Fàilte gu làrach-lìn Fileanta

– cruinneachadh de stuthan ag amas gu sònraichte air sgoilearan Gàidhlig aig ìrean Nàiseanta 3, 4 agus 5.

Fiosrachadh 

Cò rinn e?

Tha Stòrlann toilichte an nobhail aig Dòmhnall Iain MacÌomhair ath-fhoillseachadh an seo ann an riochd sgriobt dràma. Tha na sgriobtan ag amas air ìre Foghlam Farsaing Coitcheann agus freagarrach mar theacsa litreachais airson an dà chuid clasaichean Gàidhlig agus Dràma Foghlam Tro Mheadhan na Gàidhlig.

Cò rinn e?
Cò rinn e?

A’ Bheinn Òir

Tha na stuthan seo air-loidhne:

 • Pasgan an Sgoileir
 • Notaichean an Tidsear
 • Beag-Fhaclair
A’ Bheinn Òir

Runrig

Tha na stuthan seo air-loidhne:

 • Aonad Litreachais, Leughaidh agus Èisteachd air Runrig
 • Freagairtean airson aonad Runrig
 • Bhidio / agallamh còmhla ri Calum Dòmhnallach
Runrig

Runrig

Kerry MacPhee

Èisteachd

 • Runrig
 • Laoich Spòrs Ghàidhealach
 • Beinn Nibheis
 • Barcelona
 • Robert Louis Stevenson
 • Radio nan Gàidheal…
Èisteachd
Runrig

Leughadh / Litreachas

 • Runrig
 • An Creanaiche
 • Fo Bhruid
 • Fo Sgail a’ Swastika
 • Caogad san Fhàsach
 • Agus  tuilleadh!
Leughadh / Litreachas
Fèisean (Image : Fèis Rois)

Labhairt

 • Sùil air Spòrs
 • Lùth ath-nuadhachail
 • Lèirmheas air nobhail
 • Fèisean
 • Ùghdarrasan ionadail a’ brosnachadh na Gàidhlig
 • Stiùireadh nan oileanach (SQA)
Labhairt
Geamhradh

Sgrìobhadh

 • Sgrìobhadh beachdail
 • Sgrìobhadh cruthachail
 • Sgrìobhadh mu litreachas
 • Sgrìobhadh pearsanta
Sgrìobhadh
Bannan (Young Films / BBC Alba)

Na Meadhanan

 • Bannan
Na Meadhanan
Fileanta - Bhidiothan

Bhidiothan

 • Calum Dòmhnallach
 • Maoilios Caimbeul
 • Dòmhnall Iain MacÌomhair
 • Ruairidh MacIlleathain
 • Meg Bateman
 • Alick O’Henley
Bhidiothan