Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
Image: Leis an Airgead

Cinn-latha airson 2009

13 Màrt 2009

Bidh an t-Alltan air a chumail ann an Struighlea air 7 agus 8 Dàmhair 2009. Tuilleadh fiosrachaidh ri thighinn a dh'aithghearr.

'Tha MRG, a' bhuidheann eadar-ùghdarrais airson foghlaim Ghàidhlig, air tabhartas gu math fialaidh a thabhann do Stòrlann mu choinneamh 'An t-Alltan 2009'. Ar taing do MRG; leigidh an t-airgead seo leinn barrachd de mhaoineachadh Riaghaltas na h-Alba agus Bhòrd na Gàidhlig a chur mu choinneamh ghoireasan.


Graphic: FF correction