Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
Graphic: An t-Alltan,

An t-Alltan 2014


Co-labhairt do thidsearan Gàidhlig bho Stòrlann
1 & 2 Dàmhair, san Aghaidh Mhòir

Bidh An t-Alltan 2014 air a chumail ann an Ionad Co-labhairt MhicDhòmhnaill san Aghaidh Mhòir, air 1 agus 2 Dàmhair. Tha a’ cho-labhairt a’ toirt cothrom do luchd-foghlaim Gàidhlig air sàr leasachadh proifeiseanta. Pàighidh Stòrlann làn chosgaisean àitean-fuirich dhaibhsan a bhios an làthair. Thathar an dòchas gun gabh ur sgoil an cothrom luchd-teagaisg a chur chun na co-labhairt inntinnich seo.


An t-Àrd-oll Urr Norman Drummond, CBE FRSE

Rev norman DrummondTha sinn air leth toilichte gum bi an t-Urr Norman Drummond a’ bruidhinn aig an fhosgladh.

Canar tric mu dheidhinn gu bheil e air “Albannach cho tàlantach is cho brosnachail ’s a th’ ann an-diugh” air sgàth gu bheil ùidh, fiosrachadh agus eòlas gun shamhail aige. Chuir an t-Urr Drummond seachad greis na cheannard air Sgoil Loretto ann am Baile nam Feusgan. Bha e na neach-stèidheachaidh agus na urrasair air Columba 1400, ionad ceannardais eadar-nàiseanta a tha cuideachd a’ cumail acadamaidh ceannardais sgoiltean. Chaidh CBE a dhèanamh dheth o chionn ghoirid.

www.columba1400.com/about-us/board-of-trustees/norman-drummond

Aonghas MacIllFhinnein

Angus MacLennanTha sinn sònraichte toilichte gu bheil Aonghas MacIllFhinnein, a tha na iar-cheannard ann an Sgoil MhicNeacail, a’ tighinn a bhruidhinn a-rithist aig a’ cho-labhairt. Bhruidhinn Mgr MacIllFhinnein roimhe ann an 2010.

The e na phroifeiseantach fiosrachail le eòlas farsaing air foghlam agus stiùireadh, agus tha e làn àbhachd! Tha sinn cinnteach gum bi fiosrachadh agus aighear aige dhuibh.

 

 

 

 

 

Cuid de na bùthan-obrach a bhios rim faighinn aig Alltan 2014....

Graphic : TickASN – Feumalachdan Taic a Bharrachd (BS & ÀS)

Eàirdsidh MacLullich & Fiona Lyon

A' rannsachadh mar a thèid innealan measaidh agus sgrionaidh daineamaig a chleachdadh ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig; a' cleachdadh nan dòighean sin ann am measadh co-obrachail air Feumalachdan Taic a Bharrachd.


Graphic : TickStuthan cànain airson na bun-sgoile

Ciorstaidh Nic a’ Phiocair & Trisha Chaimbeul

Bidh dà thidsear a’ sealltainn stuthan cànain a tha iad a’ cleachdadh sa bhun-sgoil, agus bheir Mòrag NicIlleathain ro-shealladh air stuthan a tha Stòrlann a’ cruthachadh ann an co-theacsa frèam-cànain tràth ìre gu ìre a dhà. An uair sin, ann am buidhnean, bidh cothrom aig compàirtichean beachdan air teagasg cànain no gràmair a cho-roinn, agus planaichean leasain a chruthachadh air an son.


Graphic : TickBi sunndach agus seinn!

Dolina Rothach

Seallaidh Dolina cuid de na h-òrain, na geamannan agus na gnìomhan a tha sa ghoireas chiùil ùr seo airson na tràth ìre agus na ciad ìre. Tha na h-òrain a’ leasachadh sgilean ciùil agus a’ cuideachadh le togail cànain agus tuigse na cloinne.


Graphic : TickA’ teagasg cànan tro phupaidean

Dougie Beck

Seallaidh Dougie mar a chleachdas tu pupaidean airson a bhith a’ teagasg cànan. Cleachdaidh e a’ phupaid, Catrìona, sa ghoireas a rinn Stòrlann, Catrìona air Chuairt.


Graphic : Tick Measadh agus Co-mheasadh

Muriel Mhoireach agus Criosaidh Ghreumach

Measadh agus co-mheasadh stèidhte air pròiseact tràth ìre ach a ghabhas atharrachadh airson eadar-ghluasad gu ceann shuas na bun-sgoile.


