Pròiseact an Dàrna Cogaidh

Chaidh an goireas eadar-chuspaireil seo a chruthachadh airson taic a thoirt do luchd-teagaisg an cuspair seo a lìbhrigeadh le clasaichean 4-7 sa bhun-sgoil.

Tha planaichean agus goireasan feumail ann a tha a’ ceangal ris na cuspairean a leanas: A’ planadh CuspairAig an Dachaigh, Fògradh Chloinne, Anne Frank, Am Blitz, Prìosanaich Cogaidh, Obair nam Mnathan, Latha a’ Chuimhneachaidh.

A’ planadh Cuspair

Toiseach a’ Chogaidh

 

 

Image: Newspaper Vendor

Neville Chamberlain - 11.15m, 3 Sultain, 1939

Toiseach a’ Chogaidh

Bliadhnaichean an dèidh a’ Chiad Chogaidh cha robh an t-sìth anns an Roinn Eòrpa ach cugallach.

Bha Adolf Hitler ag obair gus a’ Ghearmailt a dhèanamh na dùthaich chumhachdach agus ged a rinn riaghaltasan Bhreatainn agus dùthchannan Eòrpach eile an dìcheall stad a chur air, dh’ fhaillich orra, agus leis sin thòisich cogadh cho mòr ’s cho cosgail ’s a bha riamh ann an eachdraidh a’ chinne-daonna.

Icon

ÒRAID CHAMBERLAIN

822.08 KB 1863
Icon

LOIDHNE TÌM

481.84 KB 1738
Icon

FACLAN

917.34 KB 1429

  “Tha an dùthaich seo a’ cogadh ris a’ Ghearmailt…”

  Image: Photograph of WW2 Battleship
  Graphic: 1930's Crown

  Aig An Dachaigh

  Graphic: Montage of WW2 Posters
  Graphic: Union Flag

  Cò ris a bha e coltach a bhith beò ann am Breatainn aig àm a’ chogaidh?

  WW2 Gas Mask

  • Am Fògradh
  • An Sgoil
  • Raiseanadh
  • Cur-seachadan
  • An Dubhadh
  • Fasgaidhean Anderson agus masgaichean-gas
  • Feachd na Dùthcha
  home guard shoulder badge
  Icon

  FASGAIDHEAN ANDERSON

  449.42 KB 1067
  Icon

  RAISEANADH BIADH TEACSA

  700.81 KB 663
  Icon

  RAISEANADH AODACH TEACSA

  412.62 KB 593
  Icon

  BOIREANNAICH TEACSA

  490.05 KB 561
  Icon

  BRUACH CHLUAIDH TEACSA

  371.47 KB 547
  Icon

  DUBHADH TEACSA

  270.21 KB 548
  Icon

  RAISEANADH BIADH FACLAN

  576.03 KB 558
  Icon

  RAISEANADH AODACH FACLAN

  561.20 KB 541
  Icon

  MASGAICHEAN GAS

  710.65 KB 635
  Icon

  FEACHD NA DUTHCHA TEACSA

  435.31 KB 550
  Icon

  FACLAN

  624.29 KB 579
  Icon

  AM FOGRADH TEACSA

  856.44 KB 673
   Graphic: Montage of WW2 Posters

   Am Blitz

   • London Blitz - Soilder looking at sky through binoculars
   • blitz-array-1
   • blitz-array-9
   • blitz-array-6
   • blitz-array-2
   • blitz-array-10
   • blitz-array-7
   • ST Pauls, London during Blitz

   Fhuair sluagh Bhreatainn rabhadh anns an t-Sultain 1939 dùil a bhith aca ri ionnsaighean-adhair.

   Dè an sgrios a rinn a’ Luftwaffe air bailtean Bhreatainn oidhche an dèidh oidhche agus dè na h-oidhirpean a chaidh a dhèanamh gus daoine a dhìon bho bhomaichean feachd-adhair na Gearmailt?

    Image: Stuka Dive Bomber

    Blitz Bruaich Chluaidh

    Twitter

    Nam b’ e an-dè an-diugh, ciamar a chluinneamaid naidheachdan a’ chogaidh?

    Dè th’ ann an Twitter agus ciamar a bhios daoine ga chleachdadh gus teachdaireachdan a chur agus a leughadh.

    Ionnsaich mun dòigh anns am bi naidheachdan air an sgaoileadh air na meadhanan sòisealta.

    BBC – Naidheachdan

    BBC – An Là

    BBC – Radio nan Gàidheal

    Icon

    FACLAN

    543.42 KB 667

     Silhouette

     ’S iomadh ìomhaigh cogaidh a chì duine agus a dh’ fhuiricheas na inntinn.

     Tha cuid de luchd-ealain air silhouette thogalaichean sònraichte agus measgachadh dhathan a chleachdadh gus buaidh a’ mhillidh agus ionnsaighean a’ Bhlitz a thoirt gu aire dhaoine.

      an-darna-cogadh-henry-moore

      Artaigil pàipeir-naidheachd

      Seall ri eisimpleirean de sheann phàipearan-naidheachd bho àm a’ chogaidh gus faicinn an dreach a bh’ orra agus an stoidhle sgrìobhaidh a bh’ aig an luchd-naidheachd aig an àm agus smaoinich mu na h-ionnsaighean a thug bomairean Gearmailteach air factaraidhean armachd agus gàrraidhean shoithichean Taobh Chluaidh.

      Foghlam Alba – The Clydebank Blitz

      Icon

      FACLAN

      543.42 KB 629

      Beòthachadh

      Dè na h-ìomhaighean a thig gu d’ aire nuair a smaoineachas tu air a’ Bhlitz?

