Skip to content

Pròiseact an Dàrna Cogaidh

Tidsearan

Chaidh an goireas eadar-chuspaireil seo a chruthachadh airson taic a thoirt do luchd-teagaisg an cuspair seo a lìbhrigeadh le clasaichean 4-7 sa bhun-sgoil.

Tha planaichean agus goireasan feumail ann a tha a’ ceangal ris na cuspairean a leanas: A’ planadh CuspairAig an Dachaigh, Fògradh Chloinne, Anne Frank, Am Blitz, Prìosanaich Cogaidh, Obair nam Mnathan, Latha a’ Chuimhneachaidh.

A’ planadh Cuspair

A’ planadh Cuspair

Dè am fiosrachadh às a bheil sgoilearan cinnteach agus dè na cuspairean a bu chaomh leotha a rannsachadh?

Cleachd na goireasan seo gus notaichean a chlàradh agus stiùireadh a thoirt do na sgoilearan.

No downloads found!

  Toiseach a’ Chogaidh

   

   

  Image: Newspaper Vendor

  Neville Chamberlain - 11.15m, 3 Sultain, 1939

  Toiseach a’ Chogaidh

  Bliadhnaichean an dèidh a’ Chiad Chogaidh cha robh an t-sìth anns an Roinn Eòrpa ach cugallach.

  Bha Adolf Hitler ag obair gus a’ Ghearmailt a dhèanamh na dùthaich chumhachdach agus ged a rinn riaghaltasan Bhreatainn agus dùthchannan Eòrpach eile an dìcheall stad a chur air, dh’ fhaillich orra, agus leis sin thòisich cogadh cho mòr ’s cho cosgail ’s a bha riamh ann an eachdraidh a’ chinne-daonna.

  No downloads found!

   “Tha an dùthaich seo a’ cogadh ris a’ Ghearmailt…”

   Image: Photograph of WW2 Battleship
   Graphic: 1930's Crown

   Aig An Dachaigh

   Graphic: Montage of WW2 Posters
   Graphic: Union Flag

   Cò ris a bha e coltach a bhith beò ann am Breatainn aig àm a’ chogaidh?

   WW2 Gas Mask

   • Am Fògradh
   • An Sgoil
   • Raiseanadh
   • Cur-seachadan
   • An Dubhadh
   • Fasgaidhean Anderson agus masgaichean-gas
   • Feachd na Dùthcha
   home guard shoulder badge
   Icon
   TAISBEANADH BEACHDAN
   Icon
   MAILEID DEALBH
   Graphic: Montage of WW2 Posters

   Am Blitz

   Fhuair sluagh Bhreatainn rabhadh anns an t-Sultain 1939 dùil a bhith aca ri ionnsaighean-adhair.

   Dè an sgrios a rinn a’ Luftwaffe air bailtean Bhreatainn oidhche an dèidh oidhche agus dè na h-oidhirpean a chaidh a dhèanamh gus daoine a dhìon bho bhomaichean feachd-adhair na Gearmailt?

   No downloads found!
    Image: Stuka Dive Bomber

    Blitz Bruaich Chluaidh

    Twitter

    Nam b’ e an-dè an-diugh, ciamar a chluinneamaid naidheachdan a’ chogaidh?

    Dè th’ ann an Twitter agus ciamar a bhios daoine ga chleachdadh gus teachdaireachdan a chur agus a leughadh.

    Ionnsaich mun dòigh anns am bi naidheachdan air an sgaoileadh air na meadhanan sòisealta.

    BBC – Naidheachdan

    BBC – An Là

    BBC – Radio nan Gàidheal

    No downloads found!

     Silhouette

     ’S iomadh ìomhaigh cogaidh a chì duine agus a dh’ fhuiricheas na inntinn.

     Tha cuid de luchd-ealain air silhouette thogalaichean sònraichte agus measgachadh dhathan a chleachdadh gus buaidh a’ mhillidh agus ionnsaighean a’ Bhlitz a thoirt gu aire dhaoine.

     No downloads found!

      an-darna-cogadh-henry-moore

      Artaigil pàipeir-naidheachd

      Seall ri eisimpleirean de sheann phàipearan-naidheachd bho àm a’ chogaidh gus faicinn an dreach a bh’ orra agus an stoidhle sgrìobhaidh a bh’ aig an luchd-naidheachd aig an àm agus smaoinich mu na h-ionnsaighean a thug bomairean Gearmailteach air factaraidhean armachd agus gàrraidhean shoithichean Taobh Chluaidh.

      Foghlam Alba – The Clydebank Blitz

      No downloads found!

       Beòthachadh

       Dè na h-ìomhaighean a thig gu d’ aire nuair a smaoineachas tu air a’ Bhlitz?

       Cothrom an seo beò-dhealbh mun Bhlitz a chruthachadh a’ cleachdadh stiall film, dealbh 3D no taois.

