Fàilte gu larach-lìn Fileanta

– cruinneachadh de stuthan ag amas gu sònraichte air sgoilearan Gàidhlig aig ìrean Nàiseanta 3, 4 agus 5.

*Cuiribh iarrtas gu oifis@storlann.co.uk airson facal-faire a bheir cead dhuibh stuthan an tidseir/freagairtean airson gach aonad fhaicinn. Tha sinn an dùil stuthan an tidseir air fad a chumail còmhla air aon duilleag den larach-lìn againn agus leigidh facal-faire leibh gach goireas an sin a chleachdadh.

20/06/18

Hi, a chàirdean!

Tha na stuthan ùra Àrd-sgoile (Fileantaich) seo dìreach air a dhol air-loidhne:

 • Aonad Litreachais Leughaidh agus Èisteachd air Runrig
 • Freagairtean airson aonad Runrig
 • Bhidio / agallamh còmhla ri Calum Dòmhnallach (Runrig)
 • Aonad Leughaidh Laoich Spòrs Ghàidhealach
 • Freagairtean Laoich Spòrs Ghàidhealach
 • 15 Faidhlichean fuaim airson Laoich Spòrs Ghàidhealach

Tha iad seo uile rin lorg aig https://www.storlann.co.uk/fileanta/leughadh-litreachas/ no https://www.storlann.co.uk/fileanta/eisteachd/

Tha aonad litreachais stèidhte air ath-fhoillseachadh den leabhar A’ Bheinn Òir (le Iain Mac a’ Ghobhainn) a’ dol thugaibh san Lùnastal (freagairtean, beag-fhaclair agus leabhar-e uile an cois an aonaid).

Thèid Fo-dheuchainn 2018-19 gu sgoiltean san Dàmhair 2018, ach ma tha sgoil sam bith a’ cur feum air pàipear sònraichte nas tràithe na sin, cuiribh fios gu oifis@storlann.co.uk. Mar as àbhaist, tha sinn a’ sgaoileadh phàipearan do Fhileantaich agus do Luchd-ionnsachaidh aig na trì ìrean a leanas:

 • Nàiseanta 5
 • An Àrd Ìre
 • An Àrd Ìre Adhartach

Bannan Cast

10/02/18

An seo, tha Stòrlann a’ toirt cothrom dhuibh sgrùdadh a dhèanamh air dràma Gàidhlig air an telebhisean. Tha Bannan tarraingeach, a’ còrdadh gu mòr ri deugairean agus tha am prògram cha mhòr uile ann an Gàidhlig!

Tha an t-aonad seo freagarrach do sgoilearan aig diofar ìrean san àrd-sgoil. Dh’fhaodadh an t-aonad a bhith freagarrach do sgoilearan air a’ chiad bhliadhna mar shlighe a-steach gu litreachas na Gàidhlig no do sgoilearan a tha airson Bannan a sgrùdadh mar phàirt de chùrsa Ìre Nàiseanta 5 no aig an Àrd Ìre. Dh’fhaodadh an t-aonad cuideachd taic a thoirt do sgoilearan comasach aig ceann  shuas na sgoile a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig.

Siuthadaibh! Tha sinn an dòchas gun còrd Bannan ribh!

www.storlann.co.uk/fileanta/na-meadhanan

Rionnag Chaillte | An Creanaiche

06/03/17

Tha na goireasan ùra seo airson Fileantaich san àrd-sgoil a-nis air-loidhne agus a’ feitheamh oirbh!

Rionnag Chaillte le Ailig O’Henley*

An Creanaiche le Ruairidh Macilleathain*

(*agallamhan bhidio còmh’ ri gach ùghdar agus leabhar-e an lùib gach goireas)

Ma tha sibh a’ cur feum air tuilleadh leth-bhreacan de na teacsan gu h-àrd airson an cleachdadh còmh’ ri aonadan-obrach Stòrlann, leigibh fios thugainn cho luath ’s a ghabhas.

A thuilleadh air na tiotalan litreachais gu h-àrd, tha Stòrlann an dùil na goireasan a leanas a thoirt thugaibh eadar seo agus deireadh an Ògmhios 2017:

 • Aonad airson dràma a theagasg do Fhileantaich aig ìrean Nàiseanta 4 agus 5.
 • Aonad sgrùdaidh stèidhichte air Bannan.
 • Aonad cànan/gràmair – freagarrach aig diofar ìrean san àrd-sgoil (BGE).
 • Aonad-teagaisg air òrain Runrig – freagarrach airson diofar ìrean san àrd-sgoil (BGE).

Tha sinn an-còmhnaidh a’ sireadh mholaidhean agus airson comhairle fhaighinn bhuaibh air goireasan eile a bhiodh feumail dhuibh sa chlas. Cuiribh beachdan sam bith thugainn air post-dealain gu  oifis@storlann.co.uk .


 

 

 

Fileanta sa Ghiblean 2016 – stuthan ùra

Tha na stuthan a leanas a-nis air-loidhne agus deiseil airson an cleachdadh anns na sgoiltean. Tha sinn an dòchas gun còrd iad ribh.

