Pròiseact an Dàrna Cogaidh

Chaidh an goireas eadar-chuspaireil seo a chruthachadh airson taic a thoirt do luchd-teagaisg an cuspair seo a lìbhrigeadh le clasaichean 4-7 sa bhun-sgoil.

Tha planaichean agus goireasan feumail ann a tha a’ ceangal ris na cuspairean a leanas: A’ planadh CuspairAig an Dachaigh, Fògradh Chloinne, Anne Frank, Am Blitz, Prìosanaich Cogaidh, Obair nam Mnathan, Latha a’ Chuimhneachaidh.

A’ planadh Cuspair

Toiseach a’ Chogaidh

 

 

Image: Newspaper Vendor

Neville Chamberlain - 11.15m, 3 Sultain, 1939

Toiseach a’ Chogaidh

Bliadhnaichean an dèidh a’ Chiad Chogaidh cha robh an t-sìth anns an Roinn Eòrpa ach cugallach.

Bha Adolf Hitler ag obair gus a’ Ghearmailt a dhèanamh na dùthaich chumhachdach agus ged a rinn riaghaltasan Bhreatainn agus dùthchannan Eòrpach eile an dìcheall stad a chur air, dh’ fhaillich orra, agus leis sin thòisich cogadh cho mòr ’s cho cosgail ’s a bha riamh ann an eachdraidh a’ chinne-daonna.

Icon
ÒRAID CHAMBERLAIN
Icon
LOIDHNE TÌM
Icon
FACLAN

  “Tha an dùthaich seo a’ cogadh ris a’ Ghearmailt…”

  Image: Photograph of WW2 Battleship
  Graphic: 1930's Crown

  Aig An Dachaigh

  Graphic: Montage of WW2 Posters
  Graphic: Union Flag

  Cò ris a bha e coltach a bhith beò ann am Breatainn aig àm a’ chogaidh?

  WW2 Gas Mask

  • Am Fògradh
  • An Sgoil
  • Raiseanadh
  • Cur-seachadan
  • An Dubhadh
  • Fasgaidhean Anderson agus masgaichean-gas
  • Feachd na Dùthcha
  Dachaigh
  Icon
  Fasgaidhean Anderson
  Icon
  RAISEANADH CONNADH TEACSA
  Icon
  RAISEANADH BIADH TEACSA
  Icon
  RAISEANADH AODACH TEACSA
  Icon
  MINISTREACHD A BHÌDH TEACSA
  Icon
  FASGAIDHEAN ANDERSON TEACSA
  Icon
  BOIREANNAICH TEACSA
  Icon
  BRUACH CHLUAIDH TEACSA
  Icon
  DUBHADH TEACSA
  Icon
  RAISEANADH CONNADH FACLAN
  Icon
  RAISEANADH BIADH FACLAN
  Icon
  RAISEANADH AODACH FACLAN
  Icon
  MASGAICHEAN GAS
  Icon
  FEACHD NA DUTHCHA TEACSA
  Icon
  FACLAN
  Icon
  AM FOGRADH TEACSA
   Graphic: Montage of WW2 Posters

   Am Blitz

   • Dachaigh
   • Dachaigh
   • Dachaigh
   • Dachaigh
   • Dachaigh
   • Dachaigh
   • Dachaigh
   • Dachaigh

   Fhuair sluagh Bhreatainn rabhadh anns an t-Sultain 1939 dùil a bhith aca ri ionnsaighean-adhair.

   Dè an sgrios a rinn a’ Luftwaffe air bailtean Bhreatainn oidhche an dèidh oidhche agus dè na h-oidhirpean a chaidh a dhèanamh gus daoine a dhìon bho bhomaichean feachd-adhair na Gearmailt?

    Image: Stuka Dive Bomber

    Blitz Bruaich Chluaidh

    Twitter

    Nam b’ e an-dè an-diugh, ciamar a chluinneamaid naidheachdan a’ chogaidh?

    Dè th’ ann an Twitter agus ciamar a bhios daoine ga chleachdadh gus teachdaireachdan a chur agus a leughadh.

    Ionnsaich mun dòigh anns am bi naidheachdan air an sgaoileadh air na meadhanan sòisealta.

    BBC – Naidheachdan

    BBC – An Là

    BBC – Radio nan Gàidheal

    Icon
    FACLAN - TWITTER

     Silhouette

     ’S iomadh ìomhaigh cogaidh a chì duine agus a dh’ fhuiricheas na inntinn.

     Tha cuid de luchd-ealain air silhouette thogalaichean sònraichte agus measgachadh dhathan a chleachdadh gus buaidh a’ mhillidh agus ionnsaighean a’ Bhlitz a thoirt gu aire dhaoine.

      an-darna-cogadh-henry-moore

      Artaigil pàipeir-naidheachd

      Seall ri eisimpleirean de sheann phàipearan-naidheachd bho àm a’ chogaidh gus faicinn an dreach a bh’ orra agus an stoidhle sgrìobhaidh a bh’ aig an luchd-naidheachd aig an àm agus smaoinich mu na h-ionnsaighean a thug bomairean Gearmailteach air factaraidhean armachd agus gàrraidhean shoithichean Taobh Chluaidh.

      Foghlam Alba – The Clydebank Blitz

      Icon
      FACLAN - AM BLITZ

      Beòthachadh

      Dè na h-ìomhaighean a thig gu d’ aire nuair a smaoineachas tu air a’ Bhlitz?

