Skip to content

Fàilte gu làrach-lìn Fileanta

– cruinneachadh de stuthan ag amas gu sònraichte air sgoilearan Gàidhlig aig ìrean Nàiseanta 3, 4 agus 5.

Fiosrachadh

Iain agus na Drogaichean

Ath-fhoillseachadh den leabhar Iain agus na Drogaichean (Maoileas Caimbeul, 1991) agus, na chois, pasgan-obrach dhan sgoilear (ag amas air clasaichean FFC gu sònraichte), Notaichean an Tidseir, pasgan briathrachais, agallamh bhidio cuide ris an ùghdar le ceistean agus an leabhar air fad mar fhaidhlichean-fuaim/leabhar-e.

Iain agus na Drogaichean

Abair Gàidhlig!

Pasgan de stuth cànain/gràmair le fòcas air sia phrìomh phuingean gràmair (leithid An Tràth Teachdail, ’S, Gam/Gad) ach ann an co-theacsa agus tro sgrùdadh air earrann agus litreachas na Gàidhlig. Tha an goireas seo ag amas gu sònraichte air clasaichean FFC.

Gràmar

Dhan Uisge

Anns na beagan mhìosan a dh’fhalbh tha luchdamhairc BBC Alba air a bhith a’ faighinn toileachas bho shreath de phrògraman goirid mu shnàmh air a bhlàr a-muigh air a bheil Dhan Uisge.

Do phreasantair a’ phrògram Calum MacIlleathain bha an dà chuid spòrs is dùbhlain na lùib.

Èisteachd

A’ leasachadh sgilean
sgrudaidh – Àrd-ìre

 • An Uamh
 • An Leughadair
 • Làithean nan Uachdaran
 • Shuas air an Lobhta
 • Am Bàrd
Leughadh / Litreachas

Cleas is Meas

Aonad dràma do sgoilearan na h-àrd-sgoile

Aonad-obrach stèidhichte air cuid de na prìomh chuspairean ann an
sgrùdadh dràma agus freagarrach do chlasaichean Gàidhlig san Àrd-sgoil.

Dràma Gàidhlig
Icon
Cleas is Meas
Dachaigh
IYIL 2019

Pasgan-obrach do fhileantaich aig an Àrd-Ìre

Icon
IYIL 2019
Kerry MacPhee

Èisteachd

 • Runrig
 • Laoich Spòrs Ghàidhealach
 • Beinn Nibheis
 • Barcelona
 • Robert Louis Stevenson
 • Radio nan Gàidheal…
Èisteachd
Runrig

Leughadh / Litreachas

 • Runrig
 • An Creanaiche
 • Fo Bhruid
 • Fo Sgail a’ Swastika
 • Caogad san Fhàsach
 • Agus  tuilleadh!
Leughadh / Litreachas
Fèisean (Image : Fèis Rois)

Labhairt

 • Sùil air Spòrs
 • Lùth ath-nuadhachail
 • Lèirmheas air nobhail
 • Fèisean
 • Ùghdarrasan ionadail a’ brosnachadh na Gàidhlig
 • Stiùireadh nan oileanach (SQA)
Labhairt
Geamhradh

Sgrìobhadh

 • Sgrìobhadh beachdail
 • Sgrìobhadh cruthachail
 • Sgrìobhadh mu litreachas
 • Sgrìobhadh pearsanta
Sgrìobhadh
Bannan (Young Films / BBC Alba)

Na Meadhanan

 • Bannan
Na Meadhanan
Fileanta - Bhidiothan

Bhidiothan

 • Calum Dòmhnallach
 • Maoilios Caimbeul
 • Dòmhnall Iain MacÌomhair
 • Ruairidh MacIlleathain
 • Meg Bateman
 • Alick O’Henley
Bhidiothan
Scottish Government

Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

Fileanta – Cruinneachadh de stuthan ùra airson fileantaich na Gàidhlig san Àrd-sgoil

Terms and Conditions | Privacy and Cookie Policy | Copyright

© Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

Dachaigh