Roesmary Ward, An t-Alltan 2016
alltan-2017-workshops
alltan-2017

Fàilte

Bidh An t-Alltan 2017 air a chumail ann an Ionad Co-labhairt MhicDhòmhnaill san Aghaidh Mhòir, air 27 & 28 Sultain.

Tha a’ cho-labhairt seo a’ toirt sàr chothrom do luchd-foghlaim Gàidhlig air leasachadh dreuchdail agus a’ toirt cothrom sùil a thoirt air iomairtean teagaisg agus ionnsachaidh ùra tro shreath de dh’òraidean agus bùthan-obrach.

 

Stòrlann

Shona Niclllinnein

Shona Niclllinnein

Maureen McKenna

Maureen McKenna

Fosgladh / Òraid

Tha sinn toilichte innse gun tèid a’ cho-labhairt fhosgladh le .

Tha sinn toilichte innse cuideachd gum bi a’ bruidhinn Diardaoin.

Eachdraidh-beatha Òraidichean

Bùthan-obrach 2017

1. A-null ’s a-nall

Marie agus Fay, Bòrd na Gàidhlig

Òrain is rannan sìmplidh airson cleachadh anns na seiseanan 0-3 le clann agus pàrantan. Tha rannsachadh air sealltainn gu bheil òrain is rannan cho cudromach ann a bhith a’ togail agus a’ cleachdadh cànan agus ga stèidheachadh.

 

2. Go! Gaelic

Jackie Mullen

Bidh Jackie Mullen, bho Sgioba Sgaoilidh Go!Gaelic aig Stòrlann, a’ dèanamh bùth-obrach air mar a ghabhas an goireas Go! Gaelic a chleachdadh còmhla ri luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig bhon Tràth Ìre chun na Dàrna Ìre.

Bidh cothrom ann coimhead air planadh adhartais do Luchd-ionnsachaidh a tha ag ionnsachadh Gàidhlig mar L2 agus L3. Bidh Jackie, a dh’ionnsaich Gàidhlig i fhèin, a’ toirt trèanadh ann an GLL (Gaelic Language Learning) do thidsearan ann am meadhan Alba.

’S e prògram sònraichte a th’ ann an GLL (GLPS roimhe) le trèanadh, taic agus goireasan a dh’ullaicheas tidsearan leis na sgilean Gàidhlig agus na modhan teagaisg a tha riatanach gus Gàidhlig a lìbhrigeadh mar L2 no L3 bhon Tràth Ìre chun an Dàrna Ìre sa bhun-sgoil.

 

3. Cò tha sin?

Dougie Beck

A’ cleachdadh phupaidean airson cànan a bheothachadh le clann òg agus pàrantan.

A’ coimhead ri leabhraichean a thoirt beò le bhith a’ cleachdadh phupaidean agus ris an t-eòlas agus na sgilean againn fhèin a neartachadh. Diofar eisimpleirean airson pupaidean sìmplidh a chruthachadh le clann.

 

4. Tiugainn a-mach

Alasdair MacDhaibhidh

Cothrom a dhol a-mach mu chuairt an Taigh-òsta agus coimhead dè na rudan a nì sinn còmhla le clann òg agus pàrantan a-muigh anns an àrainneachd – ’s dòcha fiù ’s a’ coimhead airson mheanbh-bhiastagan.

A’ cruthachadh ghoireasan sìmplidh airson cleachdadh le clann a bhith a’ cluich a-muigh.

5. Cànan is cleachdadh

A’ cruthachadh àrainneachd làn Gàidhlig, stèidhichte air rannsachadh anns na tràth ìrean agus bogadh cànain. Tòrr mòr fios is rudan airson cànan a neartachadh le clann agus pàrantan. Ag obair còmhla le clann aig diofar aoisean.

 

6. Messy Play

MessyNess

Bùth-obrach air cluich le stuthan eadar-dhealaichte mar slaman-milis, cop, poll, gainmheach, duilleagan, flùr, uisge, dèideagan agus abair tòrr spòrs.

7. Fasgadh

Alasdair MacDhaibhidh

A’ cruthachadh àiteachan a-muigh airson clann a bhith a’ cluich agus ag ionnsachadh – a’ togail dens, ionadan-fasgaidh agus beagan sgilean “Bushcraft”.

alltan logo colour

 

Buidheann Fòcais air Measadh

Tha e aithnichte gu bheil goireasan a dhìth ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, agus tha seo a’ gabhail a-steach stuthan stèidhte air measadh.

Tha gu bheil na measaidhean nàiseanta a’ tòiseachadh air toirt oirnn beachdachadh air seo mar phrìomhachas.

Chan eil cus clàraichte ann an rannsachadh air na tha tidsearan FMG a’ faireachdainn mu mheasadh agus mun àite aige sa chlasrum. Chaidh còmhradh a chumail ri tidsearan air a’ chuspair seo aig a’ cho-labhairt, gus am beachdan fhaighinn air an raon seo de phoileasaidh agus cleachdadh.

An Dr Fiona Lyon agus An Dr Sarah NicGuaire  |  https://gaelicreadingproject.co.uk

Clàr-ama na Co-labhairt

19:00 – 20:00

Clàradh

Clàradh

Tagh sruth aig a’ cho-labhairt…

Tràth Ìrean

Tràth Ìrean
Clàraich an-dràsta

Òraidiche / Stiùiriche Bùth-obrach / Neach-taisbeanaidh / Neach-tadhail eile nach eil a’ teagasg

Clàraich an-dràsta

Bhidiothan

Dealbhan

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar

https://www.flickr.com/photos/storlann/albums/72157671425968194

An t-Alltan 2017

Làithean
Uairean
Mionaidean
Diogan

“Tha e math a bhith coinneachadh ri daoine eile san aon shuidheachadh riut fhèin.”

An t-Alltan air Twitter

Alltan Mascot