Pròiseact an Dàrna Cogaidh

Chaidh an goireas eadar-chuspaireil seo a chruthachadh airson taic a thoirt do luchd-teagaisg an cuspair seo a lìbhrigeadh le clasaichean 4-7 sa bhun-sgoil.

Tha planaichean agus goireasan feumail ann a tha a’ ceangal ris na cuspairean a leanas: A’ planadh CuspairAig an Dachaigh, Fògradh Chloinne, Anne Frank, Am Blitz, Prìosanaich Cogaidh, Obair nam Mnathan, Latha a’ Chuimhneachaidh.

A’ planadh Cuspair
VE DAY
Dachaigh

Luchdaich a-nuas

Icon
Latha VE
Icon
A’ comharrachadh Latha VE

  Toiseach a’ Chogaidh

   

   

  Image: Newspaper Vendor

  Neville Chamberlain - 11.15m, 3 Sultain, 1939

  Toiseach a’ Chogaidh

  Bliadhnaichean an dèidh a’ Chiad Chogaidh cha robh an t-sìth anns an Roinn Eòrpa ach cugallach.

  Bha Adolf Hitler ag obair gus a’ Ghearmailt a dhèanamh na dùthaich chumhachdach agus ged a rinn riaghaltasan Bhreatainn agus dùthchannan Eòrpach eile an dìcheall stad a chur air, dh’ fhaillich orra, agus leis sin thòisich cogadh cho mòr ’s cho cosgail ’s a bha riamh ann an eachdraidh a’ chinne-daonna.

  Icon
  ÒRAID CHAMBERLAIN
  Icon
  LOIDHNE TÌM
  Icon
  FACLAN

   “Tha an dùthaich seo a’ cogadh ris a’ Ghearmailt…”

   Image: Photograph of WW2 Battleship
   Graphic: 1930's Crown

   Aig An Dachaigh

   Graphic: Montage of WW2 Posters
   Graphic: Union Flag

   Cò ris a bha e coltach a bhith beò ann am Breatainn aig àm a’ chogaidh?

   WW2 Gas Mask

   • Am Fògradh
   • An Sgoil
   • Raiseanadh
   • Cur-seachadan
   • An Dubhadh
   • Fasgaidhean Anderson agus masgaichean-gas
   • Feachd na Dùthcha
   Dachaigh
   Icon
   Fasgaidhean Anderson
   Icon
   RAISEANADH CONNADH TEACSA
   Icon
   RAISEANADH BIADH TEACSA
   Icon
   RAISEANADH AODACH TEACSA
   Icon
   MINISTREACHD A BHÌDH TEACSA
   Icon
   FASGAIDHEAN ANDERSON TEACSA
   Icon
   BOIREANNAICH TEACSA
   Icon
   BRUACH CHLUAIDH TEACSA
   Icon
   DUBHADH TEACSA
   Icon
   RAISEANADH CONNADH FACLAN
   Icon
   RAISEANADH BIADH FACLAN
   Icon
   RAISEANADH AODACH FACLAN
   Icon
   MASGAICHEAN GAS
   Icon
   FEACHD NA DUTHCHA TEACSA
   Icon
   FACLAN
   Icon
   AM FOGRADH TEACSA
    Graphic: Montage of WW2 Posters

    Am Blitz

    • Dachaigh
    • Dachaigh
    • Dachaigh
    • Dachaigh
    • Dachaigh
    • Dachaigh
    • Dachaigh
    • Dachaigh

    Fhuair sluagh Bhreatainn rabhadh anns an t-Sultain 1939 dùil a bhith aca ri ionnsaighean-adhair.

    Dè an sgrios a rinn a’ Luftwaffe air bailtean Bhreatainn oidhche an dèidh oidhche agus dè na h-oidhirpean a chaidh a dhèanamh gus daoine a dhìon bho bhomaichean feachd-adhair na Gearmailt?

     Image: Stuka Dive Bomber

     Blitz Bruaich Chluaidh

     Twitter

     Nam b’ e an-dè an-diugh, ciamar a chluinneamaid naidheachdan a’ chogaidh?

     Dè th’ ann an Twitter agus ciamar a bhios daoine ga chleachdadh gus teachdaireachdan a chur agus a leughadh.

     Ionnsaich mun dòigh anns am bi naidheachdan air an sgaoileadh air na meadhanan sòisealta.

     BBC – Naidheachdan

     BBC – An Là

     BBC – Radio nan Gàidheal

     Icon
     FACLAN - TWITTER

      Silhouette

      ’S iomadh ìomhaigh cogaidh a chì duine agus a dh’ fhuiricheas na inntinn.

      Tha cuid de luchd-ealain air silhouette thogalaichean sònraichte agus measgachadh dhathan a chleachdadh gus buaidh a’ mhillidh agus ionnsaighean a’ Bhlitz a thoirt gu aire dhaoine.

       an-darna-cogadh-henry-moore

       Artaigil pàipeir-naidheachd

       Seall ri eisimpleirean de sheann phàipearan-naidheachd bho àm a’ chogaidh gus faicinn an dreach a bh’ orra agus an stoidhle sgrìobhaidh a bh’ aig an luchd-naidheachd aig an àm agus smaoinich mu na h-ionnsaighean a thug bomairean Gearmailteach air factaraidhean armachd agus gàrraidhean shoithichean Taobh Chluaidh.

       Foghlam Alba – The Clydebank Blitz

       Beòthachadh

       Dè na h-ìomhaighean a thig gu d’ aire nuair a smaoineachas tu air a’ Bhlitz?

