Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
Graphic: An t-Alltan,

An t-Alltan 2015

https://www.facebook.com/events/1627549180823101/

Bidh An t-Alltan 2015 air a chumail ann an Ionad Co-labhairt MhicDhòmhnaill san Aghaidh Mhòir, air 30 Sultain & 1 Dàmhair.

 

Tha a’ cho-labhairt a’ toirt cothrom do luchd-foghlaim Gàidhlig
air sàr leasachadh proifeiseanta.

 

Seo cuid de na bùthan-obrach a tha san amharc ...

 

Àrd-sgoil

1. Ceumannan

A cur elas air Ceumannan agus air na stuthan taic air-loidhne

 

2. Grmar na Gidhlig

Sr-chlas Gidhlig

 

3. Fileantaich/Luchd-ionnsachaidh

Lirmheas air deuchainn rd re r Gidhlig/Gaelic 2015

 

4. Comharrachadh N5

Sgrobhadh Gidhlig & Gaelic agus comharrachadh N5

 

5. Drma

Drma mar inneal cnain ann am foghlam rd-sgoile

 

6. Elas na h-Alba

A lbhrigeadh crsa le teisteanas airson AS5/6

 

Àrd-sgoil & Bun-sgoil

1. Gluasad BS7/AS1

Ag ullachadh airson sgoilearan a ghluasad bho BS7 gu AS1 stuthan agus goireasan feumail.

 

2. FMG

Foghlam Gidhlig

3. Ceàird an Sgrìobhaiche

Stòiridh-foto a’ cleachdadh Comic Life agus iPads

 

Bun-sgoil

 

1. Clicker

Teamplaidean Storyworld

 

2. Cleachdadh ghoireasan/ co-chlasaichean

Goireasan FTG + co-chlasaichean

 

3. ireamhachd

ireamhachd aig na trth rean

 

4. ASN/SLT

 

5. Lasadh - lrach-ln cnain

A cleachdadh stuthan practaigeach air-loidhne/ lrach-ln cnain r

 

6. Na Trth Bhliadhnachan

A memhrachadh air modhan-obrach ann an Trth rean FMG

 

7. Sgrobhadh

VCOPs, Tagsonamaidh Bloom, msaa

 

8. Cel

Trth Bhliadhnachan - Bi Sunndach/A Chiste-chiil

 

 

 

https://www.facebook.com/events/1627549180823101/

 

Stakeholders

Cuir Fios

01851 700880


www.flickr.com
Stòrlann's Alltan 2013 photoset Strlann's Alltan 2014 photoset
Graphic: FF correction