Pròiseact an Dàrna Cogaidh

Tidsearan

Chaidh an goireas eadar-chuspaireil seo a chruthachadh airson taic a thoirt do luchd-teagaisg an cuspair seo a lìbhrigeadh le clasaichean 4-7 sa bhun-sgoil.

Tha planaichean agus goireasan feumail ann a tha a’ ceangal ris na cuspairean a leanas: A’ planadh CuspairAig an Dachaigh, Fògradh Chloinne, Anne Frank, Am Blitz, Prìosanaich Cogaidh, Obair nam Mnathan, Latha a’ Chuimhneachaidh.

A’ planadh Cuspair

A’ planadh Cuspair

Dè am fiosrachadh às a bheil sgoilearan cinnteach agus dè na cuspairean a bu chaomh leotha a rannsachadh?

Cleachd na goireasan seo gus notaichean a chlàradh agus stiùireadh a thoirt do na sgoilearan.

Icon

PLANA

853.33 KB 301
Icon

PLANA PEARSANTA

235.36 KB 258
Icon

FACLAN

917.34 KB 253
Icon

CEISTEAN MUN CHOGADH

182.31 KB 277
Icon

TAR SHEALLADH

477.06 KB 257
Icon

CÒ, CUIN, CÀITE?

237.76 KB 294

  Toiseach a’ Chogaidh

   

   

  Image: Newspaper Vendor

  Neville Chamberlain - 11.15m, 3 Sultain, 1939

  Toiseach a’ Chogaidh

  Bliadhnaichean an dèidh a’ Chiad Chogaidh cha robh an t-sìth anns an Roinn Eòrpa ach cugallach.

  Bha Adolf Hitler ag obair gus a’ Ghearmailt a dhèanamh na dùthaich chumhachdach agus ged a rinn riaghaltasan Bhreatainn agus dùthchannan Eòrpach eile an dìcheall stad a chur air, dh’ fhaillich orra, agus leis sin thòisich cogadh cho mòr ’s cho cosgail ’s a bha riamh ann an eachdraidh a’ chinne-daonna.

  Icon

  LOIDHNE TÌM

  481.84 KB 1011
  Icon

  DEITEAN

  213.88 KB 757

   “Tha an dùthaich seo a’ cogadh ris a’ Ghearmailt…”

   Image: Photograph of WW2 Battleship
   Graphic: 1930's Crown

   Aig An Dachaigh

   Graphic: Montage of WW2 Posters
   Graphic: Union Flag

   Cò ris a bha e coltach a bhith beò ann am Breatainn aig àm a’ chogaidh?

   WW2 Gas Mask

   • Am Fògradh
   • An Sgoil
   • Raiseanadh
   • Cur-seachadan
   • An Dubhadh
   • Fasgaidhean Anderson agus masgaichean-gas
   • Feachd na Dùthcha
   home guard shoulder badge
   Icon

   PLANA

   1.12 MB 186
   Icon

   MEASADH - DEALBHADH

   181.52 KB 194
   Icon

   MEASADH AIR CARAID

   291.09 KB 131
   Icon

   MAILEID STEIG

   1.27 MB 163
   Icon

   DEALBHADH GEAM

   182.19 KB 169
   Icon

   CAIRTEAN STUTHAN

   234.75 KB 150
   Icon

   BIADH LEABHAR LATHA

   240.99 KB 192
   Icon

   TAISBEANADH BEACHDAN

   196.21 KB 128
   Icon

   MAILEID DEALBH

   304.14 KB 144
   Icon

   BUILEAN SOIRBHEACHAIDH

   242.56 KB 147
    Graphic: Montage of WW2 Posters

    Am Blitz

    • London Blitz - Soilder looking at sky through binoculars
    • blitz-array-1
    • blitz-array-9
    • blitz-array-6
    • blitz-array-2
    • blitz-array-10
    • blitz-array-7
    • ST Pauls, London during Blitz

    Fhuair sluagh Bhreatainn rabhadh anns an t-Sultain 1939 dùil a bhith aca ri ionnsaighean-adhair.

