Skip to content

Dràma

CLEAS IS MEAS

AONAD DRÀMA DO SGOILEARAN NA H-ÀRD-SGOILE

Aonad-obrach stèidhichte air cuid de na prìomh chuspairean ann an
sgrùdadh dràma agus freagarrach do chlasaichean Gàidhlig san Àrd-sgoil.

Dràma Gàidhlig
Icon
Cleas is Meas
Dràma

Gruth is Uachdar (BBC Alba)

Scottish Government

Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

Fileanta – Cruinneachadh de stuthan ùra airson fileantaich na Gàidhlig san Àrd-sgoil

Terms and Conditions | Privacy and Cookie Policy | Copyright

© Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

Dràma