icon

Marbhrann do Ailig Iain Caimbeul

428.81 KB 457 downloads
campbells-family-move
Icon

Mar a ghluais an teaghlach Caimbeul

3.19 MB 432 downloads
campbells-habost
Icon

Tàbost, Nis, baile ann an Leòdhas

672.16 KB 372 downloads
Campbell family information
Icon

Loidhne-tìme mu mo dheidhinn fhèin

26.19 KB 341 downloads
campbells-qc
Icon

Ceistean

169.00 KB 329 downloads
TB
Icon

A' CHAITHEAMH/TB

2.14 MB 360 downloads

CEISTEAN EADAR-GHNÌOMHACH

Stòr Fhaclan

WW1
Icon

An Cogadh Mòr

404.78 KB 473 downloads
The Weather
Icon

An Aimsir

1.27 MB 603 downloads
The Weather
Icon

An Iolaire

939.16 KB 567 downloads
Feelings
Icon

Faireachdainnean

840.35 KB 476 downloads
Feelings
Icon

Aig an taigh

1.24 MB 496 downloads
The journey home
Icon

A’ dèanamh air an dachaigh

826.75 KB 379 downloads