    Dè an sgrios a rinn a’ Luftwaffe air bailtean Bhreatainn oidhche an dèidh oidhche agus dè na h-oidhirpean a chaidh a dhèanamh gus daoine a dhìon bho bhomaichean feachd-adhair na Gearmailt?

    Icon

    PLANA

    1.10 MB 148
     Image: Stuka Dive Bomber

     Blitz Bruaich Chluaidh

     Twitter

     Nam b’ e an-dè an-diugh, ciamar a chluinneamaid naidheachdan a’ chogaidh?

     Dè th’ ann an Twitter agus ciamar a bhios daoine ga chleachdadh gus teachdaireachdan a chur agus a leughadh.

     Ionnsaich mun dòigh anns am bi naidheachdan air an sgaoileadh air na meadhanan sòisealta.

     BBC – Naidheachdan

     BBC – An Là

     BBC – Radio nan Gàidheal

     Icon

     PLANA

     854.79 KB 158
     Icon

     MEASADH AIR CARAID

     314.83 KB 131
     Icon

     FIOD TWITTER

     155.81 KB 157
     Icon

     PÀIPEAR NAIDHEACHD

     41.61 MB 178

      Silhouette

      ’S iomadh ìomhaigh cogaidh a chì duine agus a dh’ fhuiricheas na inntinn.

      Tha cuid de luchd-ealain air silhouette thogalaichean sònraichte agus measgachadh dhathan a chleachdadh gus buaidh a’ mhillidh agus ionnsaighean a’ Bhlitz a thoirt gu aire dhaoine.

       an-darna-cogadh-henry-moore

       Artaigil pàipeir-naidheachd

       Seall ri eisimpleirean de sheann phàipearan-naidheachd bho àm a’ chogaidh gus faicinn an dreach a bh’ orra agus an stoidhle sgrìobhaidh a bh’ aig an luchd-naidheachd aig an àm agus smaoinich mu na h-ionnsaighean a thug bomairean Gearmailteach air factaraidhean armachd agus gàrraidhean shoithichean Taobh Chluaidh.

       Foghlam Alba – The Clydebank Blitz

       Icon

       BUILEAN SOIRBHEACHAIDH

       235.90 KB 120
       Icon

       PLANA

       982.48 KB 126
       Icon

       PÀIPEAR NAIDHEACHD

       41.61 MB 172

        Beòthachadh

        Dè na h-ìomhaighean a thig gu d’ aire nuair a smaoineachas tu air a’ Bhlitz?

        Cothrom an seo beò-dhealbh mun Bhlitz a chruthachadh a’ cleachdadh stiall film, dealbh 3D no taois.

        Icon

        PLANA - BEOTHACHADH

        1.09 MB 169
        Icon

        MEASADH AIR CARAID

        318.49 KB 123
        Icon

        STIALL FILM

        178.77 KB 136

         stamp-blitz

         Graphic: Bombs
         Graphic: Bombs
         Image: Anne Frank
         Image: Anne Frank's Diary
         Stamp - Iudhach

         Anne Frank

         Rugadh Anneliese Marie Frank ann am Frankfurt am Main sa Ghearmailt air 12ra An t-Ògmhios 1929.

         Ghluais Otto Frank a theaghlach gu sàbhailteachd ann an Amsterdam anns An Òlaind nuair a bha e foilleasach gu robh gràin aig Hitler agus aig ceannardan Nadsaidheach eile air Iùdhaich agus gun robh iad a’ dèanamh leth-bhreith air feadhainn eile a bha, nam beachdsan, a’ cumail na dùthcha air ais.

         Chaidh leabhar-latha a thoirt do dh’Anne Frank air a co-là breith nuair a bha i 13 bliadhna.

         Sgrìobh i leabhar-latha fad còrr air dà bhliadhna nuair a bha i fhèin agus a teaghlach air falach bho na feachdan Nadsaidheach ann an Amsterdam.

         Sgrìobh i mu cuingealachadh agus a bhith a’ call saorsa ri linn a bhith am falach bho na Gearmailtich.

