Fàilte gu làrach-lìn Fileanta

– cruinneachadh de stuthan ag amas gu sònraichte air sgoilearan Gàidhlig aig ìrean Nàiseanta 3, 4 agus 5.

Fiosrachadh 

Fileanta - aonadan

Ùr air an làraich…

Runrig

Tha na stuthan ùra seo dìreach air a dhol air-loidhne:

 • Aonad Litreachais, Leughaidh agus Èisteachd air Runrig
 • Freagairtean airson aonad Runrig
 • Bhidio / agallamh còmhla ri Calum Dòmhnallach
Runrig

Runrig

Laoich Spòrs Ghàidhealach

 • Andy Gray
 • Beth NicLeòid / Alison NicDhòmhnaill
 • Raghnall Ros
 • Kerry agus Ciorstaidh Nic-a-Phì
 • Iain Collins
 • Calum MacLeòid
Laoich Spòrs

Laoich Spòrs

Kerry MacPhee

Èisteachd

 • Runrig
 • Laoich Spòrs Ghàidhealach
 • Beinn Nibheis
 • Barcelona
 • Robert Louis Stevenson
 • Radio nan Gàidheal…
Èisteachd
Runrig

Leughadh / Litreachas

 • Runrig
 • An Creannaiche
 • Fo Bhruid
 • Fo Sgail a’ Swastika
 • Caogad san Fhàsach
 • Agus  tuilleadh!
Leughadh / Litreachas
Fèisean (Image : Fèis Rois)

Labhairt

 • Sùil air Spòrs
 • Lùth ath-nuadhachail
 • Lèirmheas air nobhail
 • Fèisean
 • Ùghdarrasan ionadail a’ brosnachadh na Gàidhlig
 • Stiùireadh nan oileanach (SQA)
Labhairt
Geamhradh

Sgrìobhadh

 • Sgrìobhadh beachdail
 • Sgrìobhadh cruthachail
 • Sgrìobhadh mu litreachas
 • Sgrìobhadh pearsanta
Sgrìobhadh
Bannan (Young Films / BBC Alba)

Na Meadhanan

 • Bannan
Na Meadhanan
Fileanta - Bhidiothan

Bhidiothan

 • Calum Dòmhnallach
 • Maoilios Caimbeul
 • Dòmhnall Iain MacÌomhair
 • Ruairidh MacIlleathain
 • Meg Bateman
 • Alick O’Henley
Bhidiothan