Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
Graphic : News montage

Naidheachdan

 

25/11/13

 

Nàiseanta 5 (Fileantaich agus Luchd-ionnsachaidh)

A chàirdean chòir,

Bidh sibh mothachail  nach robh fo-dheuchainnean Nàiseanta 5 (Fileantaich agus Luchd-ionnsachaidh) an lùib a’ phasgain a fhuair sibh air CD bho chionn ghoirid oir cha robh e nar dùil an dèanamh.

Bhon uair sin tha sinn air tagraidhean fhaotainn bho ghrunn sgoiltean airson a leithid seo de phàipearan ullachadh agus, ann an neart sin, tha Stòrlann air co-dhùnadh pàipearan deuchainn Nàiseanta 5 a dheasachadh mar ghoireas do sgoiltean  a tha airson fo-dheuchainn a chleachdadh.

Bu mhath leam ur n’ aire a tharraing gu na puingean a leanas:

  • Cha bu chòir na fo-dheuchainnean a bhith air an cleachdadh mar phrìomh eisimpleir air ìre a’ chùrsa oir tha stuth samhail air fhoillseachadh le SQA airson an adhbhair seo.
  • Cha robh e ceadaichte do Stòrlann luchd-sgrìobhaidh a bha air am fastadh le SQA airson pàipearan N5 ullachadh a tharraing a-steach air obair ullachaidh nam pàipearan fo-dheuchainn.
  • Ma tha sgoiltean airson atharrachadh a dhèanamh air na ceistean a th’ anns na pàipearan, tha cothrom ann sin a dhèanamh. Tha faidhle ‘Word’ an cois gach pàipear airson an roghainn seo fhuasgladh.
  • Leis gu bheil cùrsa N5 ùr, tha Stòrlann air ìre nam pàipearan a sheatadh a rèir an eisimpleir a tha air a thoirt dhuinn le SQA a thaobh ìre a’ chànain, gnè nan ceistean agus fad nan earrainnean.

Tha Stòrlann ag amas air na pàipearan (air CD le faidhlichean MP3 nan cois) a sgaoileadh mu 16 Dùbhlachd 2013.

Cuireadh do luchd-sgrìobhaidh:

Tha e nar rùn tagradh a dhèanamh airson maoin a bheir cothrom dhuinn trì pàipearan an urra airson fileantaich agus luchd-ionnsachaidh  ullachadh aig ìre N5. Bhiodh e feumail na beachdan a th’ agaibh air pàipearan deuchainn N5 na bliadhna seo fhaotainn airson iùl a thoirt don luchd- sgrìobhaidh a bhios an sàs ann an cruthachadh a’ ghoireis seo. Ma tha neach ann le dèoin compàirt a ghabhail tro sgrìobhadh is deasachadh, cuiribh fios thugam.

Anns an dealachadh bu mhath leam taing a thoirt dhuibh airson ur taic agus ur molaidhean mu choinneimh a’ chuspair seo.

Ann an dòchas gun tèid gu math dhuibh.

Le deagh dhùrachd


 
Dòmhnall MacGilleMhoire
Ceannard

 

Cuir Fios

01851 700880
Graphic: FF correction