         Beatha le Buaidh – Anne Frank

          

         Icon

         PLANA

         1.41 MB 144

          The Secret Annex Online

          Clann air Fògradh

          Chaidh an t-òrdugh ‘Dèanaibh fògradh air ball’ a thoirt seachad aig 11.07m Diardaoin 31 Lùnastal 1939.

          Mar thoradh air seo chaidh faisg air 3,000,000 leanabh a ghluasad à mòr-bhailtean agus à bailtean Bhreatainn ann an iomairt Opairèisean Pied Piper, gus faighinn air falbh bho bhomairean na nàmhaid.

          Foghlam Alba – Evacuation

          YouTube Carrie’s War

           Prìosanaich Cogaidh

           Image: PoWs walking with hands in the air

           Bha sinn a’ coiseachd a h-uile latha, fad trì seachdainean.”

           PoWs

           Èist ri seann ghaisgich ag innse mar a thachair dhaibh nuair a chaidh an glacadh agus an cur an grèim mar phrìosanaich ann an campaichean-cogaidh sa Phòlainn.

           Tobar an Dualchais – 24665
           Tha dithis shaighdearan à Uibhist a Tuath ag innse mar a thachair às dèidh dhaibh a bhith air an glacadh aig na Gearmailtich aig St Valery ann an 1940: mar a chaidh an toirt nam prìosanaich-cogaidh gu campaichean anns a’ Phòlainn, far an robh iad an greim gu 1945.

           Tobar an Dualchais – 5747
           Chaidh Seonaidh MacIllIosa gu Cardiff airson deireadh-seachdain airson cruinneachadh de sheann eòlaichean; prìosanaich cogaidh a bha air a bhith còmhla ris ann an campa Milag Nord ann an ceann a tuath na Gearmailt eadar 1941 agus 1945.

           Èisteachd loidhne tìm agus leabhar latha

           Icon

           PLANA

           1.07 MB 191
           Icon

           SGRÌOBH NOTAICHEAN

           2.01 MB 143
           Icon

           LOIDHNE TÌM

           481.84 KB 130

            Èisteachd, aithisg

             german stamp ww2 a

             German officer speaking to POWs - WW2
             pow 2
             WRNS LAPEL BADGE

             Obair nam Mnathan Aig Àm A’ Chogaidh

             Womens Timber Corps

             Leis gun deach barrachd is barrachd fhireannach a thogail dha na feachdan armaichte, cha robh gu leòr air fhàgail gus na factaraidhean a chumail a’ dol, no tuathanasan a chumail a’ fàs biadh.

             Dh’fheumadh boireannaich an obair a b’ àbhaist do fhireannaich a dhèanamh a ghabhail os làimh.

             Foghlam Alba – Mnathan an Fhiodha agus Caileagan Fearainn

             Taigh-tasgaidh nan Gàidheal – Obair Àm-cogaidh Anna NicDhòmhnaill

             ATS operating searchlight World War 2

             • An WRNS – Seirbheis Cabhlach Rìoghail nam Ban
             • An ATS – Seirbheis Taic Dhùthchail
             • An WAAF – Feachd-adhair Taic nam Ban
             • An WLA – Feachd Fearainn nam Ban (Feachd Fearainn na h-Alba, ann an Alba)

              

              

             Womens' Land Army

             Icon

             PLANA

             1.15 MB 159
             Icon

             SGRIOBH NOTAICHEAN

             2.01 MB 135
             Icon

             BUILEAN SOIRBHEACHAIDH

             223.35 KB 170
              Graphic: Montage of WW2 Posters
              Image: Womens' Land Army Badge

              Aig dol fodha na grèine…

              Latha a’ Chuimhneachaidh

              Air Latha a’ Chuimhneachaidh bidh daoine a’ cur urram air na milleanan a chaidh às an rathad ann an diofar chogaidhean o sguir a’ Chiad Chogadh.

              Tha dà mhionaid de shàmhchair ga chumail aig 11m air an 11mh den t-Samhain, ach carson a tha seo agus dè bhios a’ tachairt aig Seirbheis Cuimhneachaidh?

              Latha a’ Chuimhneachaidh (MS Sway)

              Icon

              FACLAN

              481.19 KB 361

               Commando Memorial, Spean Bridge