      Cothrom an seo beò-dhealbh mun Bhlitz a chruthachadh a’ cleachdadh stiall film, dealbh 3D no taois.

       stamp-blitz

       Graphic: Bombs
       Graphic: Bombs
       Image: Anne Frank
       Image: Anne Frank's Diary
       Stamp - Iudhach

       Anne Frank

       Rugadh Anneliese Marie Frank ann am Frankfurt am Main sa Ghearmailt air 12ra An t-Ògmhios 1929.

       Ghluais Otto Frank a theaghlach gu sàbhailteachd ann an Amsterdam anns An Òlaind nuair a bha e foilleasach gu robh gràin aig Hitler agus aig ceannardan Nadsaidheach eile air Iùdhaich agus gun robh iad a’ dèanamh leth-bhreith air feadhainn eile a bha, nam beachdsan, a’ cumail na dùthcha air ais.

       Chaidh leabhar-latha a thoirt do dh’Anne Frank air a co-là breith nuair a bha i 13 bliadhna.

       Sgrìobh i leabhar-latha fad còrr air dà bhliadhna nuair a bha i fhèin agus a teaghlach air falach bho na feachdan Nadsaidheach ann an Amsterdam.

       Sgrìobh i mu cuingealachadh agus a bhith a’ call saorsa ri linn a bhith am falach bho na Gearmailtich.

       Beatha le Buaidh – Anne Frank

        

       Icon
       BEATHA LE BUAIDH - ANNE FRANK
       Icon
       ANNE FRANK MONTAGE
       Icon
       FACLAN - ANNE FRANK
       Icon
       BEATHA ANNE FRANK
       Icon
       CÒRAICHEAN CHLOINNE
       Icon
       FIOSRACHADH MU ANNE FRANK

        The Secret Annex Online

        Clann air Fògradh

        Chaidh an t-òrdugh ‘Dèanaibh fògradh air ball’ a thoirt seachad aig 11.07m Diardaoin 31 Lùnastal 1939.

        Mar thoradh air seo chaidh faisg air 3,000,000 leanabh a ghluasad à mòr-bhailtean agus à bailtean Bhreatainn ann an iomairt Opairèisean Pied Piper, gus faighinn air falbh bho bhomairean na nàmhaid.

        Foghlam Alba – Evacuation

        YouTube Carrie’s War

        Icon
        FACLAN - CLANN AIR FÒGRADH
        Icon
        BÀRDACHD - CLANN AIR FÒGRADH
        Icon
        AM FÒGRADH TEACSA

         Prìosanaich Cogaidh

         Image: PoWs walking with hands in the air

         Bha sinn a’ coiseachd a h-uile latha, fad trì seachdainean.”

         PoWs

         Èist ri seann ghaisgich ag innse mar a thachair dhaibh nuair a chaidh an glacadh agus an cur an grèim mar phrìosanaich ann an campaichean-cogaidh sa Phòlainn.

         Tobar an Dualchais – 24665
         Tha dithis shaighdearan à Uibhist a Tuath ag innse mar a thachair às dèidh dhaibh a bhith air an glacadh aig na Gearmailtich aig St Valery ann an 1940: mar a chaidh an toirt nam prìosanaich-cogaidh gu campaichean anns a’ Phòlainn, far an robh iad an greim gu 1945.

         Tobar an Dualchais – 5747
         Chaidh Seonaidh MacIllIosa gu Cardiff airson deireadh-seachdain airson cruinneachadh de sheann eòlaichean; prìosanaich cogaidh a bha air a bhith còmhla ris ann an campa Milag Nord ann an ceann a tuath na Gearmailt eadar 1941 agus 1945.

         Èisteachd loidhne tìm agus leabhar latha

         Èisteachd, aithisg

         Icon
         FACLAN - Èisteachd agus Aithisg

          german stamp ww2 a

          German officer speaking to POWs - WW2
          Dachaigh
          WRNS LAPEL BADGE

          Obair nam Mnathan Aig Àm A’ Chogaidh

          Womens Timber Corps

          Leis gun deach barrachd is barrachd fhireannach a thogail dha na feachdan armaichte, cha robh gu leòr air fhàgail gus na factaraidhean a chumail a’ dol, no tuathanasan a chumail a’ fàs biadh.

          Dh’fheumadh boireannaich an obair a b’ àbhaist do fhireannaich a dhèanamh a ghabhail os làimh.

          Foghlam Alba – Mnathan an Fhiodha agus Caileagan Fearainn

          Taigh-tasgaidh nan Gàidheal – Obair Àm-cogaidh Anna NicDhòmhnaill

          ATS operating searchlight World War 2

          • An WRNS – Seirbheis Cabhlach Rìoghail nam Ban
          • An ATS – Seirbheis Taic Dhùthchail
          • An WAAF – Feachd-adhair Taic nam Ban
          • An WLA – Feachd Fearainn nam Ban (Feachd Fearainn na h-Alba, ann an Alba)

           

           

          Womens' Land Army

          Icon
          FACLAN - OBAIR NAM MNATHAN
           Graphic: Montage of WW2 Posters
           Image: Womens' Land Army Badge

           Aig dol fodha na grèine…

           Latha a’ Chuimhneachaidh

           Air Latha a’ Chuimhneachaidh bidh daoine a’ cur urram air na milleanan a chaidh às an rathad ann an diofar chogaidhean o sguir a’ Chiad Chogadh.

           Tha dà mhionaid de shàmhchair ga chumail aig 11m air an 11mh den t-Samhain, ach carson a tha seo agus dè bhios a’ tachairt aig Seirbheis Cuimhneachaidh?

           Latha a’ Chuimhneachaidh (MS Sway)

           Icon
           FACLAN - Latha a' Chuimhneachaidh

            Commando Memorial, Spean Bridge