Gàidhlig|English
Logo: StorlannGraphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
Fios air Fuaimean
Graphic: Layout device

Goireasan Gàidhlig airson Foghlam

Fàilte gu làrach-lìn Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig, a' bhuidheann a tha a' co-òrdanachadh foillseachadh agus sgaoileadh ghoireasan do dh'fhoghlam Gàidhlig air feadh Alba.

Welcome to the website of Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig, the organisation charged with co-ordinating the production and distribution of Gaelic educational resources throughout Scotland.

Air an Làraich

Image: FiFios air Fuaimean

Gabhaidh Fios air Fuaimean a chleachdadh mar ghoireas bunaiteach gus fonaigs shinteataig, rianail a theagasg.

FaF...

 

Graphic: FF correction

HMY IolaireCall na h-Iolaire

Aig 1.55m air a’ chiad latha den Fhaoilleach 1919, bhuail HMY Iolaire ann an sgeirean ris an canar Biastan Thuilm ’s i a’ tighinn faisg air caladh Steòrnabhaigh...

An Iolaire
Graphic: FF correction

Scottish QuestBùth

Dùthaich, Dualchas agus Dànachd! Fosglaibh Ciste Ulaidh na h-Alba... 

Ciste Ullaidh...

 

Graphic: FF correction

FileantaFileanta

Cruinneachadh de stuthan ag amas gu sònraichte air sgoilearan Gàidhlig aig ìrean Nàiseanta 3, 4 agus 5.

Fileanta

 

Graphic: FF correction

Image: WW2 Gas MaskAn Dàrna Cogadh

Chaidh an goireas eadar-chuspaireil seo a chruthachadh airson taic a thoirt do luchd-teagaisg an cuspair seo a lìbhrigeadh le clasaichean 4-7 sa bhun-sgoil.

An Dàrna Cogadh...

 

Graphic: FF correction

Image: Seo sibhA' Co-roinn Fhaidhleachan

Tha goireas aig Stòrlann a leigeas le luchd-cleachdaidh stuthan a tha iad fhèin air ullachadh a luchdachadh suas gu stòr susbaint didseatach.

Seo-sibh...

 

Graphic: FF correction

Gàidhlig ann an Alba

Graphic Text : gaelic4parents.com

This website is a fun filled resource for parents with children in Gaelic Medium Education. Join an on-line community, get help with homework, play games, listen to Gaelic phrases and lots, lots more...

Na Lochlannaich

Tha còrr is mìle bliadhna bhon a dh'fhairich Alba smachd nan Lochlannach. Aig an àm sin, chaidh an ainmeachadh mar dhaoine cumhachdach, feargach agus eagallach.

Tuilleadh...

Logo: Mirean

’S e làrach do thidsearan a th’ ann am Mìrean airson taic a thoirt dhaibh le gràmar sa Ghàidhlig.
Eaconamas Dachaigh

Cuidichidh an goireas seo le bhith a’ teagasg Eaconamas Dachaigh tro mheadhan na Gàidhlig.


Social Media Icons Twitter Flickr Facebook

Cuir Fios

01851 700880

Graphic Link: Ceumannan

Logo: An Seotal
Facal an latha


Info-link: www.learngaelic.net
SCOTTISH GOVERNMENT

Bòrd na Gàidhlig

Website security

Registered Charity SC031521

Graphic: FF correction