alltan-workshop2
Archie MacLullich  1941-2015
An t-Alltan

Fàilte

Chaidh An t-Alltan 2015 a chumail ann an Ionad Co-labhairt MhicDhòmhnaill san Aghaidh Mhòir,
air 30 Sultain & 1 Dàmhair.

Tha a’ cho-labhairt seo a’ toirt sàr chothrom do luchd-foghlaim Gàidhlig air leasachadh dreuchdail agus a’ toirt cothrom dhaibh sùil a thoirt air iomairtean teagaisg agus ionnsachaidh ùra tro shreath de dh’òraidean agus bùthan-obrach.

Chaidh a’ cho-labhairt fhosgladh le Dr Alasdair Allan, am Ministear airson Ionnsachadh, Saidheans agus Cànanan na h-Alba. B’ iad Morair Mhinginis, Ruaraidh Iain MacLeòid, Cathraiche Bòrd Stiùiridh Sabhal Mòr Ostaig, agus Kirsteen NicDhòmhnaill, neach-aithris na sìde agus nan naidheachdan air BBC Allba, na h-òraidichean a bha againn.

Seo na bùthan-obrach a bha ann:

Alltan Mascot

Bùthan-obrach 2015

Bun-sgoil

1. Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig sna tràth bhliadhnachan: dòighean-obrach agus dùbhlain làitheil

Christine Stephen

A’ meòmhrachadh air modhan-obrach ann an Tràth Ìrean FMG
Madainn & Feasgar Diciadain

2. A’ cur ceòl a dh’obair dhut

Dolina Rothach

Tràth Bhliadhnachan – Bi Sunndach/A’ Chiste-chiùil
Madainn & Feasgar Diciadain

3. Matamataig agus Àireamhachd aig na Tràth Ìrean

Anne Thirkell

Àireamhachd aig na tràth ìrean
Madainn & Feasgar Diciadain

4. Teamplaidean Storyworld

Chris Mitchell, Cànan Earranta

Mar a chruthaicheas tu goireasan eadar-ghnìomhach do na sgoilearan agad le Clicker 6
Feasgar Diciadain & Madainn Diardaoin

5. ASN/SLT

Eàirdsidh MacLullich agus Rebecca Castello

ASN – Chaidh beachdachadh air trì modhan-obrach ùra a tha gan leasachadh tro dheuchainnean agus tro rannsachadh, anns an tèid ASN ann am FMG a mheasadh, agus air mar a thèid an cur gu feum anns a’ chlas.
SLT – Ag aithneachadh agus a’ toirt taic do chlann le Feumalachdan Cainnt, Cànain agus Conaltraidh ann am FMG.
Feasgar Diciadain & Madainn Diardaoin

6. Goireasan FMG + co-chlasaichean

Donna Barden

Goireasan FTG + co-chlasaichean
Madainn & Feasgar Diardaoin

7. A’ cleachdadh stuthan practaigeach air-loidhne/ làrach-lìn cànain ùr

Gwen Culbertson agus Màiri NicDhòmhnaill.

LASADH: Sùil air làrach-lìn ùr litreachais airson nan ìrean bun-sgoile. Cothrom cluich leis, rannsachadh air, agus ceistean a chur air Màiri is Gwen.
Madainn & Feasgar Diardaoin

8. Sgrìobhadh

Sarah Fhriseal agus Selina NicAoidh

Thug a bhùth-obrach seo sùil air dòighean anns an urrainn dhut stuthan VCOP agus tagsonamaidh Bloom a chleachdadh aig a’ chiad agus an dàrna ìre.
Madainn & Feasgar Diardaoin

Primary School Quick View

alltan logo colour

Clàr-ama na Co-labhairt

Dimàirt 29 Sultain
19:00 – 20:00

Clàradh

Bhidiothan

An t-Alltan 2016

“Tha e math a bhith coinneachadh ri daoine eile san aon shuidheachadh riut fhèin.”

Clàradh

Tagh sruth aig a’ cho-labhairt…

Òraidiche / Stiùiriche Bùth-obrach / Neach-taisbeanaidh / Neach-tadhail eile nach eil a’ teagasg

Clàraich an-dràsta

Bòrd / Luchd-obrach

Alltan Speaker
Clàraich an-dràsta

An t-Alltan air Twitter