Skip to content

Pròiseact an Dàrna Cogaidh

Chaidh an goireas eadar-chuspaireil seo a chruthachadh airson taic a thoirt do luchd-teagaisg an cuspair seo a lìbhrigeadh le clasaichean 4-7 sa bhun-sgoil.

Tha planaichean agus goireasan feumail ann a tha a’ ceangal ris na cuspairean a leanas: A’ planadh CuspairAig an Dachaigh, Fògradh Chloinne, Anne Frank, Am Blitz, Prìosanaich Cogaidh, Obair nam Mnathan, Latha a’ Chuimhneachaidh.

A’ planadh Cuspair

Toiseach a’ Chogaidh

 

 

Image: Newspaper Vendor

Neville Chamberlain - 11.15m, 3 Sultain, 1939

Toiseach a’ Chogaidh

Bliadhnaichean an dèidh a’ Chiad Chogaidh cha robh an t-sìth anns an Roinn Eòrpa ach cugallach.

Bha Adolf Hitler ag obair gus a’ Ghearmailt a dhèanamh na dùthaich chumhachdach agus ged a rinn riaghaltasan Bhreatainn agus dùthchannan Eòrpach eile an dìcheall stad a chur air, dh’ fhaillich orra, agus leis sin thòisich cogadh cho mòr ’s cho cosgail ’s a bha riamh ann an eachdraidh a’ chinne-daonna.

No downloads found!

  “Tha an dùthaich seo a’ cogadh ris a’ Ghearmailt…”

  Image: Photograph of WW2 Battleship
  Graphic: 1930's Crown

  Aig An Dachaigh

  Graphic: Montage of WW2 Posters
  Graphic: Union Flag

  Cò ris a bha e coltach a bhith beò ann am Breatainn aig àm a’ chogaidh?

  WW2 Gas Mask

  • Am Fògradh
  • An Sgoil
  • Raiseanadh
  • Cur-seachadan
  • An Dubhadh
  • Fasgaidhean Anderson agus masgaichean-gas
  • Feachd na Dùthcha
  home guard shoulder badge
  Icon
  RAISEANADH BIADH FACLAN
  Icon
  RAISEANADH AODACH FACLAN
  Icon
  MASGAICHEAN GAS
  Icon
  FEACHD NA DUTHCHA TEACSA
  Icon
  FACLAN
  Icon
  AM FOGRADH TEACSA
  Graphic: Montage of WW2 Posters

  Am Blitz

  Fhuair sluagh Bhreatainn rabhadh anns an t-Sultain 1939 dùil a bhith aca ri ionnsaighean-adhair.

  Dè an sgrios a rinn a’ Luftwaffe air bailtean Bhreatainn oidhche an dèidh oidhche agus dè na h-oidhirpean a chaidh a dhèanamh gus daoine a dhìon bho bhomaichean feachd-adhair na Gearmailt?

  No downloads found!
   Image: Stuka Dive Bomber

   Blitz Bruaich Chluaidh

   Twitter

   Nam b’ e an-dè an-diugh, ciamar a chluinneamaid naidheachdan a’ chogaidh?

   Dè th’ ann an Twitter agus ciamar a bhios daoine ga chleachdadh gus teachdaireachdan a chur agus a leughadh.

   Ionnsaich mun dòigh anns am bi naidheachdan air an sgaoileadh air na meadhanan sòisealta.

   BBC – Naidheachdan

   BBC – An Là

   BBC – Radio nan Gàidheal

   No downloads found!

    Silhouette

    ’S iomadh ìomhaigh cogaidh a chì duine agus a dh’ fhuiricheas na inntinn.

    Tha cuid de luchd-ealain air silhouette thogalaichean sònraichte agus measgachadh dhathan a chleachdadh gus buaidh a’ mhillidh agus ionnsaighean a’ Bhlitz a thoirt gu aire dhaoine.

    No downloads found!

     an-darna-cogadh-henry-moore

     Artaigil pàipeir-naidheachd

     Seall ri eisimpleirean de sheann phàipearan-naidheachd bho àm a’ chogaidh gus faicinn an dreach a bh’ orra agus an stoidhle sgrìobhaidh a bh’ aig an luchd-naidheachd aig an àm agus smaoinich mu na h-ionnsaighean a thug bomairean Gearmailteach air factaraidhean armachd agus gàrraidhean shoithichean Taobh Chluaidh.

     Foghlam Alba – The Clydebank Blitz

     Icon
     FACLAN - AM BLITZ

     Beòthachadh

     Dè na h-ìomhaighean a thig gu d’ aire nuair a smaoineachas tu air a’ Bhlitz?

     Cothrom an seo beò-dhealbh mun Bhlitz a chruthachadh a’ cleachdadh stiall film, dealbh 3D no taois.

     No downloads found!

      stamp-blitz

      Graphic: Bombs
      Graphic: Bombs
      Image: Anne Frank
      Image: Anne Frank's Diary
      Stamp - Iudhach

      Anne Frank

      Rugadh Anneliese Marie Frank ann am Frankfurt am Main sa Ghearmailt air 12ra An t-Ògmhios 1929.

