Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
Loading!

Anns a’ bheairt


Bun-Sgoiltean


Matamataig

 • Giant Discussion 1-3: leabhraichean airson fuasgladh cheist bhon chompanaidh Kingscourt

Cànan agus LitearrachdImage: Creative Writing CD

 • Cearcall a’ Chruinne-cè: Cruinneachadh bàrdachd
 • Sgrìobhadh com-pàirtichte: teacsaichean airson ìrean C gu F
 • Uamhan nan Cnàmhan agus Ailig Aurora: nobhailean do cheann shuas na bun-sgoile
 • IT airson Tràth-ìrean: diosg de stuthan airson coimpiutair no clàr geal
 • Sàr obair: foillseachadh ìre C san t-sreath
 • Faclair na Sgoile: faclair ùr stèidhichte air stuthan Brìgh nam Facal
 • Crosgagan: pasganan-taice airson nan nobhailean
 • Sgrìobhadh cruthachail: diosg eile bho Kar2ouche
 • Persephone agus Na Ceithir Dràgoin: leabhraichean mòra airson sgrìobhadh com-pàirtichte
 • Hataidh is Tataidh: Leabhar Mòr airson tràth-ìreanImage : Kingscourt Big Books
 • Lorgan Litreachaidh: ceumannan eile

Eòlas Àrainneachd

 • Sreath leabhraichean bho National Geographic

Gàidhlig do luchd-ionnsachaidh sa bhun-sgoil

 • Siuthad!: geama-bùird airson cànain

Àrd-Sgoiltean


Gàidhlig

 • Mus tuit an Oidhche: nobhail
 • Kidnapped: nobhail
 • Ceumannan 1 - 4: teacsaichean do luchd-ionnsachaidh le stuthan-taice air-loidhne
 • Mairead, BJ agus Shen: nobhailean goirid
 • Eadar Dà Sgeul: cruinneachadh de sgeulachdan goirid le notaichean-ti dseir
 • Sgriobtaichean dràma: stèidhichte air sgeulachdan goirid sean is ùr
 • Gràmar na Gàidhlig: clàr-amais a’ ceangal an leabhairobrach ris an leabhar fhèin
 • Pasgain air topaigean

MatamataigImage : Screenshot of Mo Chreideamh

 • TJ Maths Ìre D: teacsa
 • TJ Maths Ìre F: teacsa
 • TJ Maths Ìre D: stuthan obair-dachaigh
 • TJ Maths Ìre E: stuthan obair-dachaigh
 • TJ Maths Ìre F: stuthan obair-dachaigh

Cruinn-eòlas

 • Map-balla na Roinn-eòrpa
 • Stuthan airson AS3 agus 4

Saidheans

 • Goireas airson Clàr Geal: on chompanaidh Daydream Education
 • Saidheans 5-14 Leabhar an Sgoileir S1: bho Hodder Gibson
 • Saidheans 5-14 Leabhar an Sgoileir S2: bho Hodder Gibson Eachdraidh

Eachdraidh

 • Linn nan Caochlaidhean Mòra: leabhar bho Imprint
 • Rìoghachd na h-Alba anns na Meadhan Aoisean: leabhar bho Heinemann Education
 • Stuthan eile airson AS3 agus 4Image: Screenshot of modern Studies S1-2

Nuadh-eòlas

 • Nuadh-eòlas S1-S2: Leabhar bho Nelson Thornes

Eaconamas dachaigh is cuspairean eile

 • Goireasan rin daigneachadh

Icon: PDFStòrlann - Prògram 2008-09

 

Graphic: FF correction