Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
Image: Leis an Airgead

Goireasan ùra

16 Ògmhios 2009

Thàinig sgoilearan bho Bhun-sgoil Pholl Lòchaidh agus bho Bhun-sgoil Ghàidhlig Inbhirnis còmhla ri Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig ann an Taigh-òsta Dhruim Athaisidh an Inbhir Nis air an 9 Ògmhios, cuide ri foillsichearan is caraidean gus trì Goireasan ùra a chur air bhog.

Chuir Màiri Kidd - Ceannard Stòrlann fàilte chridheil air na bha an làthair agus mhìnich Dòmhnall Iain MacRisnidh – Oifigear Phròiseactan a bha os cionn nam proiseactan, buannachdan agus amasan nan goireasan. Chuidich sgoilearan Pholl Lòchaidh an geama bùird Siuthad! a chur air bhog agus sheall iad dhuinn am feum a tha stùthan GLPS a’ toirt air a’ Ghàidhlig aca, le na h-òrain bhrèagha a sheinn iad.

An ath ghoireas a chaidh a chur air bhog b’ e, Mo Chreideamh, sùil air diofar chreideamhan an t-saoghail. Seo goireas airson clàr-geal a tha a’ mìneachadh nan sia creideamhan as motha san t-saoghal agus a tha gan toirt còmhla ann an co-theacsa Albannach agus gam mìneachadh tro shùilean òigridh.

Fhuaireas taisbeanadh sgoinneal bho chlann bhun-sgoil Inbhir Nis airson an treas goireas, Kar2ouche: Sgrìobhadh cruthachail a chur air bhog. Leasaichidh an goireas sgilean sgrìobhaidh nan sgoilearan le uirsgeulan agus sgeulachdan traidiseanta. Sheall na sgoilearan dhuinn mar a chruthaich iad sgeulachdan traidiseanta agus sgeulachdan air an tug iad an dreach fhein!

Rinn na sgoilearan air fad oidhirp agus thug iad madainn thlachdmhor dha gach duine a bha an làthair. Bha seo na adhbhar misneachd chan ann a-mhain do Stòrlann ach gu saoghal na Gàidhlig air fad.

www.flickr.com
storlann's Goireasan ูra photoset storlann's Goireasan ùra photoset

Cuir Fios

01851 700880
www.flickr.com
This is a Flickr badge showing items in a set called Goireasan ùra. Make your own badge here.
Graphic: FF correction