Skip to content

Gramar

Abair Gàidhlig!

Pasgan de stuth cànain/gràmair le fòcas air sia phrìomh phuingean gràmair (leithid An Tràth Teachdail, ’S, Gam/Gad) ach ann an co-theacsa agus tro sgrùdadh air earrann agus litreachas na Gàidhlig. Tha an goireas seo ag amas gu sònraichte air clasaichean FFC.

Scottish Government

Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

Fileanta – Cruinneachadh de stuthan ùra airson fileantaich na Gàidhlig san Àrd-sgoil

Terms and Conditions | Privacy and Cookie Policy | Copyright

© Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

Gramar