Josie MacLeod, Workshop 2019
Joan MacKay, Education Scotland, Keynote, An t-Alltan 2018
Workshop, An t-Alltan 2018

Fàilte

Thèid An t-Alltan 2019 a chumail ann an Ionad Co-labhairt MhicDhòmhnaill san Aghaidh Mhòir, air 2 & 3 An Dàmhair.

Bidh a’ cho-labhairt seo a’ toirt sàr chothrom do luchd-foghlaim Gàidhlig air leasachadh dreuchdail agus a’ toirt cothrom sùil a thoirt air iomairtean teagaisg agus ionnsachaidh ùra tro òraidean agus tro bhùthan-obrach.

 

Logo: STòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

Bùthan-obrach 2019

Tràth-ìrean

1. Ag ionnsachadh còmhla

Marianne Nairn  & Gillian Fhoirbeis

CALA/ Peeple

A’ toirt taic do chlann agus do phàrantan a bhith a’ cluich agus ag ionnsachadh còmhla.

2. Gàidhlig nan Òg

Jackie Mullen

Bidh Jackie Mullen, co-òrdanaiche Gàidhlig nan Òg, a’ lìbhrigeadh bùth-obrach air susbaint a’ ghoireis ùir seo aig Stòrlann agus mar a ghabhas a chur gu feum ann am foghlam nan tràth-ìrean agus san dachaigh.

Gheibh thu cothrom coimhead ris an làraich-lìn agus na cuspairean a tha na broinn a rannsachadh. Me A’ bhodhaig & an Aodann, Àireamhan agus Gnothaichean Làitheil.

3. Cluich a-muigh

Luchd-obrach tràth-bhliadhnachan BNG

Goireasan agus rudan sìmplidh airson cluich a- muigh le clann agus pàrantan.

4. Ceòl Tràth-ìrean

Lisa NicDhòmhnaill

’S e dòigh mhìorbhaileach a th’ ann an seinn gus clann fhaighinn an sàs ann an ionnsachadh cànain. Le faiceall, agus le tuigse air feumalachdan na cloinne air a bheil sinn ag amas, gabhaidh am feum as fheàrr a thoirt à seinn airson ionnsachadh.

Quickview

Seiseanan sònraichte

  1. Cearcall (Mindfulness)
  2. STaG – Speech Therapy and Gaelic App
  3. IntoFilm
  4. Reviving Gaelic 3-18
  5. SQA
  6. Tobar an Dualchais

Clàr-ama na Co-labhairt

Dimàirt 1 An Dàmhair
19:00 – 20:00

Clàradh

Clàradh

Tagh sruth aig a’ cho-labhairt…

Tràth-ìrean

Tràth Ìrean
Clàraich an-dràsta

Òraidiche / Stiùiriche Bùth-obrach / Neach-taisbeanaidh / Neach-tadhail eile nach eil a’ teagasg

 

Clàraich an-dràsta

An t-Alltan 2019

Làithean
Uairean
Mionaidean
Diogan

“Tha e math a bhith coinneachadh ri daoine eile san aon shuidheachadh riut fhèin.”

Dachaigh