Leughadh / Litreachas

 

RUNRIG

Foghlam Farsaing Coitcheann

Icon

Foghlam Farsaing Coitcheann - Runrig

4.03 MB 494 downloads
runring-90-nbg
Runrig
Background image: Ruaridh Hannah
Seonaidh Moireasdan agus Seonag Mhoireasdan (Dealbh BBC)

The Cutter

Fhuair Seonaidh Beag Moireasdan à Uibhist a Tuath cliù anns an òran ‘The Cutter’ le Runrig.

Tha Catrìona Mhoireach a’ coinneachadh ri Seonaidh ann an dachaigh a phiuthar-chèile Seonag Mhoireasdan an Toronto far a bheil an dithis aca air a bhith a’ fuireach airson còrr is dà fhichead bliadhna.

(Bho BBC Alba – https://www.bbc.co.uk/programmes/b01qmqk4)

FFC – Laoich Spòrs Ghàidhealach

Laoich Spòrs
Laoich spòrs montage 2

Faidhleachan Fuaim

FFC – Aonad agus Faidhleachan Fuaim

Icon

Laoich Spòrs Ghàidhealach

1.68 MB 385 downloads
cricket-football
Rosette

Àrd-Ìre – Rionnag Chaillte

Image: Rionnag Chaillte Book Cover | Ailig O' Henley

Faidhleachan Fuaim

Aonad agus Faidhleachan Fuaim

N4/5 – An Creanaiche

An Creanaiche

Faidhleachan Fuaim

Aonad agus Faidhleachan Fuaim

Icon

N4/5 - An Creanaiche - Briathrachas

270.04 KB 567 downloads

N4/5 – Fo Bhruid

Faidhleachan Fuaim

Pasgan an Sgoileir

ÀRD-ÌRE – Fo Sgàil a’ Swastika

Bhidio

Measadh Èisteachd

Pasgan an Sgoileir

Chaidh ‘Fo Sgàil a’ Swastika’ fhoillseachadh le Acair Earranta

Logo: Acair Earanta

N5/ÀRD-ÌRE – Caogad san Fhàsach

Bhidiothan

DÒMHNALL IAIN MACÌOMHAIR, AN SGRÌOBHADAIR

A' BHEING

NA MAOIR

RÒSAN

TORMOD

OIGHRE NA H-OIGHREACHD

Faidhleachan Fuaim

Pasgan an Sgoileir

Chaidh ‘Caogad san Fhàsach‘ fhoillseachadh le Acair Earranta

Logo: Acair Earanta