       Cothrom an seo beò-dhealbh mun Bhlitz a chruthachadh a’ cleachdadh stiall film, dealbh 3D no taois.

        stamp-blitz

        Graphic: Bombs
        Graphic: Bombs
        Image: Anne Frank
        Image: Anne Frank's Diary
        Stamp - Iudhach

        Anne Frank

        Rugadh Anneliese Marie Frank ann am Frankfurt am Main sa Ghearmailt air 12ra An t-Ògmhios 1929.

        Ghluais Otto Frank a theaghlach gu sàbhailteachd ann an Amsterdam anns An Òlaind nuair a bha e foilleasach gu robh gràin aig Hitler agus aig ceannardan Nadsaidheach eile air Iùdhaich agus gun robh iad a’ dèanamh leth-bhreith air feadhainn eile a bha, nam beachdsan, a’ cumail na dùthcha air ais.

        Chaidh leabhar-latha a thoirt do dh’Anne Frank air a co-là breith nuair a bha i 13 bliadhna.

        Sgrìobh i leabhar-latha fad còrr air dà bhliadhna nuair a bha i fhèin agus a teaghlach air falach bho na feachdan Nadsaidheach ann an Amsterdam.

        Sgrìobh i mu cuingealachadh agus a bhith a’ call saorsa ri linn a bhith am falach bho na Gearmailtich.

        Beatha le Buaidh – Anne Frank

         

        Icon
        BEATHA LE BUAIDH - ANNE FRANK
        Icon
        ANNE FRANK MONTAGE
        Icon
        FACLAN - ANNE FRANK
        Icon
        BEATHA ANNE FRANK
        Icon
        CÒRAICHEAN CHLOINNE
        Icon
        FIOSRACHADH MU ANNE FRANK

         The Secret Annex Online

         Clann air Fògradh

         Chaidh an t-òrdugh ‘Dèanaibh fògradh air ball’ a thoirt seachad aig 11.07m Diardaoin 31 Lùnastal 1939.

         Mar thoradh air seo chaidh faisg air 3,000,000 leanabh a ghluasad à mòr-bhailtean agus à bailtean Bhreatainn ann an iomairt Opairèisean Pied Piper, gus faighinn air falbh bho bhomairean na nàmhaid.

         Foghlam Alba – Evacuation

         YouTube Carrie’s War

         Icon
         FACLAN - CLANN AIR FÒGRADH
         Icon
         BÀRDACHD - CLANN AIR FÒGRADH
         Icon
         AM FÒGRADH TEACSA

          Prìosanaich Cogaidh

          Image: PoWs walking with hands in the air

          Bha sinn a’ coiseachd a h-uile latha, fad trì seachdainean.”

          PoWs

          Èist ri seann ghaisgich ag innse mar a thachair dhaibh nuair a chaidh an glacadh agus an cur an grèim mar phrìosanaich ann an campaichean-cogaidh sa Phòlainn.

          Tobar an Dualchais – 24665
          Tha dithis shaighdearan à Uibhist a Tuath ag innse mar a thachair às dèidh dhaibh a bhith air an glacadh aig na Gearmailtich aig St Valery ann an 1940: mar a chaidh an toirt nam prìosanaich-cogaidh gu campaichean anns a’ Phòlainn, far an robh iad an greim gu 1945.

          Tobar an Dualchais – 5747
          Chaidh Seonaidh MacIllIosa gu Cardiff airson deireadh-seachdain airson cruinneachadh de sheann eòlaichean; prìosanaich cogaidh a bha air a bhith còmhla ris ann an campa Milag Nord ann an ceann a tuath na Gearmailt eadar 1941 agus 1945.

          Èisteachd loidhne tìm agus leabhar latha

          Èisteachd, aithisg

          Icon
          FACLAN - Èisteachd agus Aithisg

           german stamp ww2 a

           German officer speaking to POWs - WW2
           Dachaigh
           WRNS LAPEL BADGE

           Obair nam Mnathan Aig Àm A’ Chogaidh

           Womens Timber Corps

           Leis gun deach barrachd is barrachd fhireannach a thogail dha na feachdan armaichte, cha robh gu leòr air fhàgail gus na factaraidhean a chumail a’ dol, no tuathanasan a chumail a’ fàs biadh.

           Dh’fheumadh boireannaich an obair a b’ àbhaist do fhireannaich a dhèanamh a ghabhail os làimh.

           Foghlam Alba – Mnathan an Fhiodha agus Caileagan Fearainn

           Taigh-tasgaidh nan Gàidheal – Obair Àm-cogaidh Anna NicDhòmhnaill

           ATS operating searchlight World War 2

           • An WRNS – Seirbheis Cabhlach Rìoghail nam Ban
           • An ATS – Seirbheis Taic Dhùthchail
           • An WAAF – Feachd-adhair Taic nam Ban
           • An WLA – Feachd Fearainn nam Ban (Feachd Fearainn na h-Alba, ann an Alba)

            

            

           Womens' Land Army

           Icon
           FACLAN - OBAIR NAM MNATHAN
            Graphic: Montage of WW2 Posters
            Image: Womens' Land Army Badge

            Aig dol fodha na grèine…

            Latha a’ Chuimhneachaidh

            Air Latha a’ Chuimhneachaidh bidh daoine a’ cur urram air na milleanan a chaidh às an rathad ann an diofar chogaidhean o sguir a’ Chiad Chogadh.

            Tha dà mhionaid de shàmhchair ga chumail aig 11m air an 11mh den t-Samhain, ach carson a tha seo agus dè bhios a’ tachairt aig Seirbheis Cuimhneachaidh?

            Latha a’ Chuimhneachaidh (MS Sway)

            Icon
            FACLAN - Latha a' Chuimhneachaidh

             Commando Memorial, Spean Bridge