Skip to content

Èisteachd

Calum Maclean
Dahan Uisge heading

A’ leasachadh Sgilean Èisteachd
Ìre Nàiseanta 5 agus Àrd-Ìre

Dhan Uisge

Anns na beagan bhliadhnaichean a dh’fhalbh tha luchdamhairc BBC Alba air a bhith a’ faighinn toileachas bho shreath de phrògraman goirid mu shnàmh air a bhlàr a-muigh air a bheil Dhan Uisge.

Do phreasantair a’ phrògram Calum MacIlleathain bha an dà chuid spòrs is dùbhlain na lùib.

Pebbles
Calum Maclean

A’ Bheinn Òir

Illustration: Wild West Gold Panning
Gold nuggets

Faidhleachan Fuaim

Bhidio

Iain Crichton Mac a' Ghobhainn (le e-storas)

RUNRIG

Foghlam Farsaing Coitcheann

runring-90-nbg
Runrig
Background image: Ruaridh Hannah
Seonaidh Moireasdan agus Seonag Mhoireasdan (Dealbh BBC)

The Cutter

Fhuair Seonaidh Beag Moireasdan à Uibhist a Tuath cliù anns an òran ‘The Cutter’ le Runrig.

Tha Catrìona Mhoireach a’ coinneachadh ri Seonaidh ann an dachaigh a phiuthar-chèile Seonag Mhoireasdan an Toronto far a bheil an dithis aca air a bhith a’ fuireach airson còrr is dà fhichead bliadhna.

(Bho BBC Alba – https://www.bbc.co.uk/programmes/b01qmqk4)

 

 

 

Seonaidh Charity

A’ cur eolas air aonad Runrig

Seonaidh Charity

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

FFC – Laoich Spòrs Ghàidhealach

Laoich Spòrs
Laoich spòrs montage 2

Faidhleachan Fuaim

Aonad agus Faidhleachan Fuaim

Èisteachd
Rosette
Scottish Government

Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

Fileanta – Cruinneachadh de stuthan ùra airson fileantaich na Gàidhlig san Àrd-sgoil

Terms and Conditions | Privacy and Cookie Policy | Copyright

© Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

Èisteachd