Èisteachd

A’ Bheinn Òir

Illustration: Wild West Gold Panning
Gold nuggets

Faidhleachan Fuaim

Bhidio

Iain Crichton Mac a' Ghobhainn (le e-storas)

FFC – Laoich Spòrs Ghàidhealach

Laoich Spòrs
Laoich spòrs montage 2

Faidhleachan Fuaim

Aonad agus Faidhleachan Fuaim

Èisteachd
Rosette

RUNRIG

Foghlam Farsaing Coitcheann

runring-90-nbg
Runrig
Background image: Ruaridh Hannah
Seonaidh Moireasdan agus Seonag Mhoireasdan (Dealbh BBC)

The Cutter

Fhuair Seonaidh Beag Moireasdan à Uibhist a Tuath cliù anns an òran ‘The Cutter’ le Runrig.

Tha Catrìona Mhoireach a’ coinneachadh ri Seonaidh ann an dachaigh a phiuthar-chèile Seonag Mhoireasdan an Toronto far a bheil an dithis aca air a bhith a’ fuireach airson còrr is dà fhichead bliadhna.

(Bho BBC Alba – https://www.bbc.co.uk/programmes/b01qmqk4)