Skip to content

Tachartasan Beò

Bun-sgoil & Àrd-sgoil

Dearbhadh Càileachd agus Tragadh

Marina NicLeòid

Marina MacLeod

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

Amas an t-seisein
Mòr-sheallladh a thoirt air mar a bhios sinn a’ tragadh teagasg agus ionnsachadh anns an sgoil againn.

Mothachas

Lorna Nic an t-Sagairt

Lorna Taggart

Tachartas Bhiortail (Clàraichte)

 • Mothachas anns a’ chlas
 • Eacarsaichean anail
 • Sgriopt airson fois bodhaig
 • Mothachas air a’ bhlàr a-muigh
 • Faclair & Ceangalan

2 x Slàinte agus Sunnd do thidsearan GME aig àm Covid-19 

Dr Raghnaid Fhriseal

Rachel Fraser

Tachartasan Bhiortail (Clàraichte)

 • Dè tha mu choinneamh sgoilearan?
 • Mì-chinnt

 • Epistemic Trust
 • Cothromachadh
 • Ciamar a chuireas mi seo an gnìomh?
 • Agus tòrr a bharrachd!