Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
Graphic: An t-Alltan,

An t-Alltan 2014


Co-labhairt do thidsearan Gàidhlig bho Stòrlann
1 & 2 Dàmhair, san Aghaidh Mhòir

Bidh An t-Alltan 2014 air a chumail ann an Ionad Co-labhairt MhicDhòmhnaill san Aghaidh Mhòir, air 1 agus 2 Dàmhair. Tha a’ cho-labhairt a’ toirt cothrom do luchd-foghlaim Gàidhlig air sàr leasachadh proifeiseanta. Pàighidh Stòrlann làn chosgaisean àitean-fuirich dhaibhsan a bhios an làthair. Thathar an dòchas gun gabh ur sgoil an cothrom luchd-teagaisg a chur chun na co-labhairt inntinnich seo.An t-Àrd-oll Urr Norman Drummond, CBE FRSE

Rev norman DrummondTha sinn air leth toilichte gum bi an t-Urr Norman Drummond a’ bruidhinn aig an fhosgladh.

Canar tric mu dheidhinn gu bheil e air “Albannach cho tàlantach is cho brosnachail ’s a th’ ann an-diugh” air sgàth gu bheil ùidh, fiosrachadh agus eòlas gun shamhail aige. Chuir an t-Urr Drummond seachad greis na cheannard air Sgoil Loretto ann am Baile nam Feusgan. Bha e na neach-stèidheachaidh agus na urrasair air Columba 1400, ionad ceannardais eadar-nàiseanta a tha cuideachd a’ cumail acadamaidh ceannardais sgoiltean. Chaidh CBE a dhèanamh dheth o chionn ghoirid.

www.columba1400.com/about-us/board-of-trustees/norman-drummond

Aonghas MacIllFhinnein

Angus MacLennanTha sinn sònraichte toilichte gu bheil Aonghas MacIllFhinnein, a tha na iar-cheannard ann an Sgoil MhicNeacail, a’ tighinn a bhruidhinn a-rithist aig a’ cho-labhairt. Bhruidhinn Mgr MacIllFhinnein roimhe ann an 2010.

The e na phroifeiseantach fiosrachail le eòlas farsaing air foghlam agus stiùireadh, agus tha e làn àbhachd! Tha sinn cinnteach gum bi fiosrachadh agus aighear aige dhuibh.

 

 

 

 

 

 

Na bùthan-obrach a bhios rim faighinn aig Alltan 2014...

 

Bun-sgoil

Graphic : TickCiste-ulaidh na h-Alba

Mairead Anna NicLeòid (Diciadain a-mhàin x 2)

Cothrom an geama-bùird ùr seo fheuchainn agus dòighean eadar-dhealaichte fhaicinn air mar a chleachdadh tu e mar ghoireas cànain. Ann am buidhnean, a’ sireadh dhòighean a bharrachd air a chur gu feum airson leasachadh a thoirt air cànan nan sgoilearan.

Graphic : TickKar2ouche - Sgrìobhadh Cruthachail agus Daoine Ainmeil ann an Eachdraidh

Iain MacRath (Diciadain a-mhàin x 2)

Sùil air mar a gheibhear air na tiotalan Sgrìobhadh Cruthachail agus Daoine Ainmeil ann an Eachdraidh sa ghoireas Kar2ouche a chleachdadh san sgoil. Seallaidh Iain mar a tha an goireas ag obrachadh agus mar a chleachd e fhèin e sa chlas. Bheir seo beachd dhuibh air mar as urrainn dhuibh a cheangal ri topaigean a tha sibh a’ dèanamh anns an sgoil. Ann am buidheann, bidh cothrom ann cuideachd an goireas fheuchainn agus eisimpleirean a chruthachadh.

Graphic : TickBùth-obrach Beothachaidh (BS 6 & 7, ÀS 1 & 2)

Chris Mitchell (Madainn Diciadain & Feasgar Diardaoin)

Còmhla ri Chris Mitchell, Cànan, ionnsaich mar a chruthaicheas tu sgeulachdan beothaichte sìmplidh a’ cleachdadh GoAnimate. Sa bhùth-obrach seo cuiridh tu eòlas air na h-innealan agus na dòighean a tha gan cleachdadh gus audio a dheasachadh agus cartùnaichean beothaichte sìmplidh a dhèanamh, agus faodaidh tu an uair sin goireasan spòrsail a chruthachadh dhan chlas agad.

Graphic : TickStuthan cànain

Ciorstaidh Nic a’ Phiocair & Trish NicLeòid (Madainn Diciadain & Madainn Diardaoin)

Bidh Ciorstaidh agus Trisha a’ sealltainn stuthan cànain a tha iad a’ cleachdadh sa bhun-sgoil, agus bheir Mòrag NicIlleathain ro-shealladh air stuthan a tha Stòrlann a’ cruthachadh ann an co-theacsa frèam-cànain tràth ìre gu ìre a dhà. An uair sin, ann am buidhnean, bidh cothrom aig compàirtichean beachdan air teagasg cànain no gràmair a cho-roinn, agus planaichean leasain a chruthachadh air an son.

