Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
Sṭrlann

Dreuchd Bhàn

Tha Stòrlann a’ cur taic ri foghlam Gàidhlig gu nàiseanta, gu sònraichte le bhith a’ co-òrdanachadh ullachadh agus sgaoileadh ghoireasan-teagaisg. Tha prìomh oifis Stòrlann ann an Leòdhas ach tha buill den sgioba ag obair air feadh Alba.

Tha dreuchd bhàn againn an-dràsta:

Oifigear Trèanaidh & Chompàirteachasan

 

Tiotal na dreuchd:       Oifigear Trèanaidh agus Chompàirteachasan
Àite:                             Oifis Steòrnabhaigh, no eile, le co-rèiteachadh.
Fo stiùireadh:               Ceannard Stòrlann
FTE agus Ùine:             Làn-ùine, ùine fhosgailte
Tuarastal:                     £29,395  
Cuibhreannan:             Cuibhreann Eileanan Iomallach Alba (ma tha sin iomchaidh)
Uairean obrach:           35 uairean san t-seachdain
Peinnsean:                  Tha Stòrlann a’ cur 9% den bhun-thuarastal ris

Fòrladh Bliadhnail:      25 latha agus cuideachd 12 saor-làithean poblach

 

Icon: Word Document Foirm Iarrtais Obrach

Icon: Word DocumentCunntas mun Dreuchd / Cunntas mun Neach-obrach

Icon: PDF Foirm Co-ionannachd Chothroman

 

Gheibhear pasganan-fiosrachaidh is foirmean-iarrtais an seo no faodar fònadh gu Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig, An Tosgan, 54 Rathad Shìophoirt, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais HS1 2SD

Fòn: 01851 700880

Post-d: dreuchdan@storlann.co.uk

Ceann-latha airson iarrtasan: 21/03/22

 

 

Cuir Fios

01851 700880
Graphic: FF correction