Skip to content

Tachartasan

Àrd-sgoil

Fileanta: An Làrach-lìn

Màiri NicRisnidh

Rachel Kellow

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

 • Èisteachd
 • Leughagh / Litreachas
 • Labhairt
 • Sgriobhadh
 • Dràma
 • Na Meadhannan

WordWall [1] – A’ cruthachadh gheamannan air loidhne

Emma Burrows

Emma Burrows

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

Wordwall

Fileanta: Laoich Spòrs Ghàidhealach

Raonaid Kellow

Rachel Kellow

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

 • Slàint’ agus Sunnd – Fileanta: Laoich Spòrs Gàidhealach
 • Dè th’ ann?
 • Anns a’ ghoireas…
 • Ìre a’ ghoireis
 • Sgilean an lùib a’ ghoireis
 • Sreath de leasanan
 • Amasan Ionnsachaidh
 • Builean Soirbheachaidh
 • ../

Fileanta – A’ teagasg litreachas aig Nàiseanta 4/5 (Nobhail)

Iain Cuimneach

Iain Cumming

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

 • An Creanaiche le Ruairidh MacIlleathain (& Màiri NicEachairne)
 • Cuspair na Sgeulachd
 • Cò dha a than an leabhar seo
 • Dè na goireasan teagaisg a chuireas ris an leabhar?
 • Dè am beachd a th’ aig sgoilearan air a’ Chreanaiche?

Fileanta – A’ cur eòlas air aonad Runrig

Seonaidh Charity

Seonaidh Charity

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

Amasan an t-seisean seo:

 • Eòlas a chur air aonad ‘Runrig’ bhon chruinneachadh ‘Fileanta’;
 • Beachdachadh air mar a dh’fhaodar an goireas a chleachdadh;
 • Sùil a thoirt air eisimpleirean de leasanan a’ cleachdadh ‘Faileas air an Àirigh’.

RSHP – Goireas nàiseanta foghlaim air dàimhean,

fallaineachd feise agus pàrantachd do chlann is do dhaoine òga

Diane Bruce

Diane Bruce

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

 • A’  cur eòlas air làrach-lìn RSHP agus na goireasan a th’ oirre

 • A’ coimhead air sreath de leasanan mu ‘Aonta’ agus mar a thèid an cleachdadh ann an clasaichean Foghlam Sòisealta

 • A’ togail air planadh, amasan sòisealta agus cothroman labhairt ann an leasanan Foghlam Sòisealta

A’ dèanamh mheasaidhean agus obair-dachaigh air Google Forms

Iain Cuimneach

Iain Cumming

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

 • eisimpleir de mheasadh air Google Forms
 • ceanglaichean, faidhlichean fuaim agus screenshots
 • a’ ceartachadh agus a’ toirt fiosrachadh air ais do sgoilearan
 • mar a nì thu fhèin Google Form
 • a’ cumail fianais

A’ dèanamh aonadan Ceumannan eadar-ghnìomhach air Google Docs

Alasdair Bauld

Alasdair Bauld

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

 • Eisimpleir de Google Doc eadar-ghnìomhach le obair bho Ceumannan
 • A’ cur a-steach bhogsaichean ceumannan cànain
 • A’ cur a-steach cheanglaichean gu faidhlichean èisteachd Ceumannan
 • A’ cur a-steach dhealbhan agus eacarsaichean bho Cheumannan
 • A’ cur hyperlink ann an dealbh
 • A’ coimhead air freagairtean sgoilearan
 • A’ toirt fiosrachadh air ais gu sgoilearan

WordWall [2] – A’ sàbhaladh ùine

Emma Burrows

Emma Burrows

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

Wordwall example

WordWall [3] – Measaidhean agus toraidhean

Emma Burrows

Fàilte gu Ceumannan

Emma Burrows

Emma Burrows

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

 • Structar leabhar (the structure of a Ceumannan textbook)
 • Dè tha am broinn Modal? (what is contained in a module?)
 • Dè tha am broinn Aonad? (what is contained in a unit?)
 • Earrannan èisteachd (listening extracts)
 • Ceumannan cànain (grammar)

Fàilte gu Ceumannan air-loidhne

Emma Burrows

Emma Burrows

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

 • Sùil air làrach Ceumannan 1-5
 • Dè am fiosrachadh a gheibhear fo gach ‘tab’?
 • Ciamar a tha na h-earrannan èisteachd ag obrachadh?
 • Goireasan rin luchdachadh a-nuas
 • Beagan spòrs — Geamannan air loidhne agus Ceumanoke 
 • App Am Faclair Mòr

Quizlets 1

Emma Burrows

Emma Burrows

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

 • Dè th’ ann an Quizlet?
 • Dè nì sgoilearan?
 • A’ copaigeadh seat a rinn cuideigin eile
 • A’ cruthachadh seat ùr
 • A’ dèanamh diagram

Quizlets 2

Ceitidh Chaimbeul

Ceitidh Campbell

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

 • A bheil Quizlets feumail?
 • Seataichean
 • Fileantaich agus Luchd-ionnsachaidh
 • Clasaichean
 • Agus tòrr a bharrachd!