Skip to content

Pròiseact an Dàrna Cogaidh

Chaidh an goireas eadar-chuspaireil seo a chruthachadh airson taic a thoirt do luchd-teagaisg an cuspair seo a lìbhrigeadh le clasaichean 4-7 sa bhun-sgoil.

Tha planaichean agus goireasan feumail ann a tha a’ ceangal ris na cuspairean a leanas: A’ planadh CuspairAig an Dachaigh, Fògradh Chloinne, Anne Frank, Am Blitz, Prìosanaich Cogaidh, Obair nam Mnathan, Latha a’ Chuimhneachaidh.

A’ planadh Cuspair

Toiseach a’ Chogaidh

 

 

Image: Newspaper Vendor

Neville Chamberlain - 11.15m, 3 Sultain, 1939

Toiseach a’ Chogaidh

Bliadhnaichean an dèidh a’ Chiad Chogaidh cha robh an t-sìth anns an Roinn Eòrpa ach cugallach.

Bha Adolf Hitler ag obair gus a’ Ghearmailt a dhèanamh na dùthaich chumhachdach agus ged a rinn riaghaltasan Bhreatainn agus dùthchannan Eòrpach eile an dìcheall stad a chur air, dh’ fhaillich orra, agus leis sin thòisich cogadh cho mòr ’s cho cosgail ’s a bha riamh ann an eachdraidh a’ chinne-daonna.

Icon
ÒRAID CHAMBERLAIN
Icon
LOIDHNE TÌM
Icon
FACLAN
Icon
DEITEAN

“Tha an dùthaich seo a’ cogadh ris a’ Ghearmailt…”

Image: Photograph of WW2 Battleship
Graphic: 1930's Crown

Aig An Dachaigh

Graphic: Montage of WW2 Posters
Graphic: Union Flag

Cò ris a bha e coltach a bhith beò ann am Breatainn aig àm a’ chogaidh?

WW2 Gas Mask

 • Am Fògradh
 • An Sgoil
 • Raiseanadh
 • Cur-seachadan
 • An Dubhadh
 • Fasgaidhean Anderson agus masgaichean-gas
 • Feachd na Dùthcha
home guard shoulder badge
Icon
Fasgaidhean Anderson
Icon
RAISEANADH CONNADH TEACSA
Icon
RAISEANADH BIADH TEACSA
Icon
RAISEANADH AODACH TEACSA
Icon
MINISTREACHD A BHÌDH TEACSA
Icon
FASGAIDHEAN ANDERSON TEACSA
Icon
BOIREANNAICH TEACSA
Icon
BRUACH CHLUAIDH TEACSA
Icon
DUBHADH TEACSA
Icon
RAISEANADH CONNADH FACLAN
Graphic: Montage of WW2 Posters

Am Blitz

Fhuair sluagh Bhreatainn rabhadh anns an t-Sultain 1939 dùil a bhith aca ri ionnsaighean-adhair.

Dè an sgrios a rinn a’ Luftwaffe air bailtean Bhreatainn oidhche an dèidh oidhche agus dè na h-oidhirpean a chaidh a dhèanamh gus daoine a dhìon bho bhomaichean feachd-adhair na Gearmailt?

Image: Stuka Dive Bomber

Blitz Bruaich Chluaidh

Twitter

Nam b’ e an-dè an-diugh, ciamar a chluinneamaid naidheachdan a’ chogaidh?

Dè th’ ann an Twitter agus ciamar a bhios daoine ga chleachdadh gus teachdaireachdan a chur agus a leughadh.

Ionnsaich mun dòigh anns am bi naidheachdan air an sgaoileadh air na meadhanan sòisealta.

BBC – Naidheachdan

BBC – An Là

BBC – Radio nan Gàidheal

Icon
FACLAN - TWITTER

Silhouette

’S iomadh ìomhaigh cogaidh a chì duine agus a dh’ fhuiricheas na inntinn.

Tha cuid de luchd-ealain air silhouette thogalaichean sònraichte agus measgachadh dhathan a chleachdadh gus buaidh a’ mhillidh agus ionnsaighean a’ Bhlitz a thoirt gu aire dhaoine.

an-darna-cogadh-henry-moore

Artaigil pàipeir-naidheachd

Seall ri eisimpleirean de sheann phàipearan-naidheachd bho àm a’ chogaidh gus faicinn an dreach a bh’ orra agus an stoidhle sgrìobhaidh a bh’ aig an luchd-naidheachd aig an àm agus smaoinich mu na h-ionnsaighean a thug bomairean Gearmailteach air factaraidhean armachd agus gàrraidhean shoithichean Taobh Chluaidh.

Foghlam Alba – The Clydebank Blitz

Icon
FACLAN - AM BLITZ

Beòthachadh

Dè na h-ìomhaighean a thig gu d’ aire nuair a smaoineachas tu air a’ Bhlitz?

Cothrom an seo beò-dhealbh mun Bhlitz a chruthachadh a’ cleachdadh stiall film, dealbh 3D no taois.

stamp-blitz

Graphic: Bombs
Graphic: Bombs
Image: Anne Frank
Image: Anne Frank's Diary
Stamp - Iudhach

Anne Frank

Rugadh Anneliese Marie Frank ann am Frankfurt am Main sa Ghearmailt air 12ra An t-Ògmhios 1929.

