Skip to content

Tachartasan Beò

Bun-sgoil

Compàirteachadh agus sgèile Leuven

Marina NicLeòid

Marina MacLeod

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

Amas an t-seisein

Mòr-sheallladh a thoirt air mar a bhios sinn a’ cleachdadh sgeìle Leuven

Dearbhadh Càileachd agus Tragadh

Marina NicLeòid

Marina MacLeod

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

Amas an t-seisein
Mòr-sheallladh a thoirt air mar a bhios sinn a’ tragadh teagasg agus ionnsachadh anns an sgoil againn.

Fonaigs

Anne Glennie | www.thelearningzoo.co.uk

Anne Glennie

Tachartasan Bhiortail (Clàraichte)

 • Seisean 1: Rannsachadh Leughaidh, Duilgheadasan Leughaidh & Dyslexia, agus Còd na h-Aibideil airson Gàidhlig agus Beurla
 • Seisean 2: Prionnsabalan Teagasg Fonaigs Shinteataig agus A’ teagasg Leughadh & Litreachadh le Còd Aibideil Coimpleacs
 • Seisean 3: Dè as coltas do leasan? Prìomh Ghnàth-ghnìomhan, Goireasan agus Sàr Chleachdadh

Chaidh na seiseanan seo a lìbhrigeadh ann am Beurla le iomradh air goireasan fonaigs anns a’ Ghàidhlig air www.storlann.co.uk/fios-air-fuaimean

Giglets

Seona NicRuairidh

Seona McRuary

Tachartas Bhiortail (Clàraichte) 

 • Dè th’ ann an Giglets?
 • An com-pàirteachas a th’ ann eadar Giglets agus Bòrd na Gàidhlig
 • Na prìomh fheartan de Giglets
 • Mar a stiùireas sibh tro Giglets
 • Beachdan air mar a chleachdas sibh Giglets sa chlas

Cluich agus Ionnsachadh

Lisa NicDhòmhnaill

Lisa NicDhòmhnaill

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

 • UNCRC
 • CaSM/CfE
 • Dè ch math ’s a tha an sgoil againn?
 • Togail Cànain
 • Stiùireadh Reachdail airson Foghlam Gàidhlig
 • Ciamar a ghabhas taic a chumail ri clann fhad ‘s a bhios iad a’ cluiche agus ag ionnsachadh?
 • Ciamar a ghabhas cànan na cloinne a leasachadh ann an dòigh a tha freagarrach dhaibhsan?

A’ lìbhrigeadh ionnsachadh tro chluich ann am Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig

Katie Wight

Katie Wight

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

 • An drochaid eadar…
 • Oisean leabhraichean
 • Raon Sgrìobhaidh
 • Àireamhachd is Matamataig
 • Blocaichean, Saoghal Beag, Cluich mas Fhìor
 • Mar a bhios sinn a’ planadh na h-Àrainneachd
 • Agus tòrr a bharrachd!

Apps sa Ghàidhlig

Chris Mitchell

Chris Mitchell

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

 • Dèan Matamataig
 • Air a’ Chloc
 • Fios air Fuaimean