Skip to content

Leughadh / Litreachas

Na Klondykers
Na Klondykers

Aonad-obrach airson fileantaich aig Àrd-Ìre Adhartach

Icon
Na Klondykers

A’ leasachadh sgilean sgrùdaidh Àrd-Ìre

Fileantaich Leughadh

Leughadh (Neo-fhicsean)

Tha Notaichean an Tidseir air Stuthan an Tidseir.

A’ leasachadh sgilean sgrudaidh – Àrd-ìre

  • An Uamh
  • An Leughadair
  • Làithean nan Uachdaran
  • Shuas air an Lobhta
  • Am Bàrd
  • Daoine Onarach Gu Lèir
  • An Leum
  • An t-Aonaran
  • Am Balla
  • Ignig Dannsair
Graphic Text - Iain agus na Drogaichean

Ath-fhoillseachadh den leabhar Iain agus na Drogaichean (Maoileas Caimbeul, 1991) agus, na chois, pasgan-obrach dhan sgoilear (ag amas air clasaichean FFC gu sònraichte), Notaichean an Tidseir, pasgan briathrachais, agallamh bhidio cuide ris an ùghdar le ceistean agus an leabhar air fad mar fhaidhlichean-fuaim/leabhar-e.

A’ Bheinn Òir

Illustration: Wild West Gold Panning
Gold nuggets

Faidhleachan Fuaim

Bhidio

Iain Crichton Mac a' Ghobhainn (le e-storas)

RUNRIG

Foghlam Farsaing Coitcheann

runring-90-nbg
Runrig
Background image: Ruaridh Hannah
Seonaidh Moireasdan agus Seonag Mhoireasdan (Dealbh BBC)

The Cutter

Fhuair Seonaidh Beag Moireasdan à Uibhist a Tuath cliù anns an òran ‘The Cutter’ le Runrig.

Tha Catrìona Mhoireach a’ coinneachadh ri Seonaidh ann an dachaigh a phiuthar-chèile Seonag Mhoireasdan an Toronto far a bheil an dithis aca air a bhith a’ fuireach airson còrr is dà fhichead bliadhna.

(Bho BBC Alba – https://www.bbc.co.uk/programmes/b01qmqk4)

Seonaidh Charity

A’ cur eolas air aonad Runrig

Seonaidh Charity

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

FFC – Laoich Spòrs Ghàidhealach

Laoich Spòrs
Laoich spòrs montage 2

Faidhleachan Fuaim

FFC – Aonad agus Faidhleachan Fuaim


Leughadh / Litreachas
Rosette

Laoich Spòrs Ghàidhealach

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)
Raonaid Kellow

Àrd-Ìre – Rionnag Chaillte

Image: Rionnag Chaillte Book Cover | Ailig O' Henley

Faidhleachan Fuaim

N4/5 – An Creanaiche

An Creanaiche

Faidhleachan Fuaim

An t-Alltan
Iain Cumming

A’ teagasg litreachas aig Nàiseanta 4/5 (Nobhail)

Iain Cuimneach

N4/5 – Fo Bhruid

Faidhleachan Fuaim

Pasgan an Sgoileir

Icon
Fo Bhruid

ÀRD-ÌRE – Fo Sgàil a’ Swastika

Bhidio

Measadh Èisteachd

Chaidh ‘Fo Sgàil a’ Swastika’ fhoillseachadh le Acair Earranta

Logo: Acair Earanta

N5/ÀRD-ÌRE – Caogad san Fhàsach

Bhidiothan

DÒMHNALL IAIN MACÌOMHAIR, AN SGRÌOBHADAIR

A' BHEING

NA MAOIR

RÒSAN

TORMOD

OIGHRE NA H-OIGHREACHD

Faidhleachan Fuaim

Pasgan an Sgoileir

Chaidh ‘Caogad san Fhàsach‘ fhoillseachadh le Acair Earranta

Tha PDFs nan deich sgeulachdan a tha air an cleachdadh sa ghoireas seo a-nis rim faotainn ann an earrann Stuthan an Tidseir. Ar taing do Acair airson cead an cleachdadh. Ma tha facal-faire a dhìth oirbh cuiribh post-d gu oifis@storlann.co.uk

Logo: Acair Earanta

Scottish Government

Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

Fileanta – Cruinneachadh de stuthan ùra airson fileantaich na Gàidhlig san Àrd-sgoil

Terms and Conditions | Privacy and Cookie Policy | Copyright

© Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

Leughadh / Litreachas