Faidhleachan Fuaim

Taing do Dholina Rothach airson stiùireadh ciùil, meur-chlàr agus seinn, do Iain agus do Cheit Masson, Bùth Chiùil an Eilein, airson giotàr agus fidheall, agus do Eachann MacAonghais, Stiùdio Ostaig, airson riochdachadh agus comhairle.

Òrain (PDF)

Spacer

 

App ùr!

Gheibh thu a-nis 23 òrain leis an app Òrain Bi Sunndach. Luchdaich a-nuas e agus seinn còmhla ris, a’ leantainn nam facal!

App Store   Google Play

 

Thig a chluich

Thig a Chluich Stakeholders - Scottish Book Trust | Western Isles Libraries | Comhairle nan Eilean Siar | Bòrd na Gàidhlig

Tadhail air Làrach-lìn Urras Leabhraichean na h-Alba airson barrachd fiosrachaidh air Bookbug Gàidhlig agus clàran de dh’òrain is rannan.

www.scottishbooktrust.com/bookbug

Tha na leabhraichean ann am Bookbug Gàidhlig uile air an clàradh air làrach-lìn Gaelic4Parents far an cluinn sibh iad air an leughadh a-mach.

www.gaelic4parents.com

Spacer