Skip to content

Pròiseact an Dàrna Cogaidh

Tidsearan

Chaidh an goireas eadar-chuspaireil seo a chruthachadh airson taic a thoirt do luchd-teagaisg an cuspair seo a lìbhrigeadh le clasaichean 4-7 sa bhun-sgoil.

Tha planaichean agus goireasan feumail ann a tha a’ ceangal ris na cuspairean a leanas: A’ planadh CuspairAig an Dachaigh, Fògradh Chloinne, Anne Frank, Am Blitz, Prìosanaich Cogaidh, Obair nam Mnathan, Latha a’ Chuimhneachaidh.

A’ planadh Cuspair

A’ planadh Cuspair

Dè am fiosrachadh às a bheil sgoilearan cinnteach agus dè na cuspairean a bu chaomh leotha a rannsachadh?

Cleachd na goireasan seo gus notaichean a chlàradh agus stiùireadh a thoirt do na sgoilearan.

Toiseach a’ Chogaidh

 

 

Image: Newspaper Vendor

Neville Chamberlain - 11.15m, 3 Sultain, 1939

Toiseach a’ Chogaidh

Bliadhnaichean an dèidh a’ Chiad Chogaidh cha robh an t-sìth anns an Roinn Eòrpa ach cugallach.

Bha Adolf Hitler ag obair gus a’ Ghearmailt a dhèanamh na dùthaich chumhachdach agus ged a rinn riaghaltasan Bhreatainn agus dùthchannan Eòrpach eile an dìcheall stad a chur air, dh’ fhaillich orra, agus leis sin thòisich cogadh cho mòr ’s cho cosgail ’s a bha riamh ann an eachdraidh a’ chinne-daonna.

Icon
LOIDHNE TÌM
Icon
DEITEAN

  “Tha an dùthaich seo a’ cogadh ris a’ Ghearmailt…”

  Image: Photograph of WW2 Battleship
  Graphic: 1930's Crown

  Aig An Dachaigh

  Graphic: Montage of WW2 Posters
  Graphic: Union Flag

  Cò ris a bha e coltach a bhith beò ann am Breatainn aig àm a’ chogaidh?

  WW2 Gas Mask

  • Am Fògradh
  • An Sgoil
  • Raiseanadh
  • Cur-seachadan
  • An Dubhadh
  • Fasgaidhean Anderson agus masgaichean-gas
  • Feachd na Dùthcha
  home guard shoulder badge
  Icon
  PLANA - AIG AN DACHAIGH
  Icon
  Dèan Bogsa a Chumas Masg-gas
  Icon
  MEASADH - DEALBHADH
  Icon
  MEASADH AIR CARAID
  Icon
  MAILEID STEIG
  Icon
  DEALBHADH GEAM OBAIR BUIDHNE
  Icon
  DEALBHADH GEAM
  Icon
  CAIRTEAN STUTHAN
  Icon
  BUANNACHDAN EAS-BHUANNACHDAN
  Icon
  BIADH LEABHAR LATHA
  Icon
  TAISBEANADH BEACHDAN
  Icon
  MAILEID DEALBH
   Graphic: Montage of WW2 Posters

   Am Blitz

   Fhuair sluagh Bhreatainn rabhadh anns an t-Sultain 1939 dùil a bhith aca ri ionnsaighean-adhair.

   Dè an sgrios a rinn a’ Luftwaffe air bailtean Bhreatainn oidhche an dèidh oidhche agus dè na h-oidhirpean a chaidh a dhèanamh gus daoine a dhìon bho bhomaichean feachd-adhair na Gearmailt?

   Icon
   PLANA - BLITZ SILHOUETTE
    Image: Stuka Dive Bomber

    Blitz Bruaich Chluaidh

    Twitter

    Nam b’ e an-dè an-diugh, ciamar a chluinneamaid naidheachdan a’ chogaidh?

    Dè th’ ann an Twitter agus ciamar a bhios daoine ga chleachdadh gus teachdaireachdan a chur agus a leughadh.

    Ionnsaich mun dòigh anns am bi naidheachdan air an sgaoileadh air na meadhanan sòisealta.

    BBC – Naidheachdan

    BBC – An Là

    BBC – Radio nan Gàidheal

    Icon
    PLANA - TWITTER
    Icon
    MEASADH AIR CARAID - TWITTER
    Icon
    FIOD - TWITTER
    Icon
    PÀIPEAR NAIDHEACHD - TWITTER

     Silhouette

     ’S iomadh ìomhaigh cogaidh a chì duine agus a dh’ fhuiricheas na inntinn.

     Tha cuid de luchd-ealain air silhouette thogalaichean sònraichte agus measgachadh dhathan a chleachdadh gus buaidh a’ mhillidh agus ionnsaighean a’ Bhlitz a thoirt gu aire dhaoine.

     Icon
     Am Blitz Silhouette

      an-darna-cogadh-henry-moore

      Artaigil pàipeir-naidheachd

      Seall ri eisimpleirean de sheann phàipearan-naidheachd bho àm a’ chogaidh gus faicinn an dreach a bh’ orra agus an stoidhle sgrìobhaidh a bh’ aig an luchd-naidheachd aig an àm agus smaoinich mu na h-ionnsaighean a thug bomairean Gearmailteach air factaraidhean armachd agus gàrraidhean shoithichean Taobh Chluaidh.

      Foghlam Alba – The Clydebank Blitz

      Icon
      PLANA - PÀIPEAR NAIDHEACHD
      Icon
      PÀIPEAR NAIDHEACHD

       Beòthachadh

       Dè na h-ìomhaighean a thig gu d’ aire nuair a smaoineachas tu air a’ Bhlitz?