 

 • Fo Sgàil a’ Swastika: aonad an sgoileir a’dèanamh mion-sgrùdadh air an nobhail, stuthan an tidseir*, deuchainn èisteachd agus bhidio/agallamh le Bill Innes (a dheasaich an leabhar).
 • Deich san Fhasach: aonad an sgoileir a’dèanamh mion-sgrùdadh air 10 sgeulachdan às an leabhar Caogad san Fhàsach, stuthan an tidseir*, 10 sgeulachdan air an leughadh agus ann an cruth mp3, 6 bhidiothan le fiosrachadh mu na sgeulachdan agus mun sgrìobhadair fhèin.
 • Measaidhean Ėisteachd N3, N4 agus N5: 8 measaidhean (faidhle mp3, ceistean, freagairtean* an urra) aig gach aon de na trì ìrean agus a’ còmhdach aon de na cuspairean a leanas: cànan, cultar, na meadhanan agus litreachas.

 

 Air an t-slighe thugaibh…

 

 • Òrain Runrig – aonad-obrach a’ dèanamh mion-sgrùdadh air 15 òrain a thug Runrig gu bilean an t-sluaigh thairis air na 40 bliadhna bho thòisich iad mar chòmhlan-ciùil. Bidh an obair seo a’ còmhdach BG4, N4&5,AI agus AIA.
 • Rionnag Chaillte: Aonad-obrach stèidhichte air an leabhar aig Ailig O’Henley. Ag amas air Fileantaich aig an Àrd Ìre.
 • An Creanaiche: Aonad-obrach stèidhichte air an nobhail aig Ruairidh Macilleathain. Ag amas air Fileantaich aig ìre Nàiseanta 4.
 • Bàrdachd Shomhairle Mhicilleathain: aonad-obrach a’dèanamh mion-sgrùdadh air cruinneachadh de bhàrdachd Shomhairle agus ag amas air Fileantaich aig Àrd Ìre agus Àrd Ìre Adhartach.
 • Deagh Ghàidhlig! – stuthan gràmair/cànaIn: pasgan de stuthan-teagaisg gràmair/cànain a’ còmhdach 10 de na prìomh thrioblaidean a tha tidsearan a’ faicinn ann an obair sgoilearan GME san àrd-sgoil. Tha aonad-obrach, goireasan powerpoint agus geamaichean-cànain an lùib an aonaid agus bidh iad freagarrach do sgoilearan aig diofar ìrean san àrd-sgoil, a rèir am feumalachdan cànain.

 


Fileanta 1

Chan eil anns na stuthan seo ach fìor thoiseach tòiseachaidh a’ chruinneachaidh:

 • Aonad airson taic a thoirt a’ teagasg sgilean sgrìobhaidh
 • Aonad airson taic a thoirt a thaobh sgilean labhairt
 • Aonad a’sgrùdadh na nobhail ‘Fo Bhruid’ – a’ leasachadh sgilean leughaidh/labhairt/èisteachd agus sgrìobhaidh nan sgoilearan.
 • Measaidhean Ėisteachd N3-5: 8 aig gach ìre fo na 4 cinn cànan, cultar, litreachas agus na meadhanan. Bidh sgeama-chomharran agus faidhle-fuaim an cois gach earrainn.

Tha sinn mothachail gur e an tidsear fhèin an-còmhnaidh prìomh ghoireas a’chlas. ’S e ar n’amas gum bi na stuthan seo taiceil agus feumail do thidsearan. Faodar na goireasan anns na h-aonadan a chleachdadh an lùib stuthan eile a tha iomchaidh agus chan eil Stòrlann a’ sùileachadh gu bheil a h-uile buil de chùrsa sam bith air an còmhdach ann an aon aonad a-mhàin.

Tha pannal thidsearan air beachdachadh air gach pìos obrach a chì sibh an seo. Chan eil proiseas dearbhadh ro-làimh againn cuide ri Ùghdarras Theisteanas na h-Alba air tighinn gu crìch fhathast agus, mar sin, tha measaidhean N4 agus N5 fhathast dìomhair. Nuair a tha sgoil/tidsear a’cur feum air measadh foirmeil airson cuspair sònraichte, bu chòir dhaibh fios/iarrtas a chur gu oifis@storlann.co.uk agus sgaoilidh sinn stuthan thugaibh tron phost-dealain cho luath ’s a ghabhas às dèidh sin.

Tha sinn ag obair air na stuthan eile a leanas an-dràsta agus an dùil gum bi cuid dhiubh seo air-loidhne thairis air an ath teirm:

 • Aonad-obrach N5/AI: Na Klondykers (N5/AI)
 • Aonad-obrach air an Sgeulachd ghoirid (sgeulachdan bho ‘Chaogad san Fhasach’, D I MacÌomhair)
 • Aonad air dràma do sgoilearan Gàidhlig N4 agus N5
 • Pasgan air Gràmar/Cànan airson Ìrean N4 agus N5.
 • Aonad air ‘Fo Sgàil an Swastika’, D I MacDhòmhnaill * tha seo nas freagarraiche aig ìrean AI/AIA.

Ma tha molaidhean/beachdan aig duine agaibh air stuthan eile a chòrdadh ribh airson barrachd taic le teagasg N4/5 Gàidhlig, cuiribh post-d gu oifis@storlann.co.uk.

Tha sinn an dòchas gun còrd na stuthan ribh!