Skip to content

Labhairt

N5 – Labhairt

  • Sùil air Spòrs
  • Lùth ath-nuadhachail
  • Lèirmheas air nobhail
  • Fèisean
  • Ùghdarrasan ionadail a’ brosnachadh na Gàidhlig
  • Stiùireadh nan oileanach (SQA)
Icon
N5 - Labhairt
Scottish Government

Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

Fileanta – Cruinneachadh de stuthan ùra airson fileantaich na Gàidhlig san Àrd-sgoil

Terms and Conditions | Privacy and Cookie Policy | Copyright

© Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

Labhairt