Skip to content

Fàilte gu làrach-lìn Fileanta

– cruinneachadh de stuthan ag amas gu sònraichte air sgoilearan Gàidhlig aig ìrean Nàiseanta 3, 4 agus 5.

Fiosrachadh
Na Klondykers
Na Klondykers

Aonad-obrach airson fileantaich aig Àrd-Ìre Adhartach

Icon
Na Klondykers
Calum Maclean
Dahan Uisge heading

A’ leasachadh Sgilean Èisteachd
Ìre Nàiseanta 5 agus Àrd-Ìre

IYIL 2019

Pasgan-obrach do fhileantaich aig an Àrd-Ìre

Icon
IYIL 2019
Kerry MacPhee

Èisteachd

 • Runrig
 • Laoich Spòrs Ghàidhealach
 • Beinn Nibheis
 • Barcelona
 • Robert Louis Stevenson
 • Radio nan Gàidheal…
Èisteachd
Runrig

Leughadh / Litreachas

 • Runrig
 • An Creanaiche
 • Fo Bhruid
 • Fo Sgail a’ Swastika
 • Caogad san Fhàsach
 • Agus  tuilleadh!
Leughadh / Litreachas
Fèisean (Image : Fèis Rois)

Labhairt

 • Sùil air Spòrs
 • Lùth ath-nuadhachail
 • Lèirmheas air nobhail
 • Fèisean
 • Ùghdarrasan ionadail a’ brosnachadh na Gàidhlig
 • Stiùireadh nan oileanach (SQA)
Labhairt
Geamhradh

Sgrìobhadh

 • Sgrìobhadh beachdail
 • Sgrìobhadh cruthachail
 • Sgrìobhadh mu litreachas
 • Sgrìobhadh pearsanta
Sgrìobhadh
Bannan (Young Films / BBC Alba)

Na Meadhanan

 • Bannan
Na Meadhanan
Fileanta - Bhidiothan

Bhidiothan

 • Calum Dòmhnallach
 • Maoilios Caimbeul
 • Dòmhnall Iain MacÌomhair
 • Ruairidh MacIlleathain
 • Meg Bateman
 • Alick O’Henley
Bhidiothan
Scottish Government

Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

Fileanta – Cruinneachadh de stuthan ùra airson fileantaich na Gàidhlig san Àrd-sgoil

Terms and Conditions | Privacy and Cookie Policy | Copyright

© Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

Dachaigh