Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
Image: Johanna Marshall


Ceannard Ùr do Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

17 Gearran 2010

Tha Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig toilichte ainmeachadh gur e Johanna Marshall Ceannard ùr na buidhne. Tha Johanna an-dràsta ag obair mar Thidsear Bun-sgoile ann an Airidhantuim do Chomhairle nan Eilean Siar.

Buinidh Johanna do Sgìre a’ Bhac ann an Eilean Leòdhais. Cheumnaich i bhon Cholaiste Foghlaim a Tuath, Obar Dheathain le urram ann am Foghlam. Tha Johanna air obrachadh ann an teagasg, mar Prìomh Thidsear agus Tidsear Bun-sgoile ann an Sruighlea agus sna h-Eileanan. Tha ùidh aice ann am bàrdachd, sgeulachdan agus litreachas. An-dràsta, tha i a’ sgrìobhadh dà leabhar Gàidhlig do chlainn.

Thuirt Murchadh MacÌomhair, Neach-cathrach Stòrlann, “Tha sinn air leth toilichte neach cho tàlantach fhaighinn mar ar Ceannard ùr. Bidh an t-eòlas teagaisg a th’ aice gu math feumail airson Stòrlann a stiùireadh san àm ri teachd agus airson togail air an obair ionmholta a thathas a’ dèanamh.”

Bidh Johanna suidhichte ann an oifis Stòrlann ann an Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais.

 


 

Graphic: FF correction