Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book

 

Leugh agus Leasaich

Tha LEUGH AGUS LEASAICH a’ toirt cothrom leasachadh a dhèanamh anns na sgilean a leanas:
• leughadh
• èisteachd agus labhairt
• sgrìobhadh

Notaichean an Tidseir

Tha fios aig a h-uile duine gu bheil an Cnoc Mòr làn òir, agus a-nis tha na h-eileanaich airson am mullach a thoirt dheth gus iad fhèin a dhèanamh beairteach. Tha Seasaidh agus Seonaidh airson an Cnoc Mòr a shàbhaladh ach dè as urrainn dhaibh a dhèanamh? Tha feum air plana, agus tha cabhag ann. Saoil an e taibhse Gràinne O’Màilidh am freagairt?

Chan eil fios agad dè as urrainn dhut a dhèanamh gus am feuch thu.

Icon: PDF Notaichean an Tidseir

 

 Roald Dahl in Gaelic

Curraicealam airson Sàr-mhathais – An Dàrna Ìre

Tha na notaichean seo airson beagan cuideachaidh a thoirt dhuibh a thaobh sgilean leughaidh na cloinne. Tha molaidhean ann cuideachd air gnìomhan còmhraidh, èisteachd agus sgrìobhaidh.

Icon: PDF Notaichean an Tidseir & Duilleagan Sgoileir

 

 

Notaichean an Tidseir


Tha Leugh agus Leasaich a’ toirt cothrom leasachadh a dhèanamh air BALACH NAM PAIDSEAMAS SHRIOPACH le JOHN BOYNE anns na sgilean a leanas:
• leughadh
• èisteachd agus labhairt
• sgrìobhadh
• eachdraidh


Icon: PDF Notaichean an Tidseir

Graphic: FF correction