Gàidhlig|English
Logo: StorlannGraphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
Graphic: Commonwealth Games 2014Tobar an DualchaisGaelic GigletsHome EconomicsCeaird an SgriobhaicheMealladhImage: Vikings Resource
Graphic: Layout device

Fàilte / Welcome

Fàilte gu làrach-lìn Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig, a' bhuidheann a tha a' co-òrdanachadh foillseachadh agus sgaoileadh ghoireasan do dh'fhoghlam Gàidhlig air feadh Alba.

Welcome to the website of Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig, the organisation charged with co-ordinating the production and distribution of Gaelic educational resources throughout Scotland.

Ùr air an Làraich

Image: MealladhGeamannan a’ Cho-fhlaitheis

Tha Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig agus Foghlam Alba air leth toilichte innse gu bheil sinn a' sgaoileadh goireas dathach tarraingeach air Geamannan a' Cho-fhlaitheis.

Glaschu 2014

Graphic: FF correction

Image: MealladhMar a chuala mise e

Mar leudachadh air an leabhar Mar a Chuala Mise E, tha sinn toilichte toradh a’ cho-obrachaidh againn còmhla ri Fèisean nan Gàidheal a thoirt thugaibh.

Sgriobtaichean dràma

Graphic: FF correction

Image: Na Lochlannaich - A new resource from StòrlannNa Lochlannaich

Chaidh an goireas seo a chruthachadh airson 's gun ionnsaich sgoilearan mu na Lochlannaich ann an dòigh tharraingeach.

Tuilleadh fìosrachaidh

Graphic: FF correction

Graphic Text : gaelic4parents.com

This website is a fun filled resource for parents with children in Gaelic Medium Education. Join an on-line community, get help with homework, play games, listen to Gaelic phrases and lots, lots more...

Eadar dà Sgeul

Cruinneachadh de sgeulachdan goirid le measgachadh de sgeulachdan ùra agus sgeulachdan aithnichte.

Duilleagan-obrach
DràmaLogo: Mirean

’S e làrach do thidsearan a th’ ann am Mìrean airson taic a thoirt dhaibh le gràmar sa Ghàidhlig.Graphic Link : Catriona Air ChuairtSocial Media Icons Twitter Flickr Facebook

Cuir Fios

01851 700880

Graphic Link: Ceumannan

Logo: An Seotal
Facal an latha

Info-link: www.learngaelic.net
Graphic: FF correction