Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
Graphic: A' Chiste-chiuil

A' Chiste-Chiùil

11 Samhain 2011

Air nochdadh às ùr bho Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig agus Young Musicians Hebrides tha A' Chiste-Chiùil.

'S e bogsa de dh'ionnsramaidean ciùil a tha seo le pasgan de notaichean stiùiridh air mar a cheachdar an goireas.

Tha seiseanan trèanaidh fa-near dhuinn a bharrachd air seiseanan trèanaidh air-loidhne.

Chaidh fàilte mhòr a chur air a' ghoireas aig co-labhairt nan tidsearan, An t-Alltan, ann an Inbhir Nis san Dàmhair.

Tha cothroman an cois a' ghoireis seo leigeil leis a' chloinn (agus an tidsear!) cluich le ceòl gus fàs cofhurtail leis 's iad ag ionnsachadh òrain, rannan agus fuinn a bheir dhaibh bonn-stèidh bho aois òg.

Tha sinn an dòchas gum bi spòrs aig tidsearan agus sgoilearan sna tràth-ìrean agus gum bi an goireas seo gu feum dhaibh.

 

Newly published by Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig and Young Musicians Hebrides is A' Chiste Chiùil.

This resource consists of a box of musical instruments with a folder of teaching notes.

Training sessions are planned in conjunction with YMH together with online training sessions.

The resource received an enthusiastic welcome at An t-Alltan,the teachers' conference in Inverness in October.

The kit provides opportunities for the children (and the teacher!) to play with music and to become comfortable with it while learning songs, rhymes and tunes which will give them a solid foundation from a young age.

We hope that teachers and pupils at early years' level have fun with the kit and that it proves useful to them.

Cuir Fios

01851 700880
Graphic: FF correction