Gàidhlig|English
Logo: StorlannGraphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
An Dàrna Cogadh | WW2Fileanta - Cruinneachadh de stuthan airson fileantaich na Gàidhlig san Àrd-sgoilLasadh - Goireasan dhaibhsan a tha a’ teagasg tro mheadhan na Gàidhlig sa bhun-sgoil Go!Gaelic - Gaelic Laungauge Learning as part of L2 or L3 in primary schoolsBi Sunndach & SeinnHome EconomicsMealladhCeaird an SgriobhaicheImage: Vikings ResourceTobar an DualchaisGaelic Giglets
Graphic: Layout device

Goireasan Gàidhlig airson Foghlam

Fàilte gu làrach-lìn Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig, a' bhuidheann a tha a' co-òrdanachadh foillseachadh agus sgaoileadh ghoireasan do dh'fhoghlam Gàidhlig air feadh Alba.

Welcome to the website of Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig, the organisation charged with co-ordinating the production and distribution of Gaelic educational resources throughout Scotland.

Air an Làraich

Scottish QuestBùth

Dùthaich, Dualchas agus Dànachd! Fosglaibh Ciste Ulaidh na h-Alba... 

Ciste Ullaidh...

 

Graphic: FF correction

Image: WW2 Gas MaskAn Dàrna Cogadh

Chaidh an goireas eadar-chuspaireil seo a chruthachadh airson taic a thoirt do luchd-teagaisg an cuspair seo a lìbhrigeadh le clasaichean 4-7 sa bhun-sgoil.

An Dàrna Cogadh...

 

Graphic: FF correction

Graphic Text : gaelic4parents.com

This website is a fun filled resource for parents with children in Gaelic Medium Education. Join an on-line community, get help with homework, play games, listen to Gaelic phrases and lots, lots more...

Eadar dà Sgeul

Cruinneachadh de sgeulachdan goirid le measgachadh de sgeulachdan ùra agus sgeulachdan aithnichte.

Duilleagan-obrach
DràmaLogo: Mirean

’S e làrach do thidsearan a th’ ann am Mìrean airson taic a thoirt dhaibh le gràmar sa Ghàidhlig.Graphic Link : Catriona Air ChuairtSocial Media Icons Twitter Flickr Facebook

Cuir Fios

01851 700880

Graphic Link: Ceumannan

Logo: An Seotal
Facal an latha

Info-link: www.learngaelic.net Website security
Graphic: FF correction