Graphic : TickA’ teagasg cànan tro phupaidean

Dougie Beck (Madainn Diciadain & Feasgar Diardaoin)

Seallaidh Dougie mar a chleachdas tu pupaidean airson a bhith a’ teagasg cànan. Cleachdaidh e a’ phupaid, Catrìona, sa ghoireas a rinn Stòrlann, Catrìona air Chuairt.


Graphic : TickASN – Feumalachdan Taic a Bharrachd

Eàirdsidh MacLullich & Fiona Lyon (Feasgar Diciadain & Feasgar Diardaoin)

A' rannsachadh mar a thèid innealan measaidh agus sgrionaidh daineamaig a chleachdadh ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig; a' cleachdadh nan dòighean sin ann am measadh co-obrachail air Feumalachdan Taic a Bharrachd.

Graphic : Tick Measadh agus Co-mheasadh

Muriel Mhoireach agus Criosaidh Ghreumach (Feasgar Diciadain & Feasgar Diardaoin)

Measadh agus co-mheasadh stèidhte air pròiseact tràth ìre ach a ghabhas atharrachadh airson eadar-ghluasad gu ceann shuas na bun-sgoile.

Graphic : TickBi sunndach agus seinn!

Dolina Rothach (Feasgar Diciadain & Madainn Diardaoin)

Seallaidh Dolina cuid de na h-òrain, na geamannan agus na gnìomhan a tha sa ghoireas chiùil ùr seo airson na tràth ìre agus na ciad ìre. Tha na h-òrain a’ leasachadh sgilean ciùil agus a’ cuideachadh le togail cànain agus tuigse na cloinne.

Graphic : Tick ’Smathsin agus Comic Life

Daibhidh Mac a’ Ghobhainn agus Màiri Milne (Diardaoin a-mhàin x 2)

Seallaidh Màiri na buannachdan a tha an cois a bhith a’ cleachdadh chomaigean mar ’Smathsin ann an obair cànain. An uair sin seallaidh Daibhidh Mac a’ Ghobhainn bhon chompanaidh Right Lines, a tha a’ cur a-mach ’Smathsin, mar a ghabhas am prògram Comic Life a chleachdadh gus comaigean a chruthachadh. A’ leantainn air a’ bhùth-obrach seo cumaidh Stòrlann farpais stèidhte air sgeulachd spòrs a thèid innse ann an cruth comaig.

www.smathsin.co.uk/

Graphic : TickFoghlam Alba

Celia NicArtair (Madainn Diardaoin a-mhàin)

Bidh Celia NicArtair, bho Bhuidheann Foghlam nan Tidsearan, a’ treòrachadh chompàirtichean tro earrann Ionnsachadh Proifeiseanta làrach Foghlam Alba. Tha an seisean seo freagarrach airson luchd-cleachdaidh aig gach ìre nan dreuchd. Stiùiridh Celia còmhradh air Ionnsachadh Proifeiseanta Fad-dreuchd agus Sgrùdadh agus Leasachadh Proifeiseanta (PRD). Tha ionnsachadh proifeiseanta deatamach ann a bhith a’ cuideachadh luchd-cleachdaidh gus a bhith a’ gabhail gu togarrach ri atharrachadh; a’ stiùireadh; ag obrachadh ann an dòigh nas èifeachdaiche còmhla ri daoine eile; a’ cnuasachadh agus a’ rannsachadh; agus a’ toirt seachad foghlam nas fheàrr do chlann agus do dh’òigridh. Cuide ri Ceannard àrd-sgoile, seallaidh Celia cuideachd mar a tha stuthan-taic ùra air luchd-obrach a chuideachadh gus a dhol an sàs ann an dòigh dheimhinneach ann am PRD.

 

 Àrd-sgoil

 

Graphic : TickFoghlam Alba

Celia NicArtair (Feasgar Diciadain)

Bidh Celia NicArtair, bho Bhuidheann Foghlam nan Tidsearan, a’ treòrachadh chompàirtichean tro earrann Ionnsachadh Proifeiseanta làrach Foghlam Alba. Tha an seisean seo freagarrach airson luchd-cleachdaidh aig gach ìre nan dreuchd. Stiùiridh Celia còmhradh air Ionnsachadh Proifeiseanta Fad-dreuchd agus Sgrùdadh agus Leasachadh Proifeiseanta (PRD). Tha ionnsachadh proifeiseanta deatamach ann a bhith a’ cuideachadh luchd-cleachdaidh gus a bhith a’ gabhail gu togarrach ri atharrachadh; a’ stiùireadh; ag obrachadh ann an dòigh nas èifeachdaiche còmhla ri daoine eile; a’ cnuasachadh agus a’ rannsachadh; agus a’ toirt seachad foghlam nas fheàrr do chlann agus do dh’òigridh. Cuide ri Ceannard àrd-sgoile, seallaidh Celia cuideachd mar a tha stuthan-taic ùra air luchd-obrach a chuideachadh gus a dhol an sàs ann an dòigh dheimhinneach ann am PRD.

