Skip to content

Tachartasan Bhiortail

Fiosrachadh coitcheann

Gràmar

Mòrag NicIlleathain

Morag MacLean

21 Tachartasan Bhiortail (Clàraichte)

 • Ainmearan, fireann agus boireann
 • An t-alt san tuiseal ainmneach an cois ainmearan a’ tòiseachadh le fuaimreag no s
 • An t-alt san tuiseal ainmneach an cois ainmearan a’ tòiseachadh leis na litrichean eile
 • Buadhairean, ainmearan singilte
 • An gnìomhair Bi! Tràthan
 • Gnìomhairean riaghailteach
 • Ceistean, clàsan a’ tòiseachadh le gun/gum/nach
  +++

Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig 2.0

Tim Armstrong

Tim Armstrong

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

 • Iomairt Sgoil Dhùn Èideann
 • Ciamar a thuigear sgoil mhion-chànain?
 • FMG 2.0
 • FMG 1.0
 • Fèin-aithne
 • Fèin-aithne agus foghlam Gàidhlig
 • Dè th’ ann an Gàidheal?

Tràth-ìrean

Cluiche Rannsachail & Stòras sa Bhasgaid

Lisa NicDhòmhnaill

Lisa NicDhòmhnaill

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

 • Εὑρίσκω Heurisko
 • Friedrich Froebel
 • Elinor Goldschmied
 • Dè th’ ann?
 • Dè chuireas sinn ann?
 • An t-àite aig Inbhich
 • msaa

Ciad shùil air a’ ghoireas air-loidhne Gàidhlig nan Òg

Jackie Mullen

Jackie Mullen

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

Bùth-obrach ghoirid a’ toirt sealladh farsaing air a’ ghoireas air-loidhne Gàidhlig nan Òg.  Bidh e comasach do chompàirtichean siubhal tron làraich-lìn agus na stuthan as fheumaile a thaghadh airson taic a thoirt don luchd-ionnsachaidh òg aca.

Sùil nas dlùithe air cuspair ann an Gàidhlig nan Òg: An t-Sìde

Jackie Mullen

Jackie Mullen

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

An dèidh sealladh farsaing fhaighinn air làrach-lìn Gàidhlig nan Òg, bheir compàirtichean sùil nas dlùithe air cuspair na sìde. Ionnsaichidh iad òrain ùra agus bidh sgeulachdan agus gnìomhan furasta aca airson a dhèanamh còmhla ris an luchd-ionnsachaidh òg aca.

Gàidhlig nan Òg

Jackie Mullen

Jackie Mullen

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

 • Togail cànain Gàidhlig anns na tràth-bhliadhnachan
 • Cuspairean
 • Òrain
 • Gnìomhan
 • Bhidiothan
 • Powerpoints

Bun-sgoil

Giglets

Seona NicRuairidh

Seona McRuary

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

 

 • Dè th’ ann an Giglets?
 • An com-pàirteachas a th’ ann eadar Giglets agus Bòrd na Gàidhlig
 • Na prìomh fheartan de Giglets
 • Mar a stiùireas sibh tro Giglets
 • Beachdan air mar a chleachdas sibh Giglets sa chlas

Cluich agus Ionnsachadh

Lisa NicDhòmhnaill

Lisa NicDhòmhnaill

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

 • UNCRC
 • CaSM/CfE
 • Dè ch math ‘s a tha an sgoil againn?
 • Togail Cànain
 • Stiùireadh Reachdail airson Foghlam Gàidhlig
 • Ciamar a ghabhas taic a chumail ri clann fhad ‘s a bhios iad a’ cluiche agus ag ionnsachadh?
 • Ciamar a ghabhas cànan na cloinne a leasachadh ann an dòigh a tha freagarrach dhaibhsan?

A’ lìbhrigeadh ionnsachadh tro chluich ann am Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig

Katie Wight

Katie Wight

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

 • An drochaid eadar…
 • Oisean leabhraichean
 • Raon Sgrìobhaidh
 • Àireamhachd is Matamataig
 • Blocaichean, Saoghal Beag, Cluich mas Fhìor
 • Mar a bhios sinn a’ planadh na h-Àrainneachd
 • Agus tòrr a bharrachd!

Apps sa Ghàidhlig

Chris Mitchell

Chris Mitchell

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

 • Dèan Matamataig
 • Air a’ Chloc
 • Fios air Fuaimean

Bun-sgoil & Àrd-sgoil

Mothachas

Lorna Nic an t-Sagairt

Lorna Taggart

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

 • Mothachas anns a’ chlas
 • Eacarsaichean anail
 • Sgriopt airson fois bodhaig
 • Mothachas air a’ bhlàr a-muigh
 • Faclair & Ceangalan

2 x Slàinte agus Sunnd do thidsearan GME aig àm Covid-19 

Dr Raghnaid Fhriseal

Rachel Fraser

Tachartasan Bhiortail (Clàraichte)

 • Dè tha mu choinneamh sgoilearan?
 • Mì-chinnt

 • Epistemic Trust
 • Cothromachadh
 • Ciamar a chuireas mi seo an gnìomh?
 • Agus tòrr a bharrachd!

Àrd-sgoil

Quizlets 1

Emma Burrows

Emma Burrows

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

 • Dè th’ ann an Quizlet?
 • Dè nì sgoilearan?
 • A’ copaigeadh seat a rinn cuideigin eile
 • A’ cruthachadh seat ùr
 • A’ dèanamh diagram

Quizlets 2

Ceitidh Chaimbeul

Ceitidh Campbell

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

 • A bheil Quizlets feumail?
 • Seataichean
 • Fileantaich agus Luchd-ionnsachaidh
 • Clasaichean
 • Agus tòrr a bharrachd!