Buidheachas

Cruinneachadh nan Òran – Dolina Rothach

Dèanamh nam Bhidiothan – R G Macilleathain, Point Media Earr.

Sgoil – Bun-sgoil an Ath Leathainn, an t-Eilean Sgitheanach

Dealbhachadh an Leabhair – www.graficanna.com

Làrach-lìn – Stòrlann