Pròiseact an Dàrna Cogaidh

Tidsearan

Chaidh an goireas eadar-chuspaireil seo a chruthachadh airson taic a thoirt do luchd-teagaisg an cuspair seo a lìbhrigeadh le clasaichean 4-7 sa bhun-sgoil.

Tha planaichean agus goireasan feumail ann a tha a’ ceangal ris na cuspairean a leanas: A’ planadh CuspairAig an Dachaigh, Fògradh Chloinne, Anne Frank, Am Blitz, Prìosanaich Cogaidh, Obair nam Mnathan, Latha a’ Chuimhneachaidh.

A’ planadh Cuspair

A’ planadh Cuspair

Dè am fiosrachadh às a bheil sgoilearan cinnteach agus dè na cuspairean a bu chaomh leotha a rannsachadh?

Cleachd na goireasan seo gus notaichean a chlàradh agus stiùireadh a thoirt do na sgoilearan.

Toiseach a’ Chogaidh

 

 

Image: Newspaper Vendor

Neville Chamberlain - 11.15m, 3 Sultain, 1939

Toiseach a’ Chogaidh

Bliadhnaichean an dèidh a’ Chiad Chogaidh cha robh an t-sìth anns an Roinn Eòrpa ach cugallach.

Bha Adolf Hitler ag obair gus a’ Ghearmailt a dhèanamh na dùthaich chumhachdach agus ged a rinn riaghaltasan Bhreatainn agus dùthchannan Eòrpach eile an dìcheall stad a chur air, dh’ fhaillich orra, agus leis sin thòisich cogadh cho mòr ’s cho cosgail ’s a bha riamh ann an eachdraidh a’ chinne-daonna.

Icon

LOIDHNE TÌM

481.84 KB 1824
Icon

DEITEAN

213.88 KB 862

  “Tha an dùthaich seo a’ cogadh ris a’ Ghearmailt…”

  Image: Photograph of WW2 Battleship
  Graphic: 1930's Crown

  Aig An Dachaigh

  Graphic: Montage of WW2 Posters
  Graphic: Union Flag

  Cò ris a bha e coltach a bhith beò ann am Breatainn aig àm a’ chogaidh?

  WW2 Gas Mask

  • Am Fògradh
  • An Sgoil
  • Raiseanadh
  • Cur-seachadan
  • An Dubhadh
  • Fasgaidhean Anderson agus masgaichean-gas
  • Feachd na Dùthcha
  home guard shoulder badge
  Icon

  MEASADH - DEALBHADH

  181.52 KB 262
  Icon

  MEASADH AIR CARAID

  291.09 KB 225
  Icon

  MAILEID STEIG

  1.27 MB 256
  Icon

  DEALBHADH GEAM

  182.19 KB 268
  Icon

  CAIRTEAN STUTHAN

  234.75 KB 237
  Icon

  BIADH LEABHAR LATHA

  240.99 KB 306
  Icon

  TAISBEANADH BEACHDAN

  196.21 KB 216
  Icon

  MAILEID DEALBH

  304.14 KB 245
   Graphic: Montage of WW2 Posters

   Am Blitz

   • London Blitz - Soilder looking at sky through binoculars
   • blitz-array-1
   • blitz-array-9
   • blitz-array-6
   • blitz-array-2
   • blitz-array-10
   • blitz-array-7
   • ST Pauls, London during Blitz

   Fhuair sluagh Bhreatainn rabhadh anns an t-Sultain 1939 dùil a bhith aca ri ionnsaighean-adhair.

   Dè an sgrios a rinn a’ Luftwaffe air bailtean Bhreatainn oidhche an dèidh oidhche agus dè na h-oidhirpean a chaidh a dhèanamh gus daoine a dhìon bho bhomaichean feachd-adhair na Gearmailt?

   Image: Stuka Dive Bomber

   Blitz Bruaich Chluaidh

   Twitter

   Nam b’ e an-dè an-diugh, ciamar a chluinneamaid naidheachdan a’ chogaidh?

   Dè th’ ann an Twitter agus ciamar a bhios daoine ga chleachdadh gus teachdaireachdan a chur agus a leughadh.

   Ionnsaich mun dòigh anns am bi naidheachdan air an sgaoileadh air na meadhanan sòisealta.

   BBC – Naidheachdan

   BBC – An Là

   BBC – Radio nan Gàidheal

   Icon

   PLANA - TWITTER

   854.79 KB 279
   Icon

   FIOD - TWITTER

   155.81 KB 287

    Silhouette

    ’S iomadh ìomhaigh cogaidh a chì duine agus a dh’ fhuiricheas na inntinn.

    Tha cuid de luchd-ealain air silhouette thogalaichean sònraichte agus measgachadh dhathan a chleachdadh gus buaidh a’ mhillidh agus ionnsaighean a’ Bhlitz a thoirt gu aire dhaoine.

     an-darna-cogadh-henry-moore

     Artaigil pàipeir-naidheachd

     Seall ri eisimpleirean de sheann phàipearan-naidheachd bho àm a’ chogaidh gus faicinn an dreach a bh’ orra agus an stoidhle sgrìobhaidh a bh’ aig an luchd-naidheachd aig an àm agus smaoinich mu na h-ionnsaighean a thug bomairean Gearmailteach air factaraidhean armachd agus gàrraidhean shoithichean Taobh Chluaidh.