      Cothrom an seo beò-dhealbh mun Bhlitz a chruthachadh a’ cleachdadh stiall film, dealbh 3D no taois.

       stamp-blitz

       Graphic: Bombs
       Graphic: Bombs
       Image: Anne Frank
       Image: Anne Frank's Diary
       Stamp - Iudhach

       Anne Frank

       Rugadh Anneliese Marie Frank ann am Frankfurt am Main sa Ghearmailt air 12ra An t-Ògmhios 1929.

       Ghluais Otto Frank a theaghlach gu sàbhailteachd ann an Amsterdam anns An Òlaind nuair a bha e foilleasach gu robh gràin aig Hitler agus aig ceannardan Nadsaidheach eile air Iùdhaich agus gun robh iad a’ dèanamh leth-bhreith air feadhainn eile a bha, nam beachdsan, a’ cumail na dùthcha air ais.

       Chaidh leabhar-latha a thoirt do dh’Anne Frank air a co-là breith nuair a bha i 13 bliadhna.

       Sgrìobh i leabhar-latha fad còrr air dà bhliadhna nuair a bha i fhèin agus a teaghlach air falach bho na feachdan Nadsaidheach ann an Amsterdam.

       Sgrìobh i mu cuingealachadh agus a bhith a’ call saorsa ri linn a bhith am falach bho na Gearmailtich.

       Beatha le Buaidh – Anne Frank

        

       Icon

       MONTAGE

       1.69 MB 662
       Icon

       FACLAN

       525.09 KB 609
       Icon

       BEATHA ANNE FRANK

       17.73 MB 704
       Icon

       CÒRAICHEAN CHLOINNE

       8.17 MB 701

        The Secret Annex Online

        Clann air Fògradh

        Chaidh an t-òrdugh ‘Dèanaibh fògradh air ball’ a thoirt seachad aig 11.07m Diardaoin 31 Lùnastal 1939.

        Mar thoradh air seo chaidh faisg air 3,000,000 leanabh a ghluasad à mòr-bhailtean agus à bailtean Bhreatainn ann an iomairt Opairèisean Pied Piper, gus faighinn air falbh bho bhomairean na nàmhaid.

        Foghlam Alba – Evacuation

        YouTube Carrie’s War

        Icon

        FACLAN

        725.35 KB 607
        Icon

        BÀRDACHD

        19.38 MB 660
        Icon

        AM FOGRADH TEACSA

        856.44 KB 586

         Prìosanaich Cogaidh

         Image: PoWs walking with hands in the air

         Bha sinn a’ coiseachd a h-uile latha, fad trì seachdainean.”

         PoWs

         Èist ri seann ghaisgich ag innse mar a thachair dhaibh nuair a chaidh an glacadh agus an cur an grèim mar phrìosanaich ann an campaichean-cogaidh sa Phòlainn.

         Tobar an Dualchais – 24665
         Tha dithis shaighdearan à Uibhist a Tuath ag innse mar a thachair às dèidh dhaibh a bhith air an glacadh aig na Gearmailtich aig St Valery ann an 1940: mar a chaidh an toirt nam prìosanaich-cogaidh gu campaichean anns a’ Phòlainn, far an robh iad an greim gu 1945.

         Tobar an Dualchais – 5747
         Chaidh Seonaidh MacIllIosa gu Cardiff airson deireadh-seachdain airson cruinneachadh de sheann eòlaichean; prìosanaich cogaidh a bha air a bhith còmhla ris ann an campa Milag Nord ann an ceann a tuath na Gearmailt eadar 1941 agus 1945.

         Èisteachd loidhne tìm agus leabhar latha

         Icon

         FACLAN

         343.11 KB 537
         Icon

         LEABHAR LATHA

         4.65 MB 611

          Èisteachd, aithisg

          Icon

          FACLAN

          343.11 KB 571

           german stamp ww2 a

           German officer speaking to POWs - WW2
           pow 2
           WRNS LAPEL BADGE

           Obair nam Mnathan Aig Àm A’ Chogaidh

           Womens Timber Corps

           Leis gun deach barrachd is barrachd fhireannach a thogail dha na feachdan armaichte, cha robh gu leòr air fhàgail gus na factaraidhean a chumail a’ dol, no tuathanasan a chumail a’ fàs biadh.

           Dh’fheumadh boireannaich an obair a b’ àbhaist do fhireannaich a dhèanamh a ghabhail os làimh.

           Foghlam Alba – Mnathan an Fhiodha agus Caileagan Fearainn

           Taigh-tasgaidh nan Gàidheal – Obair Àm-cogaidh Anna NicDhòmhnaill

           ATS operating searchlight World War 2

           • An WRNS – Seirbheis Cabhlach Rìoghail nam Ban
           • An ATS – Seirbheis Taic Dhùthchail
           • An WAAF – Feachd-adhair Taic nam Ban
           • An WLA – Feachd Fearainn nam Ban (Feachd Fearainn na h-Alba, ann an Alba)

            

            

           Womens' Land Army

           Icon

           FACLAN

           527.60 KB 535
            Graphic: Montage of WW2 Posters
            Image: Womens' Land Army Badge

            Aig dol fodha na grèine…

            Latha a’ Chuimhneachaidh

            Air Latha a’ Chuimhneachaidh bidh daoine a’ cur urram air na milleanan a chaidh às an rathad ann an diofar chogaidhean o sguir a’ Chiad Chogadh.

            Tha dà mhionaid de shàmhchair ga chumail aig 11m air an 11mh den t-Samhain, ach carson a tha seo agus dè bhios a’ tachairt aig Seirbheis Cuimhneachaidh?

            Latha a’ Chuimhneachaidh (MS Sway)

            Icon

            FACLAN

            481.19 KB 641

             Commando Memorial, Spean Bridge