Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
Graphic: An Seotal

Fuaimean fonaig Ghàidhlig - litrichean magnaiteach

19 Samhain 2008

Tha goireas ùr dìreach air nochdadh bhon Stòrlann, sin litrichean magnaiteach de na fuaimean fonaig Ghàidhlig.

Chaidh an goireas seo a dhèanamh às dèidh iarrtas bho thidsearan airson stuthan taic a bheireadh cuideachadh don chloinn le litreachadh Gàidhlig. Anns gach seata tha 90 diofar magnait a’ gabhail a-steach fuaimreagan le sràcan. Bheir iad cothrom don chloinn air faclan a bhristeadh sìos don na fuaimean fa-leth aon uair ’s gu bheil na fuaimean aca

Tha na litrichean air an dèanamh à cop rubair, purpaidh. Tha iad ceangailte mar a bhiodh iad ann a’ làmh-sgrìobhaidh àbhaisteach ’s tha sinn an dòchas gum bi seo na thaic ionnsachaidh le leasachadh sgrìobhadh do chlann air a bheil sin a dhìth.

Bhiodh e math ur beachdan a chluinntinn air na stuthan seo agus gu dearbh ma tha beachd sam bith eile agaibh air stuthan a bhiodh feumail leigibh brath thugainn.

Image: Magnetic Letters

Graphic: FF correction