     Foghlam Alba – The Clydebank Blitz

     Beòthachadh

     Dè na h-ìomhaighean a thig gu d’ aire nuair a smaoineachas tu air a’ Bhlitz?

     Cothrom an seo beò-dhealbh mun Bhlitz a chruthachadh a’ cleachdadh stiall film, dealbh 3D no taois.

     Icon

     PLANA - BEOTHACHADH

     1.09 MB 270
     Icon

     STIALL FILM

     178.77 KB 228

      stamp-blitz

      Graphic: Bombs
      Graphic: Bombs
      Image: Anne Frank
      Image: Anne Frank's Diary
      Stamp - Iudhach

      Anne Frank

      Rugadh Anneliese Marie Frank ann am Frankfurt am Main sa Ghearmailt air 12ra An t-Ògmhios 1929.

      Ghluais Otto Frank a theaghlach gu sàbhailteachd ann an Amsterdam anns An Òlaind nuair a bha e foilleasach gu robh gràin aig Hitler agus aig ceannardan Nadsaidheach eile air Iùdhaich agus gun robh iad a’ dèanamh leth-bhreith air feadhainn eile a bha, nam beachdsan, a’ cumail na dùthcha air ais.

      Chaidh leabhar-latha a thoirt do dh’Anne Frank air a co-là breith nuair a bha i 13 bliadhna.

      Sgrìobh i leabhar-latha fad còrr air dà bhliadhna nuair a bha i fhèin agus a teaghlach air falach bho na feachdan Nadsaidheach ann an Amsterdam.

      Sgrìobh i mu cuingealachadh agus a bhith a’ call saorsa ri linn a bhith am falach bho na Gearmailtich.

      Beatha le Buaidh – Anne Frank

       

      The Secret Annex Online

      Clann air Fògradh

      Chaidh an t-òrdugh ‘Dèanaibh fògradh air ball’ a thoirt seachad aig 11.07m Diardaoin 31 Lùnastal 1939.

      Mar thoradh air seo chaidh faisg air 3,000,000 leanabh a ghluasad à mòr-bhailtean agus à bailtean Bhreatainn ann an iomairt Opairèisean Pied Piper, gus faighinn air falbh bho bhomairean na nàmhaid.

      Foghlam Alba – Evacuation

      YouTube Carrie’s War

       Prìosanaich Cogaidh

       Image: PoWs walking with hands in the air

       Bha sinn a’ coiseachd a h-uile latha, fad trì seachdainean.”

       PoWs

       Èist ri seann ghaisgich ag innse mar a thachair dhaibh nuair a chaidh an glacadh agus an cur an grèim mar phrìosanaich ann an campaichean-cogaidh sa Phòlainn.

       Tobar an Dualchais – 24665
       Tha dithis shaighdearan à Uibhist a Tuath ag innse mar a thachair às dèidh dhaibh a bhith air an glacadh aig na Gearmailtich aig St Valery ann an 1940: mar a chaidh an toirt nam prìosanaich-cogaidh gu campaichean anns a’ Phòlainn, far an robh iad an greim gu 1945.

       Tobar an Dualchais – 5747
       Chaidh Seonaidh MacIllIosa gu Cardiff airson deireadh-seachdain airson cruinneachadh de sheann eòlaichean; prìosanaich cogaidh a bha air a bhith còmhla ris ann an campa Milag Nord ann an ceann a tuath na Gearmailt eadar 1941 agus 1945.

       Èisteachd, aithisg

        german stamp ww2 a

        German officer speaking to POWs - WW2
        pow 2
        WRNS LAPEL BADGE

        Obair nam Mnathan Aig Àm A’ Chogaidh

        Womens Timber Corps

        Leis gun deach barrachd is barrachd fhireannach a thogail dha na feachdan armaichte, cha robh gu leòr air fhàgail gus na factaraidhean a chumail a’ dol, no tuathanasan a chumail a’ fàs biadh.

        Dh’fheumadh boireannaich an obair a b’ àbhaist do fhireannaich a dhèanamh a ghabhail os làimh.

        Foghlam Alba – Mnathan an Fhiodha agus Caileagan Fearainn

        Taigh-tasgaidh nan Gàidheal – Obair Àm-cogaidh Anna NicDhòmhnaill

        ATS operating searchlight World War 2

        • An WRNS – Seirbheis Cabhlach Rìoghail nam Ban
        • An ATS – Seirbheis Taic Dhùthchail
        • An WAAF – Feachd-adhair Taic nam Ban
        • An WLA – Feachd Fearainn nam Ban (Feachd Fearainn na h-Alba, ann an Alba)

         

         

        Graphic: Montage of WW2 Posters
        Image: Womens' Land Army Badge

        Aig dol fodha na grèine…

        Latha a’ Chuimhneachaidh

        Air Latha a’ Chuimhneachaidh bidh daoine a’ cur urram air na milleanan a chaidh às an rathad ann an diofar chogaidhean o sguir a’ Chiad Chogadh.

        Tha dà mhionaid de shàmhchair ga chumail aig 11m air an 11mh den t-Samhain, ach carson a tha seo agus dè bhios a’ tachairt aig Seirbheis Cuimhneachaidh?

        Latha a’ Chuimhneachaidh (MS Sway)

        Commando Memorial, Spean Bridge