Skip to content
An t-Alltan – Dachaigh

Ionnsachadh air-loidhne do thidsearan Gàidhlig

Tràth-ìrean

Early years

Gàidhlig nan Òg, Cluiche Rannsachail & Stòras sa Bhasgaid…

Bun-sgoil

Primary school

Giglets, A’ lìbhrigeadh ionnsachadh tro chluich…

Bun-sgoil & Àrd-sgoil

high-school-primary

Mothachas, Slàinte agus Sunnd…

Àrd-sgoil

High school

Ceumannan, Fileanta, Google, Measaidhean, RSHP, Litreachas…

Fiosrachadh coitcheann

general-info-panel

Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig…

Gràmar

Gràmar

Gràmar: 21 bhidiothan agus fiosrachadh…

gramar-g-logo
gramar-g-strapline

Tha an stiùireadh air an làrach-lìn seo a’ dèiligeadh ri ceistean sònraichte a thaobh cleachdadh agus a’ feuchainn ris na ceistean sin a fhreagairt.

Chan eil e a’ toirt stiùireadh iomlan air gach taobh de na puingean a tha air an còmhdach.

Tha an stiùireadh ag amas air luchd-leughaidh aig a bheil eòlas air a’ Ghàidhlig mu thràth seach a bhith na theacsa bunaiteach airson ionnsachadh a’ chànain.

Gramar-g guidance
Mirean logo

Tha Mìrean a’ toirt stiùireadh air:

  • na prìomh phàtrain ann an gràmar na Gàidhlig
  • mar a dh’fhaodas tidsearan an teagasg agus an daingneachadh sa chlas.

Tha e air a mholadh gun cuir sgoiltean ri chèile prògram cànain stèidhte air Mìrean a bheir Gàidhlig sgoilearan air adhart ceum air cheum, o sgoil-àraich gu àrd-sgoil.

Bu chòir seo a bhith a’ gabhail a-steach:

  • ‘leasain’ cànain air an dèanamh gach latha (no co-dhiù gu cunbhalach)
  • teagasg agus daingneachadh cànain an lùib obair àbhaisteach a’ chlas.