Graphic : Tick ’Smathsin agus Comic Life

Daibhidh Mac a’ Ghobhainn agus Màiri Milne

Seallaidh tidsear na buannachdan a tha an cois a bhith a’ cleachdadh chomaigean mar ’Smathsin còmhla ri clann a tha ga fhaighinn doirbh sgeulachd fhaicinn nan inntinn. An uair sin seallaidh Daibhidh Mac a’ Ghobhainn bhon chompanaidh Right Lines, a tha a’ cur a-mach ’Smathsin, mar a ghabhas am prògram Comic Life a chleachdadh gus comaigean a chruthachadh. A’ leantainn air a’ bhùth-obrach seo cumaidh Stòrlann farpais stèidhte air sgeulachd spòrs a thèid innse ann an cruth comaig.


Graphic : TickKar2ouche - Sgrìobhadh Cruthachail agus Daoine Ainmeil ann an Eachdraidh

Iain MacRath

Sùil air mar a gheibhear air na tiotalan Sgrìobhadh Cruthachail agus Daoine Ainmeil ann an Eachdraidh sa ghoireas Kar2ouche a chleachdadh san sgoil. Seallaidh Iain mar a tha an goireas ag obrachadh agus mar a chleachd e fhèin e sa chlas. Bheir seo beachd dhuibh air mar as urrainn dhuibh a cheangal ri topaigean a tha sibh a’ dèanamh anns an sgoil. Ann am buidheann, bidh cothrom ann cuideachd an goireas fheuchainn agus eisimpleirean a chruthachadh.


Graphic : TickCruinneachadh nam Fileantach

Màiri NicRisnidh

Seisean a’ toirt sùil air stuthan gu ruige seo, air goireasan ùra, leithid Caogad san Fhàsach, a ghabhadh cleachdadh le fileantaich san Àrd-sgoil, agus air an leabhran gràmair agus goireasan gràmair eile a tha gan ullachadh.

Thathar ag iarraidh air luchd-compàirt aon ghoireas airson fileantaich N4 no N5 a thoirt leotha chun an t-seisein mar eisimpleir de phìos-obrach a dh’obraich gu math dhaibh fhèin anns a’ chlas.


Graphic : TickA’ teagasg RME do ÀS1-ÀS2

Dòmhnall MacLeòid – Sgoil MhicNeacail

Bheir Dòmhnall tar-shealladh air na stuthan agus air an structar cùrsa a thathar a’ cleachdadh ann an Sgoil MhicNeacail ’s e an dòchas gun tàlaidh seo tidsearan Gàidhlig eile gu bhith a’ teagasg a’ chuspair.  Bidh deasbad ann an uair sin air na stuthan agus air an structar is dùil gun tèid leudachadh orra.


Graphic : Tick Ceumannan

Emma Burrows

Seisean practaigeach a’ ceangal Ceumannan ris na deuchainnean ùra airson Luchd-ionnsachaidh agus AVUs aig ìre Nàiseanta 4.


Graphic : Tick SQA

Jennifer McHarrie & Marilyn Waters

Solar foghlam tro mheadhan na Gàidhlig agus Planadh Cànain Gàidhlig, agus Measadh ann an Gnìomh aig N4 agus N5 - A’ Tuigsinn Shlatan-tomhais


Graphic : TickBùth-obrach Beothachaidh

Chris Mitchell, Cànan

Còmhla ri Chris Mitchell, Neach-leasachaidh Ioma-mheadhan aig Cànan, ionnsaich mar a chruthaicheas tu sgeulachdan beothaichte sìmplidh a’ cleachdadh GoAnimate. Sa bhùth-obrach seo cuiridh tu eòlas air na h-innealan agus na dòighean a tha gan cleachdadh gus audio a dheasachadh agus cartùnaichean beothaichte sìmplidh a dhèanamh, agus faodaidh tu an uair sin goireasan spòrsail a chruthachadh dhan chlas agad.


Graphic : TickFilmG

Muireall Urchardan

Bheir Muireall Urchardain, a tha eòlach air teagasg agus air na meadhanan, fiosrachadh air FilmG agus mar a ghabhas a chleachdadh gus sgilean a leasachadh, agus mar phàirt de dh’fheumalachdan foghlaim CfE. Innsidh i dè th’ ann an deagh fhilm, mar a leasaicheas tu beachdan agus mar a phlanas tu am filmeadh, bheir i seachad taic phractaigeach agus bruidhnidh i air innleachdan  a chuidicheas an sgoil agad gus sàr fhilm a dhèanamh.


Agus...

Seisean Coinneachaidh agus Co-roinn

Cothrom air coinneachadh còmhla ri chèile gus stuthan a cho-roinn

 

Foghlam Alba, MG ALBA, LearnGaelic.net, SMO, IntoFilm, E-stòras & CLÀS!

 

https://www.facebook.com/events/681020488611439/

 


Cuir Fios

01851 700880


www.flickr.com
Sṭrlann's Alltan 2013 photoset Sṭrlann's Alltan 2013 photoset
Logo : Investors in People
Graphic: FF correction