Fàilte gu bùth ùr air-loidhne Stòrlann.


Ciste Ulaidh na h-Alba

£26.00

Dùthaich, Dualchas agus Dànachd! Fosglaibh Ciste Ulaidh na h-Alba

Tha iomadachd bheairteach na h-Alba air a nochdadh anns a' gheama bùird sgoinneil seo. Fhad 's a dh'fhalbhas sibh nur deann bho cheist gu ceist, bho Ghàidhealtachd gu Galltachd na h-Alba, lorgaidh sibh fìrinnean annasach ann am pailteas mu dhùthaich le còrr is mìle bliadhna de dhànachd, de ghnìomhan agus de dh'euchdan na h-eachdraidh!

Tha còrr is 2,000 ceist ioma-roghainn, ann an ceithir earrannan fa leth – eachdraidh, fearann agus nàdar, cultar agus an latha an-diugh – tha an t-uabhas ann rio ionnsachadh. Ach bithibh air ur faiceall – fhad 's a shiùbhlas sibh an dùthaich agus e air a chur romhaibh na litrichean 'CISTE' a chruinneachadh, faodaidh cairtean crannchuir ur cuideachadh no bacadh a chur oirbh, agus feumaidh sibh buinn airgid a chosnadh airson rudan a phàigheadh.

Airson 2-6 cluicheadairean / sgiobaidhean. Aois 8+

Gun ghin

Category:

Go!Gaelic


Ceumannan: Cùrsa do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig san àrd-sgoil.


Ficsean


Ri fhaighinn cuideachd


Mura h-eil sibh a’ fuireach san RA leigibh fios chun na h-oifis (sales@storlann.co.uk) mus òrdaich sibh ’s cuiridh sinn postachd air dòigh.