       No downloads found!

        stamp-blitz

        Graphic: Bombs
        Graphic: Bombs
        Image: Anne Frank
        Image: Anne Frank's Diary
        Stamp - Iudhach

        Anne Frank

        Rugadh Anneliese Marie Frank ann am Frankfurt am Main sa Ghearmailt air 12ra An t-Ògmhios 1929.

        Ghluais Otto Frank a theaghlach gu sàbhailteachd ann an Amsterdam anns An Òlaind nuair a bha e foilleasach gu robh gràin aig Hitler agus aig ceannardan Nadsaidheach eile air Iùdhaich agus gun robh iad a’ dèanamh leth-bhreith air feadhainn eile a bha, nam beachdsan, a’ cumail na dùthcha air ais.

        Chaidh leabhar-latha a thoirt do dh’Anne Frank air a co-là breith nuair a bha i 13 bliadhna.

        Sgrìobh i leabhar-latha fad còrr air dà bhliadhna nuair a bha i fhèin agus a teaghlach air falach bho na feachdan Nadsaidheach ann an Amsterdam.

        Sgrìobh i mu cuingealachadh agus a bhith a’ call saorsa ri linn a bhith am falach bho na Gearmailtich.

        Beatha le Buaidh – Anne Frank

         

        No downloads found!

         The Secret Annex Online

         Clann air Fògradh

         Chaidh an t-òrdugh ‘Dèanaibh fògradh air ball’ a thoirt seachad aig 11.07m Diardaoin 31 Lùnastal 1939.

         Mar thoradh air seo chaidh faisg air 3,000,000 leanabh a ghluasad à mòr-bhailtean agus à bailtean Bhreatainn ann an iomairt Opairèisean Pied Piper, gus faighinn air falbh bho bhomairean na nàmhaid.

         Foghlam Alba – Evacuation

         YouTube Carrie’s War

         No downloads found!

          Prìosanaich Cogaidh

          Image: PoWs walking with hands in the air

          Bha sinn a’ coiseachd a h-uile latha, fad trì seachdainean.”

          PoWs

          Èist ri seann ghaisgich ag innse mar a thachair dhaibh nuair a chaidh an glacadh agus an cur an grèim mar phrìosanaich ann an campaichean-cogaidh sa Phòlainn.

          Tobar an Dualchais – 24665
          Tha dithis shaighdearan à Uibhist a Tuath ag innse mar a thachair às dèidh dhaibh a bhith air an glacadh aig na Gearmailtich aig St Valery ann an 1940: mar a chaidh an toirt nam prìosanaich-cogaidh gu campaichean anns a’ Phòlainn, far an robh iad an greim gu 1945.

          Tobar an Dualchais – 5747
          Chaidh Seonaidh MacIllIosa gu Cardiff airson deireadh-seachdain airson cruinneachadh de sheann eòlaichean; prìosanaich cogaidh a bha air a bhith còmhla ris ann an campa Milag Nord ann an ceann a tuath na Gearmailt eadar 1941 agus 1945.

          Èisteachd loidhne tìm agus leabhar latha

          No downloads found!

           Èisteachd, aithisg

           No downloads found!

            german stamp ww2 a

            German officer speaking to POWs - WW2
            pow 2
            WRNS LAPEL BADGE

            Obair nam Mnathan Aig Àm A’ Chogaidh

            Womens Timber Corps

            Leis gun deach barrachd is barrachd fhireannach a thogail dha na feachdan armaichte, cha robh gu leòr air fhàgail gus na factaraidhean a chumail a’ dol, no tuathanasan a chumail a’ fàs biadh.

            Dh’fheumadh boireannaich an obair a b’ àbhaist do fhireannaich a dhèanamh a ghabhail os làimh.

            Foghlam Alba – Mnathan an Fhiodha agus Caileagan Fearainn

            Taigh-tasgaidh nan Gàidheal – Obair Àm-cogaidh Anna NicDhòmhnaill

            ATS operating searchlight World War 2

            • An WRNS – Seirbheis Cabhlach Rìoghail nam Ban
            • An ATS – Seirbheis Taic Dhùthchail
            • An WAAF – Feachd-adhair Taic nam Ban
            • An WLA – Feachd Fearainn nam Ban (Feachd Fearainn na h-Alba, ann an Alba)

             

             

            Womens' Land Army

            No downloads found!
             Graphic: Montage of WW2 Posters
             Image: Womens' Land Army Badge

             Aig dol fodha na grèine…

             Latha a’ Chuimhneachaidh

             Air Latha a’ Chuimhneachaidh bidh daoine a’ cur urram air na milleanan a chaidh às an rathad ann an diofar chogaidhean o sguir a’ Chiad Chogadh.

             Tha dà mhionaid de shàmhchair ga chumail aig 11m air an 11mh den t-Samhain, ach carson a tha seo agus dè bhios a’ tachairt aig Seirbheis Cuimhneachaidh?

             Latha a’ Chuimhneachaidh (MS Sway)

             No downloads found!

              Commando Memorial, Spean Bridge