Janet MacIver, BBC, An t-Alltan 2017
Maeve MacKinnon, Education Scotland Workshop, An t-Alltan 2017
Exhibitors, An t-Alltan 2017

Fàilte

Bidh An t-Alltan 2018 air a chumail ann an Ionad Co-labhairt MhicDhòmhnaill san Aghaidh Mhòir, air 26 & 27 Sultain.

Tha a’ cho-labhairt seo a’ toirt sàr chothrom do luchd-foghlaim Gàidhlig air leasachadh dreuchdail agus a’ toirt cothrom sùil a thoirt air iomairtean teagaisg agus ionnsachaidh ùra tro shreath de dh’òraidean agus bùthan-obrach.

Stòrlann

Bùthan-obrach 2018

Tràth Ìrean

1. Thig a chèilidh

Lindsey Charnley
Step wee cèilidh

Tòrr spòrs, danns agus seinn


2. Taic a bharrachd

Barbara Simons THC
Morna Butcher

Fiosrachadh airson taic a chumail ri pàrantan agus clann le feumalachdan sònraichte


3. Cò tha siud?

Aonghas MacLeòid
Fèisean nan Gàidheal

A’ toirt leabhraichean beò a’ cleachdadh pasgain Bookbug


4. Dannsa agus seinn

Sophie Stevenson / Peigi Nic a’ Phiocair

Geamannan agus gnìomhan airson clann fo aois 5 le òrain, ruitheam agus gluasad


5. An Gruffalo

Lindsey Charnley
Step wee cèilidh

A’ toirt sgeulachd a’ Ghruffalo beò tro òrain, dràma agus gluasad


An t-Alltan 2008-2018

Clàr-ama na Co-labhairt

Dimàirt 25 Sultain
19:00 – 20:00

Clàradh

Bhidiothan

Dealbhan

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar
https://www.flickr.com/photos/storlann/albums/

An t-Alltan 2018

Làithean
Uairean
Mionaidean
Diogan

“Tha e math a bhith coinneachadh ri daoine eile san aon shuidheachadh riut fhèin.”

An t-Alltan air Twitter

Dachaigh