Graphic : TickCruinneachadh nam Fileantach

Màiri NicRisnidh (Madainn Diciadain & Feasgar Diardaoin)

Seisean a’ toirt sùil air stuthan a chaidh a chruinneachadh gu ruige seo a ghabhadh cleachdadh le fileantaich san Àrd-sgoil, agus air an leabhran gràmair agus goireasan gràmair eile a tha gan ullachadh. Thathar ag iarraidh air luchd-compàirt aon ghoireas airson fileantaich N4 no N5 a thoirt leotha chun an t-seisein mar eisimpleir de phìos-obrach a dh’obraich gu math dhaibh fhèin anns a’ chlas.

Graphic : TickASN – Feumalachdan Taic a Bharrachd

Eàirdsidh MacLullich & Fiona Lyon (Madainn Diciadain & Madainn Diardaoin)

A' rannsachadh mar a thèid innealan measaidh agus sgrionaidh daineamaig a chleachdadh ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig; a' cleachdadh nan dòighean sin ann am measadh co-obrachail air Feumalachdan Taic a Bharrachd.

Graphic : TickA’ teagasg RME

Dòmhnall MacLeòid – Sgoil MhicNeacail (Madainn Diciadain & Madainn Diardaoin)

Bheir Dòmhnall tar-shealladh air na stuthan agus air an structar cùrsa a thathar a’ cleachdadh ann an Sgoil MhicNeacail ’s e an dòchas gun tàlaidh seo tidsearan Gàidhlig eile gu bhith a’ teagasg a’ chuspair.  Bidh deasbad ann an uair sin air na stuthan agus air an structar is dùil gun tèid leudachadh orra.

Graphic : TickFilmG

Muireall Urchardan (Feasgar Diciadain & Madainn Diardaoin)

Bheir Muireall Urchardain, a tha eòlach air teagasg agus air na meadhanan, fiosrachadh air FilmG agus mar a ghabhas a chleachdadh gus sgilean a leasachadh, agus mar phàirt de dh’fheumalachdan foghlaim CfE. Innsidh i dè th’ ann an deagh fhilm, mar a leasaicheas tu beachdan agus mar a phlanas tu am filmeadh. Bheir i seachad taic phractaigeach agus bruidhnidh i air innleachdan  a chuidicheas an sgoil agad gus sàr fhilm a dhèanamh.

Graphic : TickGnàthasan-cainnt

Mairead NicÌomhair (Feasgar Diciadain & Feasgar Diardaoin)

Seisean air gnàthasan-cainnt ann an co-theacsa an aonaid a bhios an lùib nan stuthan ann an Cruinneachadh nam Fileantach.

Graphic : TickBùth-obrach Beothachaidh (BS 6 & 7, ÀS 1 & 2)

Chris Mitchell (Madainn Diciadain & Feasgar Diardaoin)

Còmhla ri Chris Mitchell, Cànan, ionnsaich mar a chruthaicheas tu sgeulachdan beothaichte sìmplidh a’ cleachdadh GoAnimate. Sa bhùth-obrach seo cuiridh tu eòlas air na h-innealan agus na dòighean a tha gan cleachdadh gus audio a dheasachadh agus cartùnaichean beothaichte sìmplidh a dhèanamh, agus faodaidh tu an uair sin goireasan spòrsail a chruthachadh dhan chlas agad.

Graphic : TickSQA

Marilyn Waters, Jennifer McHarrie agus Prìomh Luchd-sgrùdaidh na Gàidhlig
(Fileantaich is Luchd-ionnsachaidh)
(Diardaoin a-mhàin x 2)

Bheir riochdairean SQA dhuinn am fiosrachadh as ùire air a bhith a' tuigsinn ìrean sna pàirtean de na h-aonadan a th' air am measadh taobh a-staigh is taobh a-muigh na sgoile (le eisimpleirean bho 2013/14).Agus...

Seisean Coinneachaidh agus Co-roinn

Cothrom air coinneachadh còmhla ri chèile gus stuthan a cho-roinn

 

Deasbad BT Alba, MG ALBA, BBC, LearnGaelic.net, SMO, IntoFilm, E-stòras, CLÀS, Acair & Comhairle nan Leabhraichean!

https://www.facebook.com/events/681020488611439/

 


Cuir Fios

01851 700880
Alltan Beag


www.flickr.com
Stòrlann's Alltan 2013 photoset Sṭrlann's Alltan 2013 photoset
Logo : Investors in People
Graphic: FF correction