      Ghluais Otto Frank a theaghlach gu sàbhailteachd ann an Amsterdam anns An Òlaind nuair a bha e foilleasach gu robh gràin aig Hitler agus aig ceannardan Nadsaidheach eile air Iùdhaich agus gun robh iad a’ dèanamh leth-bhreith air feadhainn eile a bha, nam beachdsan, a’ cumail na dùthcha air ais.

      Chaidh leabhar-latha a thoirt do dh’Anne Frank air a co-là breith nuair a bha i 13 bliadhna.

      Sgrìobh i leabhar-latha fad còrr air dà bhliadhna nuair a bha i fhèin agus a teaghlach air falach bho na feachdan Nadsaidheach ann an Amsterdam.

      Sgrìobh i mu cuingealachadh agus a bhith a’ call saorsa ri linn a bhith am falach bho na Gearmailtich.

      Beatha le Buaidh – Anne Frank

       

      No downloads found!

       The Secret Annex Online

       Beatha le Buaidh

       Clann air Fògradh

       Chaidh an t-òrdugh ‘Dèanaibh fògradh air ball’ a thoirt seachad aig 11.07m Diardaoin 31 Lùnastal 1939.

       Mar thoradh air seo chaidh faisg air 3,000,000 leanabh a ghluasad à mòr-bhailtean agus à bailtean Bhreatainn ann an iomairt Opairèisean Pied Piper, gus faighinn air falbh bho bhomairean na nàmhaid.

       Foghlam Alba – Evacuation

       YouTube Carrie’s War

       No downloads found!

        Prìosanaich Cogaidh

        Image: PoWs walking with hands in the air

        Bha sinn a’ coiseachd a h-uile latha, fad trì seachdainean.”

        PoWs

        Èist ri seann ghaisgich ag innse mar a thachair dhaibh nuair a chaidh an glacadh agus an cur an grèim mar phrìosanaich ann an campaichean-cogaidh sa Phòlainn.

        Tobar an Dualchais – 24665
        Tha dithis shaighdearan à Uibhist a Tuath ag innse mar a thachair às dèidh dhaibh a bhith air an glacadh aig na Gearmailtich aig St Valery ann an 1940: mar a chaidh an toirt nam prìosanaich-cogaidh gu campaichean anns a’ Phòlainn, far an robh iad an greim gu 1945.

        Tobar an Dualchais – 5747
        Chaidh Seonaidh MacIllIosa gu Cardiff airson deireadh-seachdain airson cruinneachadh de sheann eòlaichean; prìosanaich cogaidh a bha air a bhith còmhla ris ann an campa Milag Nord ann an ceann a tuath na Gearmailt eadar 1941 agus 1945.

        Èisteachd loidhne tìm agus leabhar latha

        No downloads found!

         Èisteachd, aithisg

         No downloads found!

          german stamp ww2 a

          German officer speaking to POWs - WW2
          pow 2
          WRNS LAPEL BADGE

          Obair nam Mnathan Aig Àm A’ Chogaidh

          Womens Timber Corps

          Leis gun deach barrachd is barrachd fhireannach a thogail dha na feachdan armaichte, cha robh gu leòr air fhàgail gus na factaraidhean a chumail a’ dol, no tuathanasan a chumail a’ fàs biadh.

          Dh’fheumadh boireannaich an obair a b’ àbhaist do fhireannaich a dhèanamh a ghabhail os làimh.

          Foghlam Alba – Mnathan an Fhiodha agus Caileagan Fearainn

          Taigh-tasgaidh nan Gàidheal – Obair Àm-cogaidh Anna NicDhòmhnaill

          ATS operating searchlight World War 2

          • An WRNS – Seirbheis Cabhlach Rìoghail nam Ban
          • An ATS – Seirbheis Taic Dhùthchail
          • An WAAF – Feachd-adhair Taic nam Ban
          • An WLA – Feachd Fearainn nam Ban (Feachd Fearainn na h-Alba, ann an Alba)

           

           

          Womens' Land Army

          No downloads found!
           Graphic: Montage of WW2 Posters
           Image: Womens' Land Army Badge
           VE DAY
           Dachaigh

           Luchdaich a-nuas

           No downloads found!

            Aig dol fodha na grèine…

            Latha a’ Chuimhneachaidh

            Air Latha a’ Chuimhneachaidh bidh daoine a’ cur urram air na milleanan a chaidh às an rathad ann an diofar chogaidhean o sguir a’ Chiad Chogadh.

            Tha dà mhionaid de shàmhchair ga chumail aig 11m air an 11mh den t-Samhain, ach carson a tha seo agus dè bhios a’ tachairt aig Seirbheis Cuimhneachaidh?

            Latha a’ Chuimhneachaidh (MS Sway)

            No downloads found!

             Commando Memorial, Spean Bridge