Ceumannan 1

£15.00

Cùrsa do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig san àrd-sgoil.

’S e seo a’ chiad leabhar sa chùrsa. Le modalan a’ dèiligeadh ri cur an aithne, àireamhan agus aoisean, làithean na seachdain, dathan agus an teaghlach, agus cultar na Gàidhlig, tha taic shònraichte an seo do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig.

Air làrach-lìn Ceumannan aig www.storlann.co.uk/ceumannan tha faidhlichean fuaim a bheir taic le fuaimneachadh agus labhairt, gnìomhan agus geamannan a ghabhas luchdachadh a-nuas, agus faclair leis a’ bhriathrachas a tha a’ nochdadh san leabhar.

Againn

Category: