Skip to content

Fàilte gu larach-lìn Fileanta

– cruinneachadh de stuthan ag amas gu sònraichte air sgoilearan Gàidhlig aig ìrean Nàiseanta 3, 4 agus 5.

*Cuiribh iarrtas gu oifis@storlann.co.uk airson facal-faire a bheir cead dhuibh stuthan an tidseir/freagairtean airson gach aonad fhaicinn. Tha sinn an dùil stuthan an tidseir air fad a chumail còmhla air aon duilleag den larach-lìn againn agus leigidh facal-faire leibh gach goireas an sin a chleachdadh.

Ionnsachadh air-loidhe

An t-Alltan
Mise pages

21/03/23

Air-loidhne a-nis
Mise 1 – Mise!

 Ag obair orra seo an-dràsta…

  • Mise 2Mise agus Mo Shaoghal Nàdarra: air-loidhne mu Cèitean 2023
  • Mise 3Mise agus Mo Laoich: air-loidhne mu Samhain 2023
  • Mise 4Mise agus mo Dhreuchdan: air-loidhne mu Giblean 2024
  • Mise 5Mise agus Mo Shlàinte: air-loidhne mun t-Sultain 2024
  • Fo-dheuchainnean 2023-24 – ruigidh iad na sgoiltean deireadh Samhain 2023

 

  • A’leasachadh sgilean èisteachd tro Nàiseanta 5 agus Àrd-Ìre – air-loidhne Màrt 2024
  • Ag ullachadh airson deuchainn èisteachd na h-Àrd-Ìre – air-loidhne Màrt 2024
Scottish Government

Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

Fileanta – Cruinneachadh de stuthan ùra airson fileantaich na Gàidhlig san Àrd-sgoil

Terms and Conditions | Privacy and Cookie Policy | Copyright

© Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

Fiosrachadh