Skip to content

Fàilte gu larach-lìn Fileanta

– cruinneachadh de stuthan ag amas gu sònraichte air sgoilearan Gàidhlig aig ìrean Nàiseanta 3, 4 agus 5.

*Cuiribh iarrtas gu oifis@storlann.co.uk airson facal-faire a bheir cead dhuibh stuthan an tidseir/freagairtean airson gach aonad fhaicinn. Tha sinn an dùil stuthan an tidseir air fad a chumail còmhla air aon duilleag den larach-lìn againn agus leigidh facal-faire leibh gach goireas an sin a chleachdadh.

Ionnsachadh air-loidhe

An t-Alltan

22/03/24

Goireasan ùra a’ tighinn a dh’aithghearr airson fileantaich san Àrd-sgoil…
www.storlann.co.uk/fileanta

Goireas airson sgilean èisteachd a leasachadh @ ìrean Nàiseanta Còig AGUS Àrd-Ìre agus stèidhichte air an dàrna sreath de Dhan Uisge @ BBC Alba, Dhan Uisge 2.
  • Pasgan an Sgoileir
  • Na prògraman air fad airson 1-8
  • Google Doc airson ìre Nàiseanta Còig airson gach prògram / caibidil 1-8
  • Pasgan an Tidseir / Freagairtean
Image
Goireas Mise…agus mo Dhreuchdan – an ceathramh aonad ann an sreath de naoi aonadan airson ÀS1-3. Tha an ceathramh aonad ag amas air fileantaich air an dàrna bliadhna agus fòcas air obraichean agus saoghal na h-obrach.
  • Pasgan an Sgoileir
  • Faidhlichean-fuaim
  • Pasgan an Tidseir
Goireas sgrùdadh litreachais ag amas gu sònraichte air fileantaich Àrd-Ìre agus Àrd-Ìre Adhartach, agus stèidhichte air Na Klondykers aig Iain F. Macleòid.
  • Pasgan an Sgoileir
  • Podcast leis an ùghdar fhèin
  • Pasgan an tidseir
www.storlann.co.uk/fileanta
Scottish Government

Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

Fileanta – Cruinneachadh de stuthan ùra airson fileantaich na Gàidhlig san Àrd-sgoil

Terms and Conditions | Privacy and Cookie Policy | Copyright

© Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

Fiosrachadh