Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
An t-Alltan 2014

An t-Alltan 2014


Co-labhairt do thidsearan Gàidhlig bho Stòrlann
1 & 2 Dàmhair, san Aghaidh Mhòir

Cuid de na bùthan-obrach a bhios rim faighinn aig Alltan 2014, 01 agus 02 Dàmhair 2014

Graphic : TickASN – Feumalachdan Taic a Bharrachd

Eàirdsidh MacLullich agus Fiona Lyon


Graphic : TickStuthan cànain airson na bun-sgoile

Ciorstaidh Nic a’ Phiocair & Trisha Chaimbeul


Graphic : TickBi sunndach agus seinn!

Dolina Rothach


Graphic : TickA’ teagasg cànan tro phupaidean

Dougie Beck


Graphic : Tick Measadh agus Co-mheasadh

Muriel Mhoireach agus Criosaidh Ghreumach


Graphic : Tick ’Smathsin agus Comic Life

Dave Smith agus Màiri Milne


Graphic : TickKar2ouche - Sgrìobhadh Cruthachail agus Daoine Ainmeil ann an Eachdraidh

Iain MacRath


Graphic : TickCruinneachadh nam Fileantach

Màiri NicRisnidh


Graphic : TickA’ teagasg RME do ÀS1-ÀS2

Dòmhnall MacLeòid – Sgoil MhicNeacail


Graphic : Tick Ceumannan

Emma Burrows


Graphic : Tick SQA

Jennifer McHarrie & Marilyn Waters


Graphic : TickBùth-obrach Beothachaidh

Chris Mitchell, Cànan


Graphic : TickFilmG

Muireall Urchardan


Agus...

Seisean Coinneachaidh agus Co-roinn

Cothrom air coinneachadh còmhla ri chèile gus stuthan a cho-roinn

 

Foghlum Alba, MG ALBA, LearnGaelic.net, SMO, IntoFilm, E-stòras & CLÀS!

 

https://www.facebook.com/events/681020488611439/

 


Cuir Fios

01851 700880


www.flickr.com
Sṭrlann's Alltan 2013 photoset Sṭrlann's Alltan 2013 photoset
Logo : Investors in People
Graphic: FF correction