       Cothrom an seo beò-dhealbh mun Bhlitz a chruthachadh a’ cleachdadh stiall film, dealbh 3D no taois.

       Icon
       PLANA - BEOTHACHADH
       Icon
       MEASADH AIR CARAID - BEOTHACHADH
       Icon
       STIALL FILM

        stamp-blitz

        Graphic: Bombs
        Graphic: Bombs
        Image: Anne Frank
        Image: Anne Frank's Diary
        Stamp - Iudhach

        Anne Frank

        Rugadh Anneliese Marie Frank ann am Frankfurt am Main sa Ghearmailt air 12ra An t-Ògmhios 1929.

        Ghluais Otto Frank a theaghlach gu sàbhailteachd ann an Amsterdam anns An Òlaind nuair a bha e foilleasach gu robh gràin aig Hitler agus aig ceannardan Nadsaidheach eile air Iùdhaich agus gun robh iad a’ dèanamh leth-bhreith air feadhainn eile a bha, nam beachdsan, a’ cumail na dùthcha air ais.

        Chaidh leabhar-latha a thoirt do dh’Anne Frank air a co-là breith nuair a bha i 13 bliadhna.

        Sgrìobh i leabhar-latha fad còrr air dà bhliadhna nuair a bha i fhèin agus a teaghlach air falach bho na feachdan Nadsaidheach ann an Amsterdam.

        Sgrìobh i mu cuingealachadh agus a bhith a’ call saorsa ri linn a bhith am falach bho na Gearmailtich.

        Beatha le Buaidh – Anne Frank

         

        Icon
        PLANA - ANNE FRANK

         The Secret Annex Online

         Clann air Fògradh

         Chaidh an t-òrdugh ‘Dèanaibh fògradh air ball’ a thoirt seachad aig 11.07m Diardaoin 31 Lùnastal 1939.

         Mar thoradh air seo chaidh faisg air 3,000,000 leanabh a ghluasad à mòr-bhailtean agus à bailtean Bhreatainn ann an iomairt Opairèisean Pied Piper, gus faighinn air falbh bho bhomairean na nàmhaid.

         Foghlam Alba – Evacuation

         YouTube Carrie’s War

         No downloads found!

          Prìosanaich Cogaidh

          Image: PoWs walking with hands in the air

          Bha sinn a’ coiseachd a h-uile latha, fad trì seachdainean.”

          PoWs

          Èist ri seann ghaisgich ag innse mar a thachair dhaibh nuair a chaidh an glacadh agus an cur an grèim mar phrìosanaich ann an campaichean-cogaidh sa Phòlainn.

          Tobar an Dualchais – 24665
          Tha dithis shaighdearan à Uibhist a Tuath ag innse mar a thachair às dèidh dhaibh a bhith air an glacadh aig na Gearmailtich aig St Valery ann an 1940: mar a chaidh an toirt nam prìosanaich-cogaidh gu campaichean anns a’ Phòlainn, far an robh iad an greim gu 1945.

          Tobar an Dualchais – 5747
          Chaidh Seonaidh MacIllIosa gu Cardiff airson deireadh-seachdain airson cruinneachadh de sheann eòlaichean; prìosanaich cogaidh a bha air a bhith còmhla ris ann an campa Milag Nord ann an ceann a tuath na Gearmailt eadar 1941 agus 1945.

          Èisteachd, aithisg

          No downloads found!

           german stamp ww2 a

           German officer speaking to POWs - WW2
           pow 2
           WRNS LAPEL BADGE

           Obair nam Mnathan Aig Àm A’ Chogaidh

           Womens Timber Corps

           Leis gun deach barrachd is barrachd fhireannach a thogail dha na feachdan armaichte, cha robh gu leòr air fhàgail gus na factaraidhean a chumail a’ dol, no tuathanasan a chumail a’ fàs biadh.

           Dh’fheumadh boireannaich an obair a b’ àbhaist do fhireannaich a dhèanamh a ghabhail os làimh.

           Foghlam Alba – Mnathan an Fhiodha agus Caileagan Fearainn

           Taigh-tasgaidh nan Gàidheal – Obair Àm-cogaidh Anna NicDhòmhnaill

           ATS operating searchlight World War 2

           • An WRNS – Seirbheis Cabhlach Rìoghail nam Ban
           • An ATS – Seirbheis Taic Dhùthchail
           • An WAAF – Feachd-adhair Taic nam Ban
           • An WLA – Feachd Fearainn nam Ban (Feachd Fearainn na h-Alba, ann an Alba)

            

            

           Womens' Land Army

           Icon
           PLANA - OBAIR NAM MNATHAN
            Graphic: Montage of WW2 Posters
            Image: Womens' Land Army Badge

            Aig dol fodha na grèine…

            Latha a’ Chuimhneachaidh

            Air Latha a’ Chuimhneachaidh bidh daoine a’ cur urram air na milleanan a chaidh às an rathad ann an diofar chogaidhean o sguir a’ Chiad Chogadh.

            Tha dà mhionaid de shàmhchair ga chumail aig 11m air an 11mh den t-Samhain, ach carson a tha seo agus dè bhios a’ tachairt aig Seirbheis Cuimhneachaidh?

            Latha a’ Chuimhneachaidh (MS Sway)

            Icon
            FACLAN - Latha a' Chuimhneachaidh

             Commando Memorial, Spean Bridge