Ghluais Otto Frank a theaghlach gu sàbhailteachd ann an Amsterdam anns An Òlaind nuair a bha e foilleasach gu robh gràin aig Hitler agus aig ceannardan Nadsaidheach eile air Iùdhaich agus gun robh iad a’ dèanamh leth-bhreith air feadhainn eile a bha, nam beachdsan, a’ cumail na dùthcha air ais.

Chaidh leabhar-latha a thoirt do dh’Anne Frank air a co-là breith nuair a bha i 13 bliadhna.

Sgrìobh i leabhar-latha fad còrr air dà bhliadhna nuair a bha i fhèin agus a teaghlach air falach bho na feachdan Nadsaidheach ann an Amsterdam.

Sgrìobh i mu cuingealachadh agus a bhith a’ call saorsa ri linn a bhith am falach bho na Gearmailtich.

Beatha le Buaidh – Anne Frank

 

Icon
BEATHA LE BUAIDH - ANNE FRANK
Icon
ANNE FRANK MONTAGE
Icon
FACLAN - ANNE FRANK
Icon
BEATHA ANNE FRANK
Icon
CÒRAICHEAN CHLOINNE
Icon
FIOSRACHADH MU ANNE FRANK

The Secret Annex Online

Beatha le Buaidh

Clann air Fògradh

Chaidh an t-òrdugh ‘Dèanaibh fògradh air ball’ a thoirt seachad aig 11.07m Diardaoin 31 Lùnastal 1939.

Mar thoradh air seo chaidh faisg air 3,000,000 leanabh a ghluasad à mòr-bhailtean agus à bailtean Bhreatainn ann an iomairt Opairèisean Pied Piper, gus faighinn air falbh bho bhomairean na nàmhaid.

Foghlam Alba – Evacuation

YouTube Carrie’s War

Icon
FACLAN - CLANN AIR FÒGRADH
Icon
BÀRDACHD - CLANN AIR FÒGRADH
Icon
AM FÒGRADH TEACSA

Prìosanaich Cogaidh

Image: PoWs walking with hands in the air

Bha sinn a’ coiseachd a h-uile latha, fad trì seachdainean.”

PoWs

Èist ri seann ghaisgich ag innse mar a thachair dhaibh nuair a chaidh an glacadh agus an cur an grèim mar phrìosanaich ann an campaichean-cogaidh sa Phòlainn.

Tobar an Dualchais – 24665
Tha dithis shaighdearan à Uibhist a Tuath ag innse mar a thachair às dèidh dhaibh a bhith air an glacadh aig na Gearmailtich aig St Valery ann an 1940: mar a chaidh an toirt nam prìosanaich-cogaidh gu campaichean anns a’ Phòlainn, far an robh iad an greim gu 1945.

Tobar an Dualchais – 5747
Chaidh Seonaidh MacIllIosa gu Cardiff airson deireadh-seachdain airson cruinneachadh de sheann eòlaichean; prìosanaich cogaidh a bha air a bhith còmhla ris ann an campa Milag Nord ann an ceann a tuath na Gearmailt eadar 1941 agus 1945.

Èisteachd loidhne tìm agus leabhar latha

Èisteachd, aithisg

Icon
FACLAN - Èisteachd agus Aithisg

german stamp ww2 a

German officer speaking to POWs - WW2
pow 2
WRNS LAPEL BADGE

Obair nam Mnathan Aig Àm A’ Chogaidh

Womens Timber Corps

Leis gun deach barrachd is barrachd fhireannach a thogail dha na feachdan armaichte, cha robh gu leòr air fhàgail gus na factaraidhean a chumail a’ dol, no tuathanasan a chumail a’ fàs biadh.

Dh’fheumadh boireannaich an obair a b’ àbhaist do fhireannaich a dhèanamh a ghabhail os làimh.

Foghlam Alba – Mnathan an Fhiodha agus Caileagan Fearainn

Taigh-tasgaidh nan Gàidheal – Obair Àm-cogaidh Anna NicDhòmhnaill

ATS operating searchlight World War 2

 • An WRNS – Seirbheis Cabhlach Rìoghail nam Ban
 • An ATS – Seirbheis Taic Dhùthchail
 • An WAAF – Feachd-adhair Taic nam Ban
 • An WLA – Feachd Fearainn nam Ban (Feachd Fearainn na h-Alba, ann an Alba)

 

 

Womens' Land Army

Icon
FACLAN - OBAIR NAM MNATHAN
Graphic: Montage of WW2 Posters
Image: Womens' Land Army Badge
VE DAY
Dachaigh

Luchdaich a-nuas

Icon
Latha VE
Icon
Latha VE - Gniòmhan sgrìobhaidh
Icon
A’ comharrachadh Latha VE

Aig dol fodha na grèine…

Latha a’ Chuimhneachaidh

Air Latha a’ Chuimhneachaidh bidh daoine a’ cur urram air na milleanan a chaidh às an rathad ann an diofar chogaidhean o sguir a’ Chiad Chogadh.

Tha dà mhionaid de shàmhchair ga chumail aig 11m air an 11mh den t-Samhain, ach carson a tha seo agus dè bhios a’ tachairt aig Seirbheis Cuimhneachaidh?

Latha a’ Chuimhneachaidh (MS Sway)

Icon
FACLAN - Latha a' Chuimhneachaidh

Commando